Mokymo programos
Ekologija ir aplinkotyra Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612C18003
Kodas pagal ISCED: 51142
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Biomedicinos mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Ekologijos ir aplinkotyros studijų programa skirta rengti šalies ūkiui kompetentingus, visapusiškai išsilavinusius ekologus, gebančius integruotis į regiono, šalies, Europos ir pasaulio darbo rinką.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji ekologijos bakalaurai studijuoja bendrojo lavinimo dalykus: kultūros istoriją, teisės pagrindus, psichologiją, specialybės užsienio kalbą ir kt.; ekologijos dalykus: ekosistemų ekologiją, aplinką ir darnųjį vystymąsi, globalią ekologiją, ekotoksikologiją, aplinkos politiką ir teisę ir kt.; aplinkotyros dalykus: aplinkos tyrimo metodus, rizikos aplinkai vertinimą, meteorologiją ir klimatologiją, aplinkos chemiją ir kt.
Praktikos vyksta specializuotose ŠU tyrimų bazėse, regiono saugomose teritorijose, gamybinėse organizacijose. Praktinių studijų trukmė - 520 val.
Studijų pabaigoje rašomas bakalauro baigiamasis darbas, kurį apgynus suteikiamas ekologijos bakalauro laipsnis.
Ekologijos ir aplinkotyros studijų metu įgytas išsilavinimas yra puikus pagrindas siekti ekologo (gamtosaugininko ar aplinkotyrininko) karjeros įvairiose kryptyse įskaitant vietinės valdžios institucijas, gamtosaugos koordinatoriaus ar taršos kontrolieriaus pozicijas, gamtosauginį konsultavimą ir verslo auditavimą, biologinės įvairovės apsaugą, poveikio aplinkai vertinimą vykdančiose organizacijose, dirbti botanikos ir zoologijos soduose ar kelti kompetencijas magistrantūros, o vėliau doktorantūros studijose.
Baigus ekologijos ir aplinkotyros studijų programą, studijas galima tęsti biomedicinos, socialinių, fizinių studijų sričių magistrantūros programose.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Ekologijos bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti Aplinkos ministerijos sistemoje (skyriuose, departamentuose, tarnybose), aplinkosaugos specialistais savivaldybėse, rezervatuose, regioniniuose parkuose, įmonėse ir kt.
Asmuo, įgijęs ekologijos bakalauro kvalifikaciją, turi:
- gebėti nuosekliai ir kritiškai vertinti susiformavusius skirtumus gamtinėje ir urbanizuotoje aplinkoje, taikyti įgytas žinias įvertinant ryšius tarp organizmų ir aplinkos, atpažinti ir analizuoti problemas bei planuoti jų sprendimo strategijas ir kt.
- žinoti gyvybinius reiškinius vykstančius organizmų, atskirų organų, ląstelių bei molekuliniame lygmenyje, geosistemų bendrąsias charakteristikas, jose vykstančius procesus, aplinkos taršos šaltinius ir ekologinės toksikologijos pagrindus, gamtos objektų tarpusavio ryšius ir sąveiką ir kt.
- mokėti dirbti atsakingai, savarankiškai, planuoti, organizuoti ir vertinti savo darbą, efektyviai empatiškai bendrauti su kolegomis ir klientais.
Ekologijos bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiose studijas pagal ekologijos studijų programą.
Norintiems siekti ekologijos bakalauro kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti ekologais (gamtosaugininkais ar aplinkotyrininkais) nėra pripažįstami.
Įgiję ekologijos bakalauro kvalifikaciją asmenys gali dirbti ekologais (gamtosaugininkais ar aplinkotyrininkais) įvairiose kryptyse, įskaitant vietinės valdžios institucijas, gamtosaugos koordinatoriaus ar taršos kontrolieriaus pozicijas, organizuoti ir vykdyti gamtosauginį konsultavimą ir verslo auditavimą, biologinės įvairovės apsaugą, poveikio aplinkai vertinimą vykdančiose organizacijose; dirbti botanikos ir zoologijos soduose.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju