Šiukšlynėlis

Magnetinis laukas

nes pastarojo linijos nėra uždaros, nes prasideda teigiamu ir baigiasi neigiamu krūviu.
Pagrindinė magnetinio lauko charakteristika yra magnetinė indukcija B. Elektromagnetinė indukcija - tai toks reiškinys kai bet koks kintamas magnetinis laukas indukuoja evj, o uždarame kontūre ir elektros srovę. Magnetinės indukcijos vienetu tesla laikoma jėga, kuria magnetinis laukas veikia laidininko statmeno magnetiniam laukui ilgio vieneto elementą, kai juo teka 1A srovė, veikianti 1 N*m sukamuoju momentu:

[B]=T(tesla) 1T=1N/1*A²

dF^dl


Susikūrusi indukcinė srovė visuomet yra tokios krypties, kad jos sukurtas magnetinis laukas priešintųsi indukuojančio magnetinio lauko kitimui. Tai Lenco dėsnis.
Vektorius B visada nukreiptas indukcijos linijos liestine tame lauko taške.
Elektros srovės sukurto magnetinio lauko indukcija priklauso nuo srovės stiprumo, laidininko formos, jo matmenų, atstumo nuo laidininko ir aplinkos, kurioje jis yra, magnetinių savybių.
Maksvelas nustatė, kad indukcijos evj apytiksliai lygi magnetinio srauto kitimo greičiui:
;
Magnetinė indukcija - vektorinis dydis, jo kryptis sutampa su magnetinio lauko stiprumo kryptimi. Kiekviename lauko taške magnetinės indukcijos vektoriaus kryptis sutampa su einančios per tą tašką magnetinio lauko linijos liestine. Magnetinio lauko linijos vadinamos dar magnetinės indukcijos linijomis.
Tiesiu laidininku tekančios elektros srovės sukurto magnetinio lauko vektoriaus B kryptis nusakoma dešiniojo sraigto taisykle: kai sraigto smigimo kryptis sutampa su elektros srovės tekėjimo kryptimi, tai jo galvutės sukimosi kryptis rodo indukcijos linijų kryptį.
Dešinės rankos taisyklė: Jeigu dešine ranka apimsime laidininką taip, kad ištiestas nykštys rodytų srovės kryptį, tai pirštai rodys magnetinio lauko linijų kryptį
Kai elektros srovė teka vija ar rite, tai dešiniojo sraigto taisyklė nusakoma kitaip: sraigto galvutę sukant srovės tekėjimo kryptimi, jis pats sminga indukcijos linijų vijos ar ritės viduje kryptimi. Todėl vektorius B įeina į tą ritės galą, į kurį žiūrint elektros srovė teka pagal laikrodžio rodyklę.
Ritės magnetinis laukas panašus į tiesaus magneto lauką: indukcijos linijos išeina iš šiaurinio poliaus ir sueina į pietinį polių.
Ritė, kurios ilgis l yra daug didesnis už jos vijų spindulį R, vadinama solenoidu. Solenoide B linijos lygiagrečios, jų tankis vienodas, o magnetinis laukas vienalytis. Solenoido magnetinis laukas panašus į pastoviojo magneto. Ritės galas, iš kurio išeina jėgų linijos, yra šiaurinis magneto polius, o kitas - pietinis.
Paleidus srovę tokia rite, magnetinis laukas, kurį sukuria vijomis tekanti srovė, susidaro susiliejus magnetiniams laukams, kuriuos sukūrė atskirose vijose tekančios srovės. Jeigu ritės ilgis žymiai didesnis už vijų skersmenį, tai ritės viduje susidaro magnetinis laukas.

4. Magnetinis srautas
Magnetinės indukcijos B ir jai statmeno
Kiti darbai