error code: 1001
Mokymo programos
Visuomenės sveikata Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612A60004
Kodas pagal ISCED: 51172
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Biomedicinos mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.
Neakivaizdinė: 5 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti specialistus, turinčius mokslinio darbo pagrindus ir gilias šiuolaikinės visuomenės sveikatos žinias, tinkamą požiūrį ir praktinius gebėjimus, reikalingus visuomenės sveikatos poreikių vertinimui, tinkamos sveikatos politikos strategijų formavimui, programų ir projektų rengimui ir įgyvendinimui, sugebančius organizuoti į individualius poreikius orientuotą sveikatos mokymą ir užtikrinti sveikatą palaikančios ir stiprinančios elgsenos sklaidą visuomenėje.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji visuomenės sveikatos specialistai studijuoja bendrauniversitetinius, pasirenkamus humanitarinių, fizinių, biomedicininių ir technologinių bei socialinių mokslų dalykus; studijų programos pagrindų dalykus: sveikatos sociologiją, sociologinių tyrimų metodiką, sveikatos politiką ir programų rengimą, epidemiologiją ir mokslinių tyrimų metodologiją, sveikatos edukologiją; specialybinius dalykus: sveikatos priežiūros struktūrą ir jos valdymą, visuomenės rizikos grupių sveikatą, higienos pagrindus ir medicininę ergonomiką, lėtinių neinfekcinių ligų epidemiologiją ir profilaktiką ir kt.
Praktinės studijos vyksta keturiais etapais: I – visuomenės sveikatos praktika vykdoma visuomenės sveikatos centre, II – teritorinėse ligonių kasose, III – savivaldybės sveikatos apsaugos skyriuje, savarankiško darbo praktika vykdoma ligoninėje. Praktinių studijų trukmė - 576 val. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami visuomenės sveikatos specialisto darbo organizavimo, bendravimo su klientais ir kt. gebėjimai.
Studijų programa baigiama bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas visuomenės sveikatos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus visuomenės sveikatos studijų programą studijas galima tęsti biomedicinos srities magistrantūros studijų programose.
Visuomenės sveikatos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą ir siekiantiems tapti visuomenės sveikatos specialistais.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Visuomenės sveikatos bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti visuomenės sveikatos specialisto darbą.
Asmuo, įgijęs visuomenės sveikatos bakalauro kvalifikaciją, turi:
- gebėti vertinti visuomenės sveikatos būklę, analizuoti demografines, sergamumo, mirtingumo, gyvenimo kokybės, elgsenos ir gyvensenos problemas, analizuoti ir interpretuoti statistinius sveikatos duomenis, išskirti prioritetines visuomenės sveikatos problemas ir poreikius, vertinti populiacijos, atskirų jos grupių bei aplinkos sveikatą ir poreikius, taikant sociologinių tyrimų metodikas, parenkant ir taikant tinkamas epidemiologijos ir statistikos metodikas, vertinti makroaplinkos ir mikroaplinkos veiksnius, jų galimą poveikį sveikatai, vertinti vaikų sveikatos rizikos veiksnius, taikant moksliškai pagrįstus metodus, taikyti skirtingus sveikatos mokymo metodus, atsižvelgiant į atskiras populiacijos grupes, jų sveikatos problemas bei poreikius, įvertinti parengtų sveikatos programų efektyvumą
- žinoti šiuolaikinės visuomenės sveikatos mokslo sampratą, pagrindinius uždavinius ir funkcijas, Europos ir Lietuvos visuomenės sveikatos politikos principus, sveikatą įtakojančius veiksnius, lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksnius ir jų valdymą, infekcinių ir kitų dažniau visuomenėje pasitaikančių ligų epidemiologiją, patogenezę, pagrindinius simptomus ir sindromus, pirminės, antrinės ir tretinės profilaktikos galimybes, vaikų sveikatos rizikos veiksnius, mitybos higienos reikalavimus, Lietuvoje galiojančias higienos normas, sveikatos priežiūros sistemos įstaigų organizavimo principus
- mokėti kritiškai, analitiškai mąstyti, apibrėžti ir spręsti problemas, dirbti sąžiningai, atsakingai
Visuomenės sveikatos bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal visuomenės sveikatos studijų programą.
Norintiems siekti visuomenės sveikatos bakalauro kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti visuomenės sveikatos specialistu nėra pripažįstami.
Įgiję visuomenės sveikatos bakalauro kvalifikaciją asmenys gali dirbti visuomenės sveikatos specialistu savivaldybių administracijų sveikatos skyriuose, visuomenės sveikatos centruose, sveikatos programų rengimo skyriuose, asmens sveikatos priežiūros įstaigose, teritorinėse ligonių kasose, gyventojų sveikatos rizikos grupių specializuotos priežiūros įstaigose (priklausomybės centruose, psichikos ligonių, vaikų, asmenų su negalia).

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju

2011-08-12

Kas įstojo KU visuomenės s veikata?;}