Šiukšlynėlis

Apskaitos dokumentai, jų rūšys, apyvarta ir saugojimas

formos dokumentams, kuriuos įmonės pasirenka laisvai, pagal savo poreikius. Visų nuosavybės formų įmonės, įstaigos ir organizacijos, turinčios samdomų darbuotojų, privalo pildyti Darbo laiko apskaitos žiniaraščius. Tai kontrolinis dokumentas (jo forma griežtai reglamentuota), tačiau įmonėse, kuriose taikoma laikinė darbo apmokėjimo sistema, faktiškai kiekvieno darbuotojo dirbtas laikas turėtų būti skaičiuojamas šiuo dokumentu.
Visose įmonėse, nepaisant pasirinktos darbo apmokėjimo sistemos, turi būti surašomi su darbo apmokėjimu susiję šie dokumentai:
 Darbo sutartis.
 Darbo laiko apskaitos žurnalas.
 Darbuotojo Asmens sąskaita arba kitas atliginimų priskaitymą fiksuojantis dokumentas.
 Darbo užmokesčio išmokėjimą pagrindžiantys dokumentai.
Dokumentai:
 Įmonės vadovo įsakymas (valdybos nutarimas) dėl valandinių tarifinių atlygių patvirtinimo.
 Vienetinio darbo užmokesčio priskaičiavimo dokumentai (Įmonės vadovo įsakymas dėl išdirbio normų vienetinių įkainių patvirtinimo, Gaminio darbo pasas, Vienetinio darbo užmokesčio apskaitos kortelė).
 Atlikto vienetinio darbo paskyra.
 Asmens sąskaita.
 Atlyginimų priskaitymų suvestinė.
 Atsiskaitymo – mokėjimo žiniaraštis.
 Atlyginimų išmokėjimo žiniaraštis.
 Neišmokėto darbo užmokesčio suvestinė.
 Pažyma ligos pašalpai skaičiuoti.
Specialieji apskaitos dokumentų blankų apskaitos dokumentai
Specialieji apskaitos dokumentai – tai dokumentai, išrašyti ant specialaus popieriaus, apsaugoto nuo padirbimo. Vyriausybė nustatė griežtą šių dokumentų blankų įsigijimo, naudojimo ir likvidavimo tvarka. Todėl įmonės turi vesti specialiųjų apskaitos dokumentų blankų naudojimo apskaitą. Ji nėra griežtai reglamentuota, todėl kiekviena įmonė gali tvarkytis savaip.
Įsigyti tušti specialiųjų apskaitos dokumentų, kuriems priskiriami kasos pajamų orderiai, sąskaitos faktūros, PVM sąskaitos faktūros ir žemės ūkio produkcijos pirkimo kvitai, blankai apskaitomi kaip atsargos – jų įsigijimo savikaina.
Dokumentai:
 Paraiška (SAD blankams įsigyti), specialiųjų apskaitos dokumentų blankų gavimo ir išdavimo apskaitos knyga, sąrašas (asmenų, turinčių teisę pasirašyti specialiuosius apskaitos dokumentus).
 Specialiųjų apskaitos dokumentų blankų naudojimo apskaitos žurnalas.
 Aktas (dėl dingusių SAD blankų).
Kiti apskaitos dokumentai
 Krovinio važtaraštis.
 Prekių gabenimo įmonės padaliniams važtaraštis (vidinis važtaraštis).
 Kelionės lapai (lengvojo automobilio, sunkvežimio, nebendrojo naudojimo autobuso, specialiosios mašinos) ir suvartotų degalų nurašymo aktai.
 Buhalterinės pažymos.
 Reprezentacijų sąnaudų nurašymo aktai.
 Įgaliojimai.
 Mokestinių metų nuostolių perkėlimo registras.
 Buhalterinės apskaitos duomenų (buhalterijos) perdavimo dokumentai (turto nuosavybės sąskaitų likučių suvestinė lentelė, sintetinės ir analitinės
...
...
Kiti darbai