error code: 1001
Mokymo programos
Rekreacijos ir turizmo verslo vadyba
Valstybinis kodas: 653N80005
Kodas pagal ISCED: 52134
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo neuniversitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Profesinio bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programos tikslas(-ai):
Rekreacijos ir turizmo studijų programos tikslas rengti kvalifikuotus rekreacijos ir turizmo verslo vadybininkus, gebančius tirti ir analizuoti rekreacijos ir turizmo rinką, verslo aplinką bei jos kitimo tendencijas, kurti paslaugų paketus ir organizuoti jų pardavimą, steigti ir valdyti rekreacijos ir turizmo įmonę.
Studijų rezultatai:
1. Žinos rekreacijos ir turizmo verslo organizavimo ypatumus ir principus;
2. Žinos rekreacijos ir turizmo informacijos kaupimo, apdorojimo ir panaudojimo būdus;
3. Žinos rekreacijos ir turizmo rinkos analizės ir tyrimų metodus;
4. Žinos rekreacijos ir turizmo verslo informacines technologijas bei jų taikymo būdus;
5. Žinos rekreacijos ir turizmo paslaugų kūrimo ir pardavimo procesą;
6. Žinos rekreacinių renginių organizavimo ypatumus bei procesą;
7. Žinos kaimo ir ekologinio turizmo paslaugų teikimo ypatumus bei specifiką;
8. Gebės analizuoti ir vertinti rekreacijos ir turizmo versle bei jo aplinkoje vykstančius įvykius ir procesus;
9. Gebės rinkti, sisteminti ir analizuoti rekreacijos ir turizmo verslo informaciją, pasirinkti tyrimo metodus, sudaryti tyrimo strategiją, atlikti rinkos tyrimus, rengti ataskaitas bei taikyti įvairius informacijos sisteminimo būdus;
10. Gebės kritiškai mąstyti ir suprasti skirtingus argumentus, pateikiamus analizuojant rekreacijos ir turizmo verslo problemas ir priimant sprendimus;
11. Gebės analizuoti rekreacijos ir turizmo verslą, išryškinti jo tobulinimo būdus;
12. Gebės taikyti vadybos ir ekonomikos, o taip pat kitų mokslų žinias rekreacijos ir turizmo verslo organizavime;
13. Gebės planuoti, organizuoti rekreacijos ir turizmo įmonės darbo procesą, kurti paslaugų paketus, rengti plėtros planus;
14. Gebės bendrauti ir bendradarbiauti su verslo partneriais, darbuotojais ir klientais;
15. Gebės planuoti įvairias rekreacines paslaugas teikiančių įstaigų veiklą bei išmanyti jų veiklos specifiką;
16. Gebės rengti, organizuoti ir planuoti įvairius pramoginius renginius;
17. Gebės organizuoti ir planuoti kaimo ir ekologinio turizmo verslą;
18. Gebės kritiškai vertinti teorinės ir profesinės veiklos principus;
19. Gebės taikyti vadybos, o taip pat kitų mokslų žinias rekreacijos ir turizmo verslo organizavime;
20. Gebės vertinti rekreacinių turizmo išteklių potencialą bei efektyviai jį naudoti rekreacinės veiklos organizavime;
21. Gebės dirbti su įvairiomis internetinėmis technologijomis;
22. Gebės taikyti rekreacijos ir turizmo verslą reglamentuojančius teisės aktus;
23. Gebės taikyti rinkodaros principus, koncepcijas, išmanys vartotojų elgseną lemiančius veiksnius;
24. Gebės taikyti finansų ir kitų išteklių apskaitos bei valdymo metodus;
25. Gebės aiškiai reikšti asmeninę poziciją, ją apginti, gerbti kitų nuomonę;
26. Gebės dirbti motyvuotoje komandoje, dalykiškai bendrauti, diskutuoti, teikti siūlymus ir aptarti idėjas;
27. Gebės palaikyti dalykinę kalbą, dirbti su skirtingą išsilavinimą turinčiais bendradarbiais, pateikti veiklos idėjas ir rezultatus;
28. Gebės samprotauti apie reiškinius, suprasti ir vertinti kitų idėjas ir rezultatus; nagrinėti dokumentus, ieškoti ir surasti reikiamą informaciją;
29. Gebės dirbti komandoje, siekti efektyvaus darbo našumo, dalintis atsakomybe ir priimti grupės turimą viziją; siekti tobulėti ir kilti karjeros laiptais;
30. Gebės priimti naujoves, pokyčius ir prisitaikyti, dirbti savarankiškai organizuojant įvairią rekreacijos ir turizmo veiklą;
31. Gebės nuolat kelti dalykinę kvalifikaciją, tobulėti, būti kūrybišku, versliu ir iniciatyviu;
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, seminarai, diskusijos, darbas grupėse, praktinės užduotys, atvejo analizė, projektų rengimas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikomas kaupiamasis vertinimas. Kaupiamojo vertinimo sudedamosiomis dalimis vertinami tam tikri studijų dalyko programoje numatyti studijų rezultatai. Kiekvieno dalyko arba modulio studijos baigiamos egzaminu arba studento savarankiškai atlikto darbo (projekto) įvertinimu. Galutinį pažymį sudaro dalyko programoje nustatytos kaupiamojo vertinimo sudedamosios dalys (pvz.: lankomumas, aktyvumas, tarpiniai atsiskaitymai, savarankiški darbai, egzaminas), kurių procentinė išraiška nustatoma studijų dalyko programoje.
Specializacijos:
Kaimo turizmo organizavimas;
Pramoginių ir sportinių renginių organizavimas;
Studento pasirinkimai:
Studento laisvai pasirenkamiesiems dalykams skiriama 9 kreditai. Studentai gali laisvai rinktis dalykus iš Vakarų Lietuvos verslo kolegijos kitose studijų programose dėstomų dalykų.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Mokomąją rekreacijos ir turizmo vadybos praktiką studentai atlieka kolegijos praktinio mokymo firmoje „Biurometa“.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai galės dirbti rekreacijos vadybininkais saugomų teritorijų direkcijose ir lankytojų centruose, specialistais turizmo informacijos centruose, ekskursijų ir edukacinių programų rengėjais ir vedėjais muziejuose, vadybininkais - konsultantais kelionių agentūrose, vadybininkais apgyvendinimo ir maitinimo įstaigose, renginių organizatoriais – renginių organizavimu užsiimančiose įmonėse, prekybos ir pramogų centruose, kaimo turizmo sodybose, specialistais savivaldos institucijos tarptautinių ryšių, verslo plėtros ir turizmo skyriuose, o taip pat iniciatyvūs ir verslūs rekreacijos ir turizmo vadybininkai gali ir patys įkurti įmonę ir verstis šia veikla.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai gali siekti studijų rezultatų įskaitymo, jei nori studijuoti pagal universitetines pirmosios pakopos studijų programas. Baigę papildomąsias studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus, turi teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Viešoji įstaiga Vakarų Lietuvos verslo kolegija Klaipėda Šilutės pl. 2
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju