error code: 1001
Mokymo programos
Įstaigų ir įmonių administravimas
Valstybinis kodas: 653N23005
Kodas pagal ISCED: 52134
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo neuniversitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Profesinio bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programos tikslas(-ai):
1. Suteikti bendrųjų kompetencijų, reikalingų administravimo specialisto sėkmingai profesinei veiklai, atsižvelgiant į darbo rinkos poreikius, ir sukuriančių jo tolesnio asmeninio bei profesinio augimo prielaidas, taip pat užtikrinančių asmens sklandžią integraciją į organizaciją ir visuomenę.
2. Suteikti specialiųjų profesinių kompetencijų, užtikrinant išsamių administravimo ir kitų socialinių mokslų žinių įgijimą, jų supratimą, išvystytus gebėjimus, leidžiančius organizuoti aukšto lygio profesinio pasirengimo reikalaujančią praktinę veiklą, demonstruojant joje gebėjimus veikti savarankiškai, priimti sprendimus, planuoti veiklą, vadovauti, prisiimti atsakomybę už savo ir kitų darbuotojų veiklos rezultatus.
Studijų rezultatai:
- Žinos ir supras teoriją, atskleidžiančią verslo įmonę ar valstybinę ir viešąją įstaigą kaip savitą sistemą bei socialinį ekonominį konstruktą.
- Žinos verslo ir viešojo administravimo sektorių aktualijas ir tendencijas Lietuvoje ir užsienio šalyse.
- Gebės teisingai planuoti verslo įmonės ar valstybinės ir viešosios įstaigos veiklą bei atskiras veiklos funkcines sritis.
- Gebės tinkamai organizuoti verslo įmonės ar valstybinės ir viešosios įstaigos veiklą bei atskiras veiklos funkcines sritis.
- Gebės kompleksiškai vertinti verslo įmonės ar valstybinės ir viešosios įstaigos bei jos padalinio veiklą.
- Gebės vertinti aplinkos bei jos veiksnių poveikį verslo įmonės ar valstybinės ir viešosios įstaigos bei jos padalinio veiklai ir rezultatams, priimti sprendimus, atsižvelgiant į aplinkos pokyčius.
- Gebės priimti veiklos bei tam tikros funkcinės srities racionalizavimo sprendimus verslo įmonėje ar valstybinėje ir viešojoje įstaigoje.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, pratybos, individualios ir grupinės konsultacijos, diskusijos, komandinis darbas, praktinės užduotys, skaičiavimo užduotys bei uždaviniai, probleminių situacijų ir atvejo analizė, plano sudarymas, savarankiškas darbas, literatūros studijavimas, planų bei projektų, fundamentaliųjų ir taikomųjų tyrimų, kitų rašto darbų, profesinės veiklos praktikos ataskaitų, kursinio darbo, baigiamojo darbo, prezentacijų rengimas, pristatymas ir gynimas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studijų rezultatai vertinami semestro metu ir per egzaminų sesiją. Taikomas kaupiamasis vertinimas, kurio sudedamosios dalys nustatomos atsižvelgiant į dalyko specifiką, studijų dalyko rezultatus ir numatomus studijų (studijų programos) rezultatus. Į galutinį dalyko studijų rezultatų vertinimą dažniausiai integruojami šie elementai: tarpinių atsiskaitymų (pvz., kontrolinių, kolokviumų), savarankiškai atliktų darbų (pvz., plano, projekto, tyrimo ataskaitos, prezentacijos, kt. užduočių) ir egzamino įvertinimai. Dalyko studijose naudojama kaupiamojo vertinimo sistema bei atskirų studijų procese vertinamų elementų įtaka galutiniam įvertinimui, taikant dešimtbalę kriterinę vertinimo skalę, pateikiama dalyko apraše. Dažniausiai egzaminai vykdomi raštu, retesniais atvejais – raštu ir žodžiu. Į kai kurių dalykų studijų rezultatų tarpinio vertinimo procesą fragmentiškai įtraukiami ir patys studentai (vertina vieni kitų darbus bei užduotis, pateikia kritines įžvalgas).
Specializacijos:
Verslo įmonių administravimas
Valstybinių ir viešųjų įstaigų administravimas
Elektroninio verslo administravimas
Inovatyvūs elektorinio verslo sprendimai
Studento pasirinkimai:
Studentams sukurta galimybė studijų krypties žinias gilinti ir gebėjimus tobulinti pasirenkant vieną iš 4 specializacijų (kiekvienoje specializacijoje dėstomi 4 skirtingi dalykai, kurių apimtis 14 kreditų). Studijų programoje yra 3 laisvai pasirenkami dalykai (9 kreditai), t.y. studentas iš kolegijoje ar kitose aukštojo mokslo įstaigose dėstomų dalykų savo nuožiūra gali pasirinkti 3 dalykus, vadovaudamasis savo interesais bei asmenine motyvacija.
Studentai studijų semestro eigoje gali pasirinkti Pažintinės ir Baigiamosios profesinės veiklos praktikos atlikimo laiką.
Studentai gali studijuoti pagal kelias studijų programas įskaitant tapačius arba savo turiniu labai artimus dalykus.
Pagal Lietuvoje galiojančią tvarką studentams įskaitomi kitose aukštosiose mokyklose išklausyti dalykai bei jų įvertinimai.
Studentai turi galimybę studijuoti pagal individualųjį planą, kai akademinis krūvis sudaromas atsižvelgiant į studento pageidavimus.
Studentams gali būti pripažintos neformaliai ir savaime įgytos kompetencijos.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programa vykdoma ir nuotoliniu būdu
Studijų programoje platus specializacijų pasirinkimas
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai galės dirbti įvairaus dydžio (smulkiose, vidutinėse, stambiose) ir pobūdžio (paslaugų, prekybos, gamybos) verslo įmonėse arba valstybinėse ir viešosiose įstaigose, kitose organizacijoje. Jie turės pakankamai kompetencijų kokybiškai dirbti administratoriaus ar šiai profesinei veiklai artimą darbą, steigti savo verslą, kaip šios srities specialistui sėkmingai integruotis į tarptautinę darbo rinką. Absolventai, pasirinkę specializacijas Elektroninio verslo administravimas ir Inovatyvūs e-verslo sprendimai, turės specifinių žinių ir gebėjimų, leidžiančių organizuoti ir administruoti elektroninį verslą.
Šios studijų programos absolventai pagrįstai galės pretenduoti dirbti organizacijos, jos padalinio vidurinio ar aukštesnio lygio vadovais.
Tolesnių studijų galimybės:

Absolventai gali toliau studijuoti pagal universitetines pirmosios pakopos studijų programas, o baigę papildomąsias studijas ar įvykdę kitus konkrečios aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus turi galimybę įstoti į magistrantūrą ir studijuoti pagal antrosios pakopos studijų programas. Absolventas turi galimybę tęsti studijas tiek Lietuvos, tiek užsienio aukštosiose mokyklose. Sąlyginai didesnės studijų tęstinumo galimybės pagal aukštesnės pakopos studijų programą yra absolventui renkantis socialinių mokslų srities studijas
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Viešoji įstaiga Vakarų Lietuvos verslo kolegija Klaipėda Šilutės pl. 2
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju