Šiukšlynėlis

FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS FORMOS IR JŲ ANALIZĖS METODAI

Darbo dalykas
Dalyko potemė
Įkėlimo data
2010-09-03
Trumpas aprašymas
TURINYS 1. ĮMONĖS FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ 3 1.1. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TIKSLAS 3 1.2. BENDRIEJI FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS REIKALAVIMAI 3 1.3. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS ATASKAITŲ FORMOS 4 1.4. BENDRIEJI FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS...
Aprašymas


TURINYS
1. ĮMONĖS FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ 3
1.1. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TIKSLAS 3
1.2. BENDRIEJI FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS REIKALAVIMAI 3
1.3. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS ATASKAITŲ FORMOS 4
1.4. BENDRIEJI FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS REIKALAVIMAI 5
1.5. PAGRINDINIAI FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS REIKALAVIMAI, REMIANTIS NAUJAIS VERSLO APSKAITOS STANDARTAIS 6
2. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS ANALIZĖ 7
2.2. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS ANALIZĖS RŪŠYS 8
2.2.1 .Vertikalioji analizė (santykiniai rodikliai) ir jos interpretavimas 8
2.2.2. Horizontalioji analizė 13
3. ĮMONĖS FINANSINIŲ RODIKLIŲ IR ANALIZĖS VERTINIMAS 16
IŠVADOS 17
LITERATŪROS SĄRAŠAS 18

1. ĮMONĖS FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ

1.1. Finansinės atskaitomybės tikslas

Finansinės atskaitomybės tikslas – patenkinti informacijos vartotojų poreikius gauti teisingą informaciją apie įmonės finansinę būklę, veiklos rezultatus bei pinigų srautus.

Finansinėje atskaitomybėje pateikiama ši informacija:

1) turtas;
2) nuosavas kapitalas;
3) įsipareigojimai;
4) pajamos ir sąnaudos;
5) pinigų srautai.

1.2. Bendrieji finansinės atskaitomybės reikalavimai

Metinę finansinę atskaitomybę įmonės sudaro pasibaigus jų finansiniams metams.
Tarpinę finansinę atskaitomybę įmonės sudaro, kai to reikia arba kitų teisės aktų nustatytu periodiškumu.
Įregistruotos naujos įmonės parengia ūkinės veiklos pradžios balansą, kuriame turi būti nurodytas įmonės veiklos pradžioje buvęs turtas, nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai.
Finansinė atskaitomybė sudaroma vadovaujantis bendraisiais apskaitos principais, įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu ir verslo apskaitos standartais.
Įmonės, kurių vertybiniai popieriai yra įtraukti į Vertybinių popierių biržos prekybos sąrašus, tvarko apskaitą ir finansinę atskaitomybę sudaro pagal Tarptautinius apskaitos standartus.
Finansinės atskaitomybės aiškinamajame rašte turi būti nurodyta, pagal kokius standartus ji sudaryta.
Finansinė atskaitomybė sudaroma naudojant Lietuvos Respublikos piniginį vienetą – litą.
Finansinė atskaitomybė sudaroma lietuvių kalba, o prireikus – ir užsienio kalba.
Iki finansinės atskaitomybės sudarymo į apskaitą turi būti įtrauktos visos įmonės finansinių metų ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai.
Apskaitos duomenys pagrindžiami turto ir įsipareigojimų inventorizacijos duomenimis. Inventorizavimo tvarką nustato Vyriausybė arba jos įgaliota institucija.
Finansinę atskaitomybę įmonės sudaro pagal finansinių metų paskutinės dienos duomenis. Įvykiai, buvę nuo finansinių metų pabaigos iki finansinės atskaitomybės parengimo, registruojami Verslo apskaitos standartuose nustatyta tvarka. Jei yra priimtas sprendimas likviduoti ar reorganizuoti įmonę, ta įmonė turi parengti balansą ir pagal sprendimo priėmimo dienos duomenis, ir pagal likvidavimo bei reorganizavimo
Kiti darbai