error code: 1001
Mokymo programos
Naujųjų medijų menas Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612W63001
Kodas pagal ISCED: 51121
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Meno studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Naujųjų medijų meno programos tikslas - rengti aukštos kvalifikacijos audiovizualinio meno bakalaurus, medijų meno praktikus, gebančius veiksmingai naudoti praktinius medijų meno įgūdžius ir savarankiškai veikti su naujosiomis medijomis susijusių kultūrinių bei kūrybinių industrijų lauke.
Šia programa siekiama rengti profesionalius medijų meno specialistus, kurie galėtų kurti, kūrybingai veikti ir prasmingai valdyti naujųjų medijų meno procesus. Todėl šioje programoje praktiniai medijų meno pagrindai (fotografijos, video, garso meno, kompiuterinės grafikos, multimedija technologijų) gretinami su audiovizualinės kultūros ir komunikacijos studijomis, šiuolaikinio meno procesų analize bei meno projektų valdymo, kuratorystės ir asmeninės vadybos principais.
Stojantieji į šią programą turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas, susijusias su audiovizualinio meno srities gebėjimais.
Būsimieji audiovizualinio meno bakalaurai studijuoja įvairius bendrauniversitetinius bei specialybinius dalykus - fotografiją, videomeną, kompiuterinę grafiką, multimediją, animaciją ir skaitmeninio garso technologijas (pvz. Fotografijos pagrindai, Videomeno pagrindai, Skaitmeninės garso technologijos, Multimedijos technologijos, Multimedia ir animacija, Kompiuterinės grafikos pagrindai). Atskirą studijų programos bloką sudaro tokie kursai, kurie suteikia studentams žinių ir įgūdžių, reikalingų norint kūrybingai ir iniciatyviai veikti audiovizualinio meno ir kultūrinių bei kūrybinių industrijų lauke (pvz. Medijų meno projektų valdymas, Vizualumas ir kūrybinės industrijos, Kūrybingumas ir asmeninė vadyba, Medijų menas ir kuratorystė). Taip pat studentai gali rinktis pasirenkamuosius studijų dalykus. Iš viso studijuojama 40 dalykų.
Studijų procese numatyta profesijos praktika vykdoma dviem etapais. Pažintinė praktika (120 val.) yra skirta praktiniam susipažinimui su įvairiomis sritimis, kuriose naudojamos naujosios medijos bei žymiausiaisiais Lietuvos medijų meno atstovais. Priešdiplominės praktikos (280 val.) metu studentai turi pasirinkti konkrečią medijų meno sritį (foto, video, kompiuterinė grafika, garso menas ir pan.) ir atlikti praktinį darbą su šia sritimi susijusioje institucijoje arba menininko laboratorijoje. Priešdiplominė praktika yra skirta studento pasiruošimui baigiamajam kūrybiniam projektui ir savarankiškai profesinei veiklai.
Studijų programa baigiama bakalauro darbu. Baigiamąjį darbą (kūrybinį projektą) sudaro teorinė ir praktinė dalys. Teorinėje dalyje pateikiamas išsamus kūrybinio projekto aprašas (idėjos ir pasirinkto įgyvendinimo būdo pagrindimas). Praktinėje dalyje pristatomas studento savarankiškai sukurtas medijų meno (foto, video, garso, kompiuterinės grafikos, multimedia, kt.) kūrinys. Baigiamasis kūrybinis projektas pristatomas ir ginamas viešai. Jį vertina komisija, sudaryta iš universiteto dėstytojų ir kitų tos krypties mokslininkų bei menininkų. Baigusiajam studijas suteikiamas audiovizualinio meno bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus Naujųjų medijų meno studijų programą studijas galima tęsti meno studijų srities, audiovizualinio meno krypties magistrantūros programose.
Studijuojant šioje studijų programoje yra galimybė įgyti kitos studijų programos pagrindus pasirenkant gretutinės krypties studijas. Gretutinės krypties studijų pasirinkimo tvarka ir principai skelbiami www.vdu.lt/studijos/gretutines-studijos.html tinklalapyje.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Audiovizualinio meno bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti kūrybinį darbą audiovizualinio meno, kūrybinių bei kultūrinių industrijų srityje.
Asmuo, įgijęs audiovizualinio meno bakalauro, laipsnį turi:
- gebėti savarankiškai kurti naujomis technologijomis paremtą meną: foto, video, garso, kompiuterinės grafikos, multimedija meno kūrinius; inicijuoti ir valdyti kūrybinius audiovizualinio meno projektus; taikyti kūrybinius įgūdžius plataus profilio veikloje, susijusioje su kultūrinėmis bei kūrybinėmis industrijomis; kūrybiškai pritaikyti praktinėje-meninėje veikloje plačias universitetinio išsilavinimo žinias;
- žinoti skirtingų medijų meno sričių (pvz. fotografija, videomenas, garso menas) istoriją bei technologinę specifiką; išmanyti įvairias medijų meno priemones, technikas, technologijas bei jų panaudojimo būdus; žinoti įvairias medijų meno panaudojimo skirtinguose kūrybinių industrijų kontekstuose galimybes; žinoti, kaip sėkmingai veikti audiovizualinio meno ir kultūrinių bei kūrybinių industrijų lauke.
- mokėti veikti kūrybiškai, prisitaikant prie kintančių technologinių ir kitų kontekstų bei aplinkų; suvokti ir kritiškai vertinti naujausias meno tendencijas, kultūros ir kūrybinių industrijų kontekstus; mokėti dirbti savarankiškai ir komandoje, aktyviai veikti, stimuliuoti procesus, atsakingai naudoti informacines ir komunikacines strategijas bei technologijas.
Audiovizualinio meno bakalauro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti aukštosiose mokyklose, vykdančiose studijas pagal audiovizualinio meno bakalauro programas.
Norintiems siekti audiovizualinio meno bakalauro kvalifikacinio laipsnio reikia turėti vidurinį išsilavinimą bei meninių šios srities gebėjimų. Neformaliuoju ar savaiminiu būdu įgyta kvalifikacija nėra pripažįstama.
Įgiję audiovizualinio meno bakalauro kvalifikaciją asmenys gali:
- savarankiškai užsiimti naujųjų medijų meno praktika;
- savarankiškai užsiimti kūrybinių projektų, susijusių su medijų menu, inicijavimu ir valdymu;
- dirbti medijų meno kuratoriumi ir projektų, susijusių su naujosiomis medijomis, vadovu įvairiose kultūrinėse (muziejai, teatrai, kultūros paveldo ir turizmo organizacijos, bibliotekos) ir kūrybinėse (reklama, dizainas, leidyba, vaizduojamieji ir atlikimo menai, informacinės aplinkos kūryba, TV bei radio programos) industrijose;
- dirbti kūrybiniu darbuotoju tose valstybinėse kultūros įstaigose ir privačiose kompanijose (viešosios komunikacijos, reklamos, skaitmeninio dizaino), kur reikalingas kūrybiškas santykis su audiovizualine medžiaga;
- mokyti medijų meno pagrindų, dirbant pedagoginį darbą edukacinėse programose arba tradicinėse edukacijos įstaigose (pvz. dailės, muzikos mokyklose);
- stoti į audiovizualinio meno krypties magistrantūrą kitose Lietuvos ir užsienio akademinėse institucijose.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju

2012-06-04

Šiemet stojamasis šiauliuose?