502 Bad Gateway

502 Bad Gateway


nginx
Mokymo programos
Prancūzų filologija
Valstybinis kodas: 612X13012
Kodas pagal ISCED: 51114
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti filologijos bakalaurus ir prancūzų kalbos mokytojus, gebančius dirbti su įvairaus amžiaus mokiniais bendrojo lavinimo, profesinėse mokyklose, gimnazijose, kalbų centruose.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Studijų programą sudaro: bendrojo lavinimo dalykai, studijų krypties pagrindų dalykai, studijų krypties specialaus lavinimo dalykai.
Tarp bendrųjų lavinimo dalykų studijuojami šie dalykai: filosofija, ugdymo filosofija, ekonomika, specialybės kalbos kultūra, lotynų kalba. Tarp studijų krypties pagrindų dalykų studijuojama dabartinė prancūzų kalba, kalbos gramatika ir fonetika, fonologija, gramatika ir jos teorija. Tarp studijų krypties specialaus lavinimo dalykų studijuojami šie dalykai: kalbotyros įvadas, kalbos istorija, šalityra, literatūra, stilistinė teksto interpretacija, leksikologija, gretinamoji kalbotyra, vertimo pagrindai, antroji užsienio kalba (anglų arba vokiečių). Į studijų krypties specialaus lavinimo dalykų grupę įeina ir pedagoginės studijos: pedagogika 1 (didaktika ir hodegetika) ir pedagogika 2 (ugdymo sistemos, specialioji pedagogika), psichologija 1 (bendroji ir socialinė psichologija) ir psichologija 2 (raidos ir edukacinė psichologija) bei prancūzų kalbos didaktika ir ankstyvojo prancūzų kalbos ugdymo didaktika. Studijuojami laisvai pasirenkami dalykai, kurie sudaro 8 kreditus.
Praktinės studijos vyksta dviem etapais: darbas auditorijose universitete ir pedagoginė praktika. Yra keturios pedagoginės praktikos: stebėjimo praktika (trukmė 4 savaitės, 160 valandų), pedagogo asistento praktika (trukmė 4 savaitės, 160 valandų), dvi dalyko pedagoginės praktikos (jų trukmė po 6 savaites, po 240 valandų; iš viso dalyko pedagoginės praktikos trukmė 12 savaičių, 480 valandų). Visos pedagoginės praktikos trukmė 20 savaičių (800 valandų). Praktikos metu įtvirtinami ir tobulinami darbo su vaikais, prancūzų kalbos įgūdžių lavinimo ir organizacinio darbo gebėjimai.
Programa baigiama baigiamuoju pedagoginių studijų darbu (jam skiriami 2 kreditai) ir prancūzų kalbos baigiamuoju egzaminu ar bakalauro darbu. Baigusiajam studijų programą suteikiamas filologijos bakalauro laipsnis ir mokytojo profesinė kvalifikacija.
Baigus studijų programą, studijas galima tęsti humanitarinių bei socialinių mokslų srities magistrantūros studijų programose.
Prancūzų filologijos bakalauro studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti prancūzų kalbos mokytojais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Filologijos bakalauro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija reikalinga norint dirbti prancūzų kalbos mokytoju.
Asmuo, įgijęs filologijos bakalauro laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją, turi:
- gebėti mokyti įvairaus amžiaus žmones prancūzų kalbos, organizuoti papildomo ugdymo veiklas, vesti prancūzų kalbos būrelius vaikų ugdymo centruose, prancūzų kalbos olimpiadas mokyklose, krašto pažinimo konkursus bei ugdyti mokinių komunikacines kalbines kompetencijas, lavinti kūrybinius jų sugebėjimus;
- žinoti dabartinę prancūzų kalbą, gramatiką ir jos teoriją, fonetiką ir fonologiją, įvairius prancūzų kalbos mokymo(si) principus, kryptis ir metodus, žinoti jų taikymo galimybes;
- mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, nuosekliai ir aiškiai reikšti savo mintis, būti mandagiu, komunikabiliu, tolerantišku, mokėti išlaikyti savitvardą ir efektyviai valdyti konfliktus.
Filologijos bakalauro laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal prancūzų filologijos studijų programą.
Norintiems siekti filologijos bakalauro laipsnio ir mokytojo kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti prancūzų kalbos mokytoju nėra pripažįstami.
Įgiję filologijos bakalauro laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją asmenys gali dirbti prancūzų kalbos mokytoju bendrojo lavinimo, profesinėse mokyklose, gimnazijose, papildomo ugdymo įstaigose ir kalbų centruose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Lietuvos edukologijos universitetas Vilnius Studentų g. 39
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju