Šiukšlynėlis

Finansinė analizė naudojant santykinius rodiklius

|metai |metai |
|1 |TT apyvartumas kartais |2,70 |2,49 |
|2 |Atsargų ir TT santykis |0,31 |0,33 |
|3 |Apyvartinio K apyvartumas |5,73 |8,83 |
| |kartais | | |
|4 |Atsargų apyvartumas kartais |8,67 |7,62 |
|5 |Atsargų apyvartumas dienomis |42,11 |47,88 |
|6 |Vienos dienos apyvarta |1146,21 |981,30 |
|7 |Pagamintos produkcijos |22,663 |16,487 |
| |apyvartumas k. | | |
| 8 |Debitorinio įsiskolinimo |5,627 |4,948 |
| |apyvartumas k. | | |
| 9 |Debitorinio įsiskolinimo |64,863 |73,767 |
| |apyvartumas d. | | |
| 10|Kreditorinio įsiskolinimo |7,493 |4,964 |
| |apyvartumas k. | | |
|11 |Kreditorinio įsiskolinimo |48,715 |73,529 |
| |apyvartumas d. | | |
|12 |Kapitalo apytakos ciklas |58,262 |48,116 |

Išanalizavus 5 lentelės duomenis galima padaryti tokius apibendrinimus.
Palyginus su

praėjusiais metais debitorinio įsiskolinimo apyvartumas
dienomis sumažėjo nuo 73,7 dienų iki 64,9 dienų. Tai teigiamas reiškinys,
kadangi paprastai įsiskolinimas turėtų būti padengiamas per 1-2 mėnesius.
Atsargų apyvartumas dienomis sumažėjo nuo 47,8d. iki 42,1d., įmonė geriau
apsirūpina tiekimu. Pagamintos produkcijos apyvartumas kartais palyginus su
praėjusiais metais pagerėjo (padidėjo nuo 16,5 karto iki 22,7 karto), tai
rodo, kad įmonėje greičiau realizuojama produkcija. Kapitalo apytakos
ciklas (dienomis), kuris apskaičiuojamas prie debitorinio įsiskolinimo
dienomis pridėjus atsargų apyvartumą dienomis ir atėmus kreditorinio
įsiskolinimo apyvartumą dienomis, palyginus su praėjusiais metais pailgėjo
10 dienų (58-48), tai gali rodyti įmonės efektyvumo sumažėjimą.

IŠVADOS IR PASIŪLYMAI


Finansinė analizė padeda geriau suvokti įmonėje vykstančius reiškinius ir
procesus, o svarbiausia – priimti racionalius ir tikslius valdymo
sprendimus. Tam gali būti naudojamos kelios analizės rūšys, kurios yra
tarpusavyje glaudžiai susijusios. Santykinių rodiklių analizę
rekomenduočiau atlikti, kai įmonės veiklos rezultatai lyginami su tos
pačios šakos įmonių veikla, taip pat kai atliekama vienos įmonės tam tikro
laikotarpio analizė.

Nepaisant to, kur yra panaudojama santykinė analizė, daugeliu atvejų
santykiniai rodikliai yra daug pranašesni palyginti su absoliučiais
rodikliais. Tokia analizė reikalinga, kadangi paprasčiausias skaičius
negali būti akivaizdus ir reikšmingas nepalyginus jo su kitu skaičiumi.
Taigi, santykinis dydis, gautas palyginus du skaičius, yra daug
akivaizdesnis negu absoliutus dydis. Tam, kad geriau išsiaiškinti rodiklių
kitimo priežastis, prieš tai rekomenduočiau atlikti vertikalią ir
horizontalią įmonės balanso ir pelno-nuostolio ataskaitų analizes.

Pirmiausia atlikus šiame darbe analizuojamos įmonės veiklos analizę,
pažymėtina, kad tai gamybinė
Kiti darbai