error code: 1001
Mokymo programos
Buhalterinė apskaita
Valstybinis kodas: 653N44011
Kodas pagal ISCED: 52134
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo neuniversitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Profesinio bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti profesinio bakalauro specialistą (buhalterį), gebėsiantį taikyti naujausias žinias ir informaciją savarankiškai veiklai ir tolimesniam mokymuisi, pagrįstas fundamentinių ir taikomųjų tyrimų rezultatais, būtinas sudėtingoje, besikeičiančioje, daugiakultūrinėje profesinėje aplinkoje, siekiant efektyviai spręsti su šia veikla susijusias problemas; planuoti ir organizuoti veiklą, tvarkyti buhalterinę apskaitą, valdyti ir kontroliuoti finansinius procesus įmonėse, įstaigose ir organizacijose; pritaikyti mąstymo įgūdžius ir požiūrius, teikiančius galimybę kūrybiškai veikti naujoje situacijoje; bendrauti lietuvių ir užsienio kalbomis, perteikti informaciją specialistų ir nespecialistų auditorijoms, dirbti individualiai ir komandoje, nuolat ugdyti savo profesionalumą bei bendrąjį išprusimą.
Studijų rezultatai:
Programos absolventas gebės (specialieji gebėjimai):
1. Vadovautis norminiais aktais, reglamentuojančiais ūkio subjekto veiklą, buhalterinę apskaitą ir mokesčius;
2. Organizuoti ūkio subjekto apskaitos tarnybos darbą;
3. Formuoti apskaitos politiką;
4. Tvarkyti ūkio subjekto apskaitą;
5. Vertinti finansinės informacijos patikimumą;
6. Rengti finansinę, mokestinę ir kt. atskaitomybę;
7. Analizuoti įmonės finansinės atskaitomybės rodiklius;
8. Vertinti finansinės būklės, veiklos rezultatus;
9. Kontroliuoti ūkinių operacijų ir įvykių pagrindimą apskaitos dokumentais;
10. Lyginti faktinius rezultatus su planiniais;
11. Užtikrinti finansinę kontrolę;
12. Teikti siūlymus įmonės finansavimo, investavimo ir kt. klausimais.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Į studentus orientuotos: paskaitos, seminarai, atvejo analizė, sukuriant diskusinę aplinką tarp dėstytojo ir studentų; pratybos, savarankiškas darbas ir jo rezultatų pristatymas, pagrįstas moksliniais tyrimais, problemų sprendimu, užduotimis, individualiu ir grupiniu darbu, kuriame labai svarbu kritinis mąstymas, kūrybingumas, inovatyvumas; praktinės veiklos refleksija, semestro ir baigiamojo darbo projektų rengimas ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studijų rezultatai vertinami semestro metu (taikant dešimtbalę kriterinę proporcinę kaupiamąją vertinimo sistemą), praktikos atlikimo, baigiamojo egzamino ir baigiamojo darbo (projekto) gynimo metu. Kaupiamojo vertinimo sudedamosiomis dalimis vertinami tam tikri studijų dalyko programoje numatyti studijų rezultatai. Kiekvieno dalyko studijos baigiamos egzaminu arba studento savarankiškai atlikto darbo (projekto) įvertinimu. Galutinį pažymį sudaro nustatytos kaupiamojo vertinimo sudedamosios dalys (pvz.: egzaminai žodžiu ir raštu, atvejų analizė, pristatymai, ataskaitos, savęs ar kolegų įvertinimas, aktyvumas ir kt.), kurių procentinė išraiška nustatoma studijų dalyko apraše.
Specializacijos:
Valdymo ir veiklos auditas;
Finansinė apskaita
Studento pasirinkimai:
Galima pasirinkti specializaciją.
Galima rinktis tris laisvai pasirenkamus dalykus iš Kolegijoje kitose studijų programose dėstomų dalykų arba rinktis išklausyti laisvai pasirenkamus dalykus kitoje aukštojoje mokykloje.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programa orientuota ne tik į profesinių specialiųjų kompetencijų ugdymą, bet ir į platų bendrųjų gebėjimų, vertybinių nuostatų ugdymą, dabarties buhalteriui būtinų kompetencijų suteikimą, paremtą žinių perteikimu ir priėmimu, jų analize, kritišku vertinimu, problemų sprendimų paieška.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Profesinės veiklos galimybės:
Įgiję buhalterio kvalifikaciją, asmenys galės dirbti įmonių, įstaigų ir organizacijų buhalterinės apskaitos tarnybose, steigti buhalterinių paslaugų įmonę ir teikti buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugas kitose srityse.
Tolesnių studijų galimybės:
Baigus buhalterinės apskaitos studijų programą, studijas galima tęsti pagal Socialinių mokslų srities Apskaitos studijų krypties universitetinių studijų programas Lietuvoje ir užsienyje.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Viešoji įstaiga Vakarų Lietuvos verslo kolegija Klaipėda Šilutės pl. 2
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju