error code: 1001
Mokymo programos
Verslo procesų vadyba
Valstybinis kodas: 653N20013
Kodas pagal ISCED: 52134
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo neuniversitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Profesinio bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programos tikslas(-ai):
Studijų programa skirta rengti kvalifikuotus verslo vadybos specialistus, gebančius prisitaikyti prie kintančios verslo aplinkos, šiuolaikinių darbo rinkos reikalavimų, įkurti verslo įmonę ir jai vadovauti, atlikti rinkų tyrimus, analizuoti bei kontroliuoti verslo būklę, valdyti pokyčius, sudaryti investicinius projektus, sutartis, įgyvendinti reklaminę kampaniją, organizuoti pirkimą, transportavimą, sandėliavimą, pardavimą bei atsiskaitymą su tiekėjais, vartotojais, rūpintis verslo plėtra, vadovauti personalui, sugebėti dirbti informacinėmis technologijomis, kaupti finansų informaciją, susijusią su verslu, tvarkyti dokumentaciją valstybine bei užsienio kalbomis.
Studijų rezultatai:
Absolventai gebės:
1. Žinoti bendrą LR įmonių steigimo tvarką.
2. Kurti verslo įmonę.
3. Sudaryti verslo įmonės valdymo struktūrą pagal numatytą veiklos pobūdį ir tipą.
4. Parengti ir įgyvendinti verslo planą.
5. Reaguoti į rinkos pokyčius priimant valdymo sprendimus.
6. Įvertinti verslo aplinką, veiklos strategijos formavimo etapus bei taikyti įvairius metodus.
7. Taikyti verslo plėtros rinkose principus ir formas, rinkos tyrimo metodus, finansinės analizės, apskaitos principus.
8. Mokėti atsakingai, kritiškai, nuosekliai reikšti mintis, iškelti problemas ir jas spręsti, lanksčiai, nestereotipiškai vertinti reiškinius, efektyviai ir tolerantiškai bendrauti bei valdyti konfliktus.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, seminarai, diskusijos, darbas grupėse, praktinės užduotys, literatūros analizė, atvejo analizė, imitacinis metodas, projektų rengimas ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikomas kaupiamasis vertinimas. Kaupiamojo vertinimo sudedamosiomis dalimis vertinami tam tikri studijų dalyko programoje numatyti studijų rezultatai. Kiekvieno dalyko arba modulio studijos baigiamos egzaminu arba studento savarankiškai atlikto darbo (projekto) įvertinimu. Galutinį pažymį sudaro dalyko programoje nustatytos kaupiamojo vertinimo sudedamosios dalys (pvz.: lankomumas, aktyvumas, tarpiniai atsiskaitymai, savarankiški darbai, egzaminas), kurių procentinė išraiška nustatoma studijų dalyko programoje.
Specializacijos:
Finansų valdymas;
Rinkodara;
Pokyčių valdymas;
Lyderystė
Studento pasirinkimai:
Studento laisvai pasirenkamiesiems dalykams skiriama 9 kreditai. Studentai gali laisvai rinktis dalykus iš Vakarų Lietuvos verslo kolegijoje kitose studijų programose dėstomų dalykų.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programa orientuota ne tik į profesinių specialiųjų kompetencijų ugdymą, bet ir į platų bendrųjų gebėjimų, vertybinių nuostatų ugdymą, dabarties vadybininkui būtinų kompetencijų suteikimą, paremtą žinių perteikimu ir priėmimu, jų analize, kritišku vertinimu, problemų sprendimų paieška. Profesinės veiklos praktiką atlikti verslo praktinio mokymo firmoje „Biurometa“.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai galės dirbti Lietuvos ir užsienio verslo įmonių padaliniuose įvairių lygių vadybininkais, kurti savo verslą ir/ar jam vadovauti. Įsidarbina ir tęsią savo karjerą įvairiose Lietuvos verslo organizacijose, užsienio kompanijų atstovybėse bei valstybinėse įstaigose liudija, kad studijų metu įgyjama pakankamai universalių ir specifinių žinių, padedančių sėkmingai įsilieti į konkurencinį verslo pasaulį.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai gali siekti studijų rezultatų įskaitymo, jei nori studijuoti pagal universitetines pirmosios pakopos studijų programas. Baigę papildomąsias studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus, turi teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Viešoji įstaiga Vakarų Lietuvos verslo kolegija Klaipėda Šilutės pl. 2
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju