error code: 1001
Mokymo programos
Grafinių komunikacijų dizainas Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 653W21002
Kodas pagal ISCED: 52121
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo neuniversitetinės studijos
Meno studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Grafinio dizaino profesinis bakalauras
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 3 m.
Neakivaizdinė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti kvalifikuotus grafinių komunikacijų dizaino specialistus, turinčius gebėjimų taikyti įgytas teorines ir praktines žinias ir įgūdžius savo praktinėje veikloje bei galinčius teikti įvairias grafinio dizaino paslaugas Lietuvos bei užsienio dizaino studijose, reklamos agentūrose, leidyboje ir spaudos įmonėse, informacinių technologijų įmonėse, interaktyvių multimedijų sistemų kompanijose, individualioje projektinėje veikloje bei kitose panašiose veiklos srityse. Baigusiam studijas suteikiamas grafinio dizaino profesinio bakalauro laipsnis.

Programa pavadinta grafinių komunikacijų dizainu tikslingai siekiant pabrėžti jos išskirtinumą. VDK, suvokdama, kad visas grafinis dizainas turi komunikacinių požymių, programoje ypatingą dėmesį skiria komunikaciniam grafiniam dizainui, turinčiam platų, įtaigų, unikalų, psichologinį, emocinį ir kt. poveikį rinkos vartotojui. VDK rengiami specialistai orientuoti į plačią vartotojišką visuomenę.

Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą. Vilniaus dizaino kolegija dalyvauja bendrajame priėmime į Lietuvos aukštąsias mokyklas pagal LAMA BPO tvarką. Kolegija vykdo priėmimą (į valstybės nefinansuojamas vietas), vadovaudamasi tais pačiai kriterijais. Asmuo, stojantis į kolegiją, turi pristatyti reikalingus dokumentus, užpildyti stojimo anketą, išlaikyti stojamąjį egzaminą bei įstojęs sumokėti stojimo įmoką. Detali informacija pateikta www.dizainokolegija.lt tinklalapyje. Stojantysis turi turėti gabumų meno srityje, domėtis techologijomis bei grafiniu dizainu.

Grafinių komunikacijų dizaino studijų programa sudaryta pagal tris pagrindines modulių grupes: teorinio parengimo, profesinio parengimo ir profesinių žinių įtvirtinimo moduliai. Teorinio parengimo modulis skirtas bendrajam išsilavinimui ir apima dalykus iš humanitarinio ir socialinio modulių blokų. Profesinio parengimo pagrindų modulis apima dalykus, kurie skirti teorinių ir praktinių grafinio dizaino žinių ugdymui ir grafinių technologijų įsisavinimui bei praktinių įgūdžių formavimui. Profesinių žinių įtvirtinimo modulis apima profesinių praktikų, grafinio dizaino sistemų modulius ir baigiamojo darbo modulį. Šių modulių dalykai skirti teorinių, technologinių ir praktinių žinių bei įgūdžių įtvirtinimui, kūrybiškumo, savarankiškumo bei iniciatyvumo ugdymui, individualumo paieškoms bei visuminiam žinių integravimui į būsimą profesinę veiklą. Studijų programa parengta taip, kad dauguma dalykų tarpusavyje koreliuotų, papildydami vienas kitą. Kūrybinių projektų, korporatyvinio stiliaus dalykuose tarpdisciplininis integravimas akivaizdus. Jų metu rengiami projektai, kuriems įvykdyti reikalingi visų prieš tai studijuotų dalykų metu įgyti įgūdžiai ir kompetencijos. Iš viso studentai studijuoja 31 dalyką, iš kurių 7 yra tęstiniai. 19% studijų programos apimties sudaro pasirenkamieji ar laisvai pasirenkamieji dalykai.

Studijų metu vyksta praktinis mokymas. Praktikos vyksta kiekvienais metais pavasario semestro metu. Pirmais metais studentas gali rinktis kūrybines praktikas: kūrybinę arba pažintinę. Antrais metais studentai atlieka grafinio dizaino specialybės praktiką, kurios praktikos vietą ir pobūdį gali pasirinkti pats studentas. Trečiaisiais studentas atlieka priešdiplominę praktiką. Praktikos sudaro 30 ECTS kreditų visos programos, o kitas praktinis rengimas studijų metu sudaro dar 27 ECTS kreditus.

Studijų programos žinios įtvirtinamos baigiamuoju grafinių komunikacijų dizaino projektiniu darbu, kuris vykdomas paskutiniame semestre. Baigiamasis darbas yra kūrybinis projektas, susidedantis iš dviejų dalių - teorinės ir praktinės. Abi dalys turi būti profesionaliai parengtos ir pateiktos. Tikslas: patikrinti ir įvertinti studentų teorinių žinių, praktinių įgūdžių ir meninių gebėjimų lygmenį ir išleisti kvalifikuotus, pasirengusius darbo rinkai grafinio dizaino specialistus.

Grafinių komunikacijų dizaino absolventai gali tęsti studijas universitetinėse aukštosiose mokyklose. Studijas gali tęsti meno studijų srityje ir siekti magistrantūros laipsnio, prieš tai, esant reikalui, įvykdžius išlyginamųjų pirmos pakopos universitetinio lygio studijų programos reikalavimus.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Grafinių komunikacijų dizaino programos grafinio dizaino profesinio bakalauro specialistai įgyja kvalifikaciją, reikalingą norint dirbti šiose veiklos srityse: Lietuvos bei užsienio dizaino studijose, reklamos agentūrose, leidyboje ir spaudos įmonėse, informacinių technologijų ir sprendimų įmonėse, interaktyvių multimedijų sistemų kompanijose, individualioje projektinėje veikloje bei kitose panašiose veiklos srityse.

Studentas, pabaigęs grafinių komunikacijų dizaino programą, įgis šias profesines ir bendrąsias kompetencijas:
" Žino specialybinių praktinių dalykų charakteringas raiškos priemones, būdus, technologijas.
" Išmano projektams keliamus techninius, technologinius, verslo reikalavimus.
" Geba tikslingai pasirinkti vizualinės raiškos priemones, jas taikyti grafinio dizaino sprendimuose.
" Žino ir geba naudotis naujausiomis kompiuterinės grafikos ir informacinėmis technologijomis, geba įsisavinti, pritaikyti naujausią įrangą ir technologijas rengiamuose grafinio dizaino projektuose.
" Geba atlikti dvimačius ir trimačius grafinio dizaino objektų projektus.
" Įsisavinę meninius kūrybinius gebėjimus ir įgūdžius, geba kūrybingai spręsti grafinio dizaino problemas.
" Geba projektuoti spaudinius, vizualinės reklamos priemones, parengti juos spaudai, kurti interneto svetainės projektus, firminį stilių, kurti funkcionalius ir estetiškus produktus, vystyti, plėtoti ir pristatyti kokybišką galutinį dizaino produktą.
" Geba bendrauti su užsakovu, analizuoti jo poreikius ir atsižvelgti į juos kuriant naują produktą.
" Suvokia, analizuoja ir kuria šiuolaikišką meninę koncepciją, valdo vizualinio ir verbalinio komunikavimo priemones.
" Geba tikslingai pasirinkti vartotojui aktualius, inovatyvius sprendimo būdus bei realizavimo priemones, skirtas grafinių komunikacijų dizaino sprendimams, siekiant maksimaliai atskleisti kūrinio idėją, estetiką, originalumą ir išbaigtumą.
" Geba kurti tinkamą, racionalų ir tikslingą projektą, suvokia informacijos svarbą šiuolaikinio verslo organizavime, analizuoja nuolat kintančią rinkos situaciją ir poreikius, paiso teisės aktų.
" Geba įtaigiai pateikti kūrybinio sumanymo esmę, moka efektyviai pristatyti save ir galutinį produktą.
" Geba integruoti aplinkos poreikius, grafinio dizaino funkcionalumą bei technologinės raidos diktuojamas galimybes kūrybiniam darbui socialinėje aplinkoje.
" Tobulina savo veiklą, priimamus sprendimus, yra atviri naujovėms, geba pasirinkti mokymosi strategijas, nuolat tikslingai atnaujina žinias ir lavina įgūdžius bei gebėjimus.
" Komunikacinė ir informacijos valdymo - geba komunikuoti valstybine, gimtąja ir užsienio kalbomis įvairiose situacijose, vaizdžiai, įtaigiai ir aiškiai reiškia savo idėjas bei jas pristato; žino informacijos paieškos strategijas, naudoja adekvačias duomenų bazes, geba valdyti informaciją, tikslingai panaudojant informacines komunikacines technologijas.
" Bendravimo ir bendradarbiavimo - veiksmingai ir konstruktyviai dalyvauja visuomeniniame gyvenime, toleruoja kito nuomonę, turi savivertės pojūtį, yra atviri socialinės patirties įvairovei, moka bendrauti ir bendradarbiauti, turi komandinio darbo įgūdžių
" Reflektavimo - nuolatos tobulina savo veiklą, numato saviugdos ir saviraiškos kryptis, atpažįsta pokyčių poreikį, yra atviri technologijų naujovėms.
" Mokymosi mokytis - turi nuostatą mokytis visą gyvenimą, geba pasirinkti mokymosi strategijas, nuolat tikslingai atnaujinti žinias, ugdyti meninės saviugdos poreikį ir lavinti įgūdžius bei gebėjimus. Domisi grafinio dizaino ir komunikacijos būdų sąveikomis, aktualijomis bendrojo išsilavinimo ir suvokimo aspektu.
" Komunikabilumas ir nuoseklumas reiškiant mintis, kūrybingumas, analitinis, kritinis mąstymas, savarankiškumas, inovatyvumas, vizualinės raiškos raidos tendencijų suvokimas, gebėjimas savarankiškai primti sprendimus, principingumas, atsakingumas, greitas darbų atlikimo tempas, savitumas, kruopštumas ir kt.

Grafinių komunikacijų dizaino programos grafinio dizaino profesinio bakalauro laipsnį galima įgyti kolegijose, vykdančiose studijas pagal šią programą. Studentams, norintiems studijuoti grafinių komunikacijų dizaino programą, reikia turėti vidurinį išsilavinimą bei meninės raiškos gebėjimą meno studijų srityje.

Pabaigęs šią programą, studentas galės dirbti įvairiose grafinio dizaino veiklos srityse arba tęsti studijas universitetinėse aukštosiose mokyklose.
 

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju