error code: 1001
Mokymo programos
Floristo Padėjėjo Mokymo Programa
Valstybinis kodas: 217021501
Kodas pagal ISCED: 23321
Lygmuo ir/ar tipas:
Pagrindinis profesinis mokymas
Menas
Pakopa: Programos, skirtos asmenims, neturintiems pagrindinio išsilavinimo
Baigimo sertifikatas: Kvalifikacijos pažymėjimas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 3 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Programos teikimo ir vykdymo prielaidos

1.Programos poreikio pagrindimas:
Pastaruoju metu Lietuvoje gėlių salonuose, parduotuvėse dėl darbo jėgos nutekėjimo į kitas šalis bei kitų socialinių problemų susidarė kvalifikuotų floristų bei floristų padėjėjų trūkumas. Be to, pastaruoju metu, aktuali ir kita problema. Mokytis floristo specialybės į profesines mokyklas kasmet ateina po keletą neįgalių jaunuolių. Pagal floristo mokymo programą mokytis jiems sunku, todėl neįgalūs mokiniai per mokslo metus palieka mokyklas.
Manome, kad pirmąją problemą galėtų spręsti specialios mokymo programos parengimas jaunuoliams, turintiems lengvą ir vidutinę negalią. Ši programa turėtų būti paprastesnė, orientuota į tai, kokius įgūdžius geba įgyti.
Baigę mokslą pagal minėtą mokymo programą jaunuoliai dirbtų parduotuvėse, gėlių didmeninėse bazėse galėtų atlikti floristo padėjėjo funkcijas (paruošti floristinių darbų unifikuotas detales, konstrukcijų elementus, ruošti augalus, rinkti bei džiovinti juos, komponuoti atvirutes, paveikslus). Be to, jaunuoliai galėtų dirbti ir namuose pagal verslo liudijimą, o pagamintus darbus arba jų dalis pateikti parduotuvėms, dalyvauti mugėse.
Centro pedagogų bendruomenė jau turi tam tikrą patirtį, teikianti profesinę kvalifikaciją specialiųjų poreikių mokiniams. Jau keleri metai tokie jaunuoliai mokomi pagal mokymo programą „Siuvinių gamintojas". Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Vilniaus Viltis" atliko tyrimą, kad išsiaiškintų populiariausias specialybes, kurių norėtų mokytis spec. poreikių jaunuoliai. Pati populiariausia specialybė (iš 38 - apklausos anketoje siūlomų) buvo būtent floristo padėjėjo.
Tinkamai, profesionaliai atlikti bei organizuoti floristinių darbų gamybą gali tik gerai pasiruošęs, išmanantis floristinės gamybos technologiją. Tautos tradicijas, jų turinį, suprantantis švenčių tradicijas, suvokiantis interjero dekoro ypatumus, apeigų, švenčių atributiką, medžiagas, jų pritaikymą specialistas.
Lietuvoje šiuo metu aktuali smulkaus verslo plėtra. Dėl paminėtos priežasties floristui reikalingos smulkaus verslo organizavimo žinios, iniciatyvumas, verslumas, savo ir kitų užimtumo siekimas.
Profesionalus floristas, darbams, reikalaujantiems didelio rankų darbo indėlio, suteiks darbo vietą žmogui, nesugebančiam pačiam organizuoti savo darbo veiklos, bet turinčiam stiprius darbinius įgūdžius vienai ar kitai operacijai atlikti. Tokius darbus atliekantį darbuotoją galime vadinti floristo padėjėju.

2. Programos tikslas:
Floristo padėjėjo programa apima dekoratyvių augalų pažinimą, augalų komponavimo pagrindus, augalų paruošimą komponavimui. Mokiniams bus suteiktos proginės ir šventinės floristikos žinios, aiškinamas floristikos ryšys su apeigomis. Svarbi veiklos sritis - žemės paruošimas gėlynams, augalų persodinimas. Svarbus mokinių poreikių tenkinimas, bendrųjų gebėjimų bei bendražmogiškųjų vertybių formavimas, todėl programoje numatyta informacinių technologijų samprata, jų taikymas, etikos, psichologijos, kultūros pagrindų supratimas. Floristo padėjėjas gebės pažinti augalus, parinkti ir naudoti dekoratyvinių augalų auginimui tinkamas ir reikalingas medžiagas, įrankius. Gebės prižiūrėti augalus, parinkti augalų paruošimui reikalingas medžiagas ir įrankius.
Įgyvendinant mokymo programą, naudojami mokymo metodai padės žadinti vaizduotę, mokiniai bus supažindinti su taikomojo meno ir vaizduojamojo meno ypatumais, suvokti dailės kalbos specifiką.
3.Programos statusas:
Tai nauja pirmos pakopos profesinio mokymo programa, skirta spuliųjų poreikių mokiniams. Tai programa asmenims dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems ribotas galimybes dalyvauti ugdymo procese, visuomenės gyvenime.


Programos anotacija:

1.Mokymosi turinys (specialiųjų, praktinių įgūdžių, bendrųjų dalykų, bendrakultūrinių, bendrojo lavinimo dalykų).
2. Praktinio mokymo trukmės ir vietų apibūdinimas.
3.Mokslo baigimo kvalifikacijos egzamino apibūdinimas.

Floristo padėjėjo mokymo programos anotacija:

Mokomasi:
1.Specialiųjų dalykų teorijos ir praktinių įgūdžių:
1.1. specialiųjų dalykų teorijos
Mokomasi: įvado į floristiką; dekoratyvinių augalų pažinimo pagrindų; augalų komponavimo pagrindų; augalų paruošimo komponavimui; proginės ir šventinės floristikos; darbo įrankiai, medžiagos, jų panaudojimo; želdynai, jų įrengimo; žemės paruošimo gėlynams; augalų sėja persodinimo; buitinės floristikos; detalių florist. darbams gamybos; girliandų komponavimo; vainikų ir kitos gedulo floristikos gamybos; spec. piešimo, kompozicijos, spalvotyros; meninės raiškos; verslo etikos, aptarnavimo kultūros; teisės pagrindų; psichologijos; darbuotojų saugos ir sveikatos; IT profesijoje.
1. 2.praktinių įgūdžių:
Įvadas į floristiką; dekoratyvinių augalų pažinimo pagrindai; augalų komponavimo pagrindai; augalų paruošimas komponavimui; proginė ir šventinė floristika; darbo įrankiai, medžiagos, jų panaudojimas; želdynai, jų įrengimas; žemės paruošimas gėlynams; augalų sėja persodinimas; buitinė floristika; detalių florist. darbams gamyba; girliandų komponavimas; vainikų ir kitos gedulo flor. gamyba; spec. piešimas, kompozicija, spalvotyra; meninė raiška; IT profesijoje; gamybinė praktika.
1.3. Bendrųjų dalykų:
Ekonomikos ir verslo pagrindų, civilinės saugos.
1.4.. Bendrakultūrinių dalykų:
Dorinis ugdymas; estetika; pilietinis ugdymas; lietuvių kalba; valstyb. kalbos kultūra, spec. kalba; kūno kultūra.
1.5.Bendrojo lavinimo dalykų pagal vidurinio ugdymo programą ( nėra )

2. . Mokomosios (40 savaičių trukmės) ir baigiamoji praktika (15 savaičių trukmės) atliekama mokyklos dirbtuvėse, apželdinimo ūkiuose, floristika prekiaujančiose parduotuvėse.
3. Pagal programos mokymo planą vykdomas mokymo programos baigimo kvalifikacijos egzaminas. Programos baigimo kvalifikacijos egzaminą nustatyta tvarka vykdo egzaminų komisija, kurią patvirtina Prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Egzaminas susideda iš dviejų dalių: teorijos žinių ir praktinių įgūdžių įvertinimo. Remiantis jų rezultatais suteikiama kvalifikacija ir išduodamas atitinkamas kvalifikaciją patvirtinantis dokumentas .

Kvalifikacijos pažymėjimas, kodas 2103
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Įgyjamos kompetencijos;
1.darbo aprašymas
2.profesinės perspektyvos
Įgyjamos kompetencijos.
Sėkmingai baigęs floristo padėjėjo programą įgiję floristo padėjėjo kompetenciją:
- Pažinti augalus;
- Parinkti dekoratyvinių augalų auginimui reikalingas medžiagas bei įrankius;
- Prižiūrėti augalus;
- Pasirinkti augalų paruošimui reikalingas medžiagas ir įrankius;
- Ruošti augalus komponavimui;
- Džiovinti augalus komponavimui;
- Sandėliuoti bei transportuoti augalus;
- Pasirinkti augalus konkrečių darbų komponavimui;
- Pasirinkti reikalingas medžiagas ir įrankius, aksesuarus komponavimui;
- Komponuoti augalų kompozicijas pagal pateiktą pavyzdį;
- Nupiešti detalių eskizus;
- Pasirinkti augalus ir medžiagas detalių gamybai;
- Gaminti floristines detales;
- Nupiešti gedulo floristines kompozicijas;
- Pasirinkti medžiagas ir priedus gedulo kompozicijoms;
- Komponuoti nurodytus konkrečius gedulo floristinius darbus.


1.Darbo aprašymas

Baigę mokslą pagal minėtą mokymo programą jaunuoliai dirbtų parduotuvėse, gėlių didmeninėse bazėse galėtų atlikti floristo padėjėjo funkcijas (paruošti floristinių darbų unifikuotas detales, konstrukcijų elementus, ruošti augalus, rinkti bei džiovinti juos, komponuoti atvirutes, paveikslus). Be to, jaunuoliai galėtų dirbti ir namuose pagal verslo liudijimą, o pagamintus darbus arba jų dalis pateikti parduotuvėms, dalyvauti mugėse.

2.Profesinės perspektyvos

Asmuo, įgijęs profesinėje mokykloje floristo padėjėjo kvalifikaciją gali dirbti gėlių didmeninėse bazėse, floristo padėjėjo pareigose (paruošti floristinių darbų unifikuotas detales, konstrukcijų elementus, ruošti augalus ruošti bei džiovinti, komponuot atvirutes, paveikslus). Kvalifikacija gali būti tobulinama savarankiškai ar stažuotėse.

Duomenis rengusio asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas

Direktorės pavaduotoja ugdymui Rita Pečiukaitytė

2007- 03-02
Švietimo ir mokslo ministerijos Profesinio rengimo skyriaus darbuotojo, atsakingo už duomenų teikimą, vardas, pavardė ir parašas.
2007 m. kovas 29 d. A.Urnavičius
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras Vilnius Didlaukio g. 84
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju