Šiukšlynėlis

DOKUMENTŲ RENGIMAS IR ĮFORMINIMAS

negali būti trumpinamas, išskyrus atvejus, kai pateikiama nuoroda į oficialaus paskelbimo šaltinio pavadinimą. Tvarkomųjų dokumentų tekste įstatymų, kitų teisės aktų ir jų paskelbimo šaltinio nuorodos rašomos pagal Įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 1998 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 104, reikalavimus.
Įsakymo, sprendimo, nutarimo, kurį leidžia kolegiali institucija, tekstą sudaro įvadinė ir dėstomoji dalys. Potvarkio tekstas paprastai turi tik dėstomąją dalį ir rašomas kaip įsakymas.
Kai tvarkomuoju dokumentu tvirtinamas kitas dokumentas, tvarkomojo dokumento tekste rašomas pridedamo tvirtinamo dokumento pavadinimas.
Tvarkomieji dokumentai bei jais patvirtinti organizaciniai dokumentai keičiami ir papildomi pagal Įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 1998 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 104, ir šių taisyklių reikalavimus.


TVARKOMŲJŲ DOKUMENTŲ REKVIZITŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA


Specialioji žyma


Dokumento
gavimo
registracijos žyma 20

Herbas arba prekių ženklas

(Prekių ženklas) Dokumento sudarytojo pavadinimas


Iki 35
Rezoliucija


Dokumento pavadinimas
Dokumento data Dokumento registracijos numeris
Dokumento sudarymo vieta

Dokumento tekstas

297
Parašas

Dokumento suderinimo žyma
Vizos
Supažindinimo žyma

Dokumento
paieškos nuoroda
20


30

85

85

10

210- paraštes žyminti linija


(Įsakymo formos pavyzdys)


MUITINĖS DEPARTAMENTO
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL MOKĖJIMO UŽ MUITINĖS TEIKIAMAS PAPILDOMAS PASLAUGAS
2004 m. rugsėjo 00 d. Nr. 0-00
Vilnius
(Dokumento tekstas)


(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir pavardė)UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS “PLIENAS”
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL VIDOS JUKNIENĖS PRIĖMIMO Į DARBĄ
2004 m. lapkričio 28 d. Nr. 0-00
Klaipėda

P r i i m u į darbą vadybininke Vidą Juknienę 2004-11-29, mokant jai 1300 Lt per mėnesį.


Direktorius (Parašas) Petras Petraitis

(Parašas)
Eugenijus Klimas
2004-11-284.2. Organizacinių dokumentų įforminimas

Organizacinių dokumentų rekvizitai yra: dokumento pavadinimas, tvirtinimo žyma, dokumento tekstas.
Organizaciniai dokumentai gali būti papildomi šiais jų rengimo ir apyvartos procedūrų įforminimo rekvizitais: specialiąja žyma, suderinimo žyma, vizomis, supažindinimo žyma, dokumento paieškos nuoroda.
Organizaciniai dokumentai įforminami
Kiti darbai