Šiukšlynėlis

Finansinės analizės konspektas

parduoti, bet yra didelės sandorio išlaidos;
 Turtui B parduoti reikia daugiau laiko, tačiau sandoris nieko nekainuoja;
 Turtą C galima grietai ir su nedidelėmis išlaidomis parduoti, bet jo kainą labai sunku numatyti iš anksto.
Galima ir tokia situacija, kai turtas yra visiškai nelikviduos, t.y. jo neįmanoma parduoti, nes nėra pirkėjo, toks turtas likviduojamas negaunant jokių pajamų.
Jei įmonės turtas yra likvidus, įmonė turi mokėjimo priemonių skoloms sumokėti, bet, kai

įmonė turi nelikvidų turtą, ji gali tapti nemoki.
Galima dar viena situacija. Tarkime įmonės turtas yra likvidus, tačiau, pavertus jį mobiliausiomis mokėjimo priemonėmis – pinigais, jų gali neužtekti visoms įmonės skoloms padengti. Vadinasi, įmonė, turėdama likvidų turtą, tampa nemoki.
IŠVADA: Mokumo sąvoka yra susijusi su įmonės finansine būkle, o likvidumo – su turtu.


5.4. Mokumo rodikliai
Mokumas - tai potencialus įmonės sugebėjimas turimomis mokėjimo priemonėmis apmokėti trumpalaikius ir ilgalaikius įsipareigojimus. Įmonė yra moki, kai nagrinėjamu laikotarpiu turi daugiau mokėjimo priemonių, nei įsipareigojimų.
3 lentelė
Rodikliai, reikalingi įmonės mokumui įvertinti
Eilės Nr. Trumpalaikio mokumo rodikliai Ilgalaikio mokumo rodikliai
1. Grynasis apyvartinis kapitalas Bendrasis skolos rodiklis
2. Bendrasis trumpalaikio mokumo koeficientas Nuosavo kapitalo koeficientas
3. Greitasis trumpalaikio mokumo koeficientas Ilgalaikio įsiskolinimo rodiklis
4. Laibai greito trumpalaikio mokumo koeficientas Ilgalaikių skolų apdraustumo ilgalaikiu turtu rodiklis
5. Absoliutus trumpalaikio mokumo koeficientas Skolos apdraustumo grynaisiais pinigais rodiklis
6. Grynųjų pinigų srauto iš ūkinių gamybinių operacijų ir trumpalaikių įsipareigojimų santykis Skolos pastovaus kapitalo, skolos akcinio kapitalo ir skolos kapitalo rinkos verte koeficientai.
7. Pardavimų apmokėjimo koeficientas Skolos grąžinimo koeficientas
8. Pastovaus kapitalo likvidumas Skolų grąžinimo trukmė
Bendrojo ir greitojo mokumo rodiklių analizė yra svarbi įmonės veiklos strategijos požiūriu, mokumo koeficientus būtina sistemingai analizuoti ir tirti jų pasikeitimų dinamiką, atskleisti pasikeitimų veiksnius bei priežastis. Labai svarbu apskaičiuoti bendrojo ir greitojo mokumo koeficientų skirtumą. Optimalu, kai skirtumas tarp šių dviejų rodiklių yra nedidelis.
Analizuojant trumpalaikio ir ilgalaikio mokumo rodiklius, svarbu išsiaiškinti tris dalykus:
1. kokios yra įmonės galimybės gauti grynuosius pinigus;
2. koks yra grynųjų pinigų poreikis;
3. iš kokios veiklos gali būti gaunami grynieji pinigai.
Įmonių mokumo analizė paprastai atliekama lyginant grynųjų pinigų paklausą su pasiūla. Grynųjų pinigų poreikis ir jų panaudojimas apibrėžiamas laiko atžvilgiu ir skirstomas į trumpalaikį ir ilgalaikį. Trumpalaikis pinigų poreikis susijęs su apyvartinio
Kiti darbai