Šiukšlynėlis

akcines bendroves

akcininkų susirinkimo nutarimas.“Literatūra:
1. „Naujausias Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymas su papildymais priimtais iki 1998m. liepos 1d.“
2. A.Levinsonas. Akcinės bendrovės steigimas ir valdymas. V., 1990

Kiti darbai