error code: 1001
Mokymo programos
Statybos verslo vadyba
Valstybinis kodas: 653N20015
Kodas pagal ISCED: 52134
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo neuniversitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Profesinio bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programos tikslas(-ai):
rengti kūrybiškus, plačios pasaulėžiūros, sukaupusius pakankamai bendros erudicijos, dalykinių ir ekonomikos žinių studentus, gebančius kurti statybų ir nekilnojamojo turto verslą, organizuoti ir planuoti verslą skirtingų tipų statybos organizacijose, apsirūpinti finansiniais, medžiaginiais, žmonių ir kitais ištekliais bei juos efektyviai panaudoti, demonstruojančius žinias pastatų statybos bei remonto organizavimo, statybinių medžiagų ir gaminių panaudojimo, organizacijos valdymo, sprendimų priėmimo bei etiškos veiklos procesuose, gebančius nustatyti statybos ir nekilnojamojo turto verslo plėtros ir tarptautinės prekybos galimybes, žinančius pagrindines ekonomikos mokslo kategorijas ir jomis nusakomus reiškinius, gebančius taikyti įgytas įvairiapuses analitines žinias organizuojant statybinių medžiagų bei nekilnojamojo turto verslą, ištobulinusius mokymosi bei tyrimo įgūdžius, būtinus tęsti studijas savarankiškai bei mokytis visą gyvenimą.

Studijų rezultatai:

Absolventas gebės:
1.Vertinti verslo aplinką, verslo organizavimo formų įvairovę, parengti , pristatyti verslo planą bei perteikti informaciją ir idėjas, parengti įmonės steigimo dokumentaciją, organizuoti nenutrūkstamą darbo procesą statybos verslo įmonėje ir jos padaliniuose.
2. Taikyti žinias ir supratimą, naudojantis teisės aktais, reglamentuojančiais statybų ir nekilnojamojo turto verslą.
3. Valdyti ir kontroliuoti turimus materialinius ir finansinius išteklius.
4. Bendrauti ir bendradarbiauti, organizuoti darbuotojų atranką , motyvuoti darbuotojus ir organizuoti jų profesinę veiklą.
5. Parengti sąmatinę dokumentaciją, bei teisinę dokumentaciją, reikalingą statybai pradėti ir vykdyti.
6. Planuoti ir organizuoti statybos eigą, įvertinti statomo pastato konstrukcijų, inžinerinių sistemų įrengimo technologijų specifiką, atpažinti saugotinas nekilnojamojo kultūros paveldo vertybes, parinkti statybines medžiagas pagal pastatams keliamus reikalavimus.
7. Taikant pagrindinius rinkos tyrimo ir įvertinimo metodus, analizuoti rinką ir įvertinti statybos verslo ir nekilnojamojo turto verslo plėtros galimybes, įvertinti statybinių medžiagų tarptautinę ir vietinę rinkas, savo veikloje panaudoti informacinių technologijų, sistemų ir duomenų bazių teikiamas galimybes bei užsienio kalbų mokėjimą.
8. Vertinti statinių techninę būklę ir nekilnojamąjį turtą, formuoti nekilnojamo turto valdymo strategiją, organizuoti nekilnojamo turto pardavimą.
9. Parinkti tinkamas medžiagas pastatams ir statiniams statyti bei remontuoti, įvertinant techninius statybos reglamentų reikalavimus, išskirti ekologiškas ir aplinką tausojančias medžiagas, gaminius bei inžinerines sistemas
10. Kritiškai mąstyti, veikti savarankiškai, planuoti veiklą atsižvelgiant į tikslus, vadovauti kitiems darbuotojams, prisiimti atsakomybę už savo ir kitų darbuotojų veiklos rezultatus.
11. Nuolat tobulinti savo bei kitų veiklų kompetencijas, naudojantis informaciniais ir komunikaciniais gebėjimais, pritaikyti inovacijas statybų versle.

Mokymo ir mokymosi veiklos:

Paskaitos, pratybos, savarankiškas darbas, laboratoriniai darbai, mokomosios literatūros skaitymas, uždavinių sprendimas, literatūros apžvalgos rengimas ir pristatymas, ataskaitų rengimas ir pristatymas, kursinio darbo rengimas bakalauro baigiamasis darbas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studijų rezultatai vertinami semestro metu (rašomi tarpiniai egzaminai, atliekami kontroliniai darbai, ap­rašomi ir žodžiu ginami laboratoriniai darbai) ir bai­giamojo egzamino metu. Egzaminai ir įskaitos vyksta raštu arba raštu ir žodžiu. Vertinimas vyksta ir virtualioje mokymo aplinkoje. Studentų žinios per egzaminus vertinamos nuo 1 (labai blogai) iki 10 (puikiai) balų. Egzamino vertinimai nuo 1 iki 4 yra nepatenkinami.

Specializacijos:
Nekilnojamojo turto vadyba
Statybinių medžiagų vadyba
Studento pasirinkimai:
Studento laisvai pasirenkamiems dalykams skiriama 9 kreditai. Studentai gali laisvai rinktis dalykus iš Vakarų Lietuvos verslo kolegijoje dėstomų dalykų, arba rinktis išklausyti dalyką kitoje aukštojoje mokykloje.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programoje yra technologijų krypties dalykų, kurie užtikrina visapusiškas, tvirtas žinias statybų versle.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai galės steigti statybos verslo bei nekilnojamojo turto įmones, dirbti vadybininkais statybos ir remonto , statybinių medžiagų gamybos ir prekybos įmonių komerciniuose skyriuose, nekilnojamojo turto įmonėse.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai gali siekti studijų rezultatų įskaitymo, jei nori studijuoti pagal universitetines pirmosios pako­pos studijų programas. Baigę papildomąsias studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos nustatytus rei­kalavimus, turi teisę stoti į antrosios pakopos magis­trantūros studijas.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Viešoji įstaiga Vakarų Lietuvos verslo kolegija Klaipėda Šilutės pl. 2
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju