error code: 1001
Mokymo programos
Teisė Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 601M90004
Kodas pagal ISCED: 51238
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Vientisosios studijos
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 5 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programos tikslas - rengti teisininkus, gerai išmanančius esminius ir specifinius Lietuvos teisės sistemos elementus bei turinčius tarptautinių teisinių žinių, sugebančius efektyviai ir etiškai atstovauti ir patarti klientams, spręsti ginčus tarp šalių humaniškai, atsižvelgiant į teisininko išskirtinį - teisingumo garanto - vaidmenį visuomenėje, gebančius lengvai persiorientuoti dirbti kontinentinėje ir bendrojoje teisės sistemose, transnacionalinėse organizacijose bei tarptautinėse įmonėse, Europos Sąjungos institucijose. Studijų metu lavinami studentų bendrųjų teisės normų ar teisinių principų taikymo faktams gebėjimai, šiuolaikinių teisinių duomenų bazių naudojimo bei procesinių dokumentų rengimo įgūdžiai, studentai įvaldo teisinę anglų kalbą. Programoje siekiama studentų aktyvaus dalyvavimo studijų procese: paskaitoje siekiama sukurti diskusinę aplinką, skatinamas dėstytojo ir studento dialogas vengiant vien monologinio dėstymo pobūdžio, dėstant daug dėmesio skiriama studento sugebėjimui principus pritaikyti faktams. Tai formuoja studentų kūrybingo ir kritinio mąstymo įgūdžius, ugdo jų gebėjimus analizuoti teisines problemas bei diskutuoti teisine tematika.
Stojantysis turi turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą. Asmenys, turintys aukštąjį išsilavinimą, priklausomai nuo išklausytų dalykų ir jų apimties kreditais, gali būti priimami į aukštesnįjį kursą.
Būsimieji teisininkai studijuoja universitetinius bendrojo lavinimo, studijų pagrindų, specialiuosius profesinius, gilinamuosius ir laisvai pasirenkamus studijų programos dalykus, iš kurių privaloma išklausyti teisės teoriją ir konstitucinę teisę, civilinę ir civilinio proceso teisę, baudžiamąją ir baudžiamojo proceso teisę, administracinę teisę ir procesą, tarptautinę viešąją teisę, finansų teisę, teisės istoriją, ES teisę. Studentai taip pat studijuoja darbo teisę, įmonių teisę, intelektinės nuosavybės teisę ir kt.
Dalį dalykų dėsto vizituojantys užsienio dėstytojai (iš tokių valstybių kaip JAV, Jungtinė Karalystė, Italija, Ispanija ir kt.). VDU ir JAV Mičigano valstijos universiteto (Michigan State University) bendradarbiavimo sutarties pagrindu kai kurie šią programą baigę asmenys įgyja ne tik teisės magistro kvalifikacinį laipsnį, bet ir JAV Mičigano valstijos universiteto Transnacionalinės teisės sertifikatą.
Studijų programoje numatytoji pagrindinė praktika yra profesinė praktika (10 kreditų), kurią būsimieji teisininkai atlieka teismuose, advokatų kontorose, notarų biuruose, antstolių kontorose ar kitose įstaigose ar institucijose, su kuriomis VDU Teisės fakultetas sudaro praktinio mokymo sutartis. Papildomas praktinis parengimas užtikrinamas lavinant modernių nacionalinių ir tarptautinių teisinių duomenų bazių naudojimo, procesinių dokumentų rengimo įgūdžius bei imituojant teisminį procesą paskaitų metu.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas teisės magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus teisės studijų programą studijas galima tęsti teisės ir kitose socialinių bei kai kuriose humanitarinių mokslų srities doktorantūrose.
Studijuojant šioje studijų programoje yra galimybė įgyti kitos studijų programos pagrindus pasirenkant gretutinės krypties studijas. Gretutinės krypties studijų pasirinkimo tvarka ir principai skelbiami www.vdu.lt/studijos/gretutines-studijos.html tinklalapyje.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Teisininko kvalifikacija reikalinga norint dirbti teisėjo, advokato, notaro, prokuroro, teisinių žinių ir įgūdžių reikalaujantį valstybės tarnautojo ar darbuotojo privačiame sektoriuje darbą, taip pat dirbti teisinių žinių ir įgūdžių reikalaujantį darbą transnacionalinėse organizacijose bei tarptautinėse įmonėse, Europos Sąjungos institucijose.
Teisininko kvalifikaciją įgijęs asmuo turi:
- gebėti efektyviai ir remdamasis teisininko etikos principais atstovauti klientą, ginti jį teisme ir jam patarti, užmegzti su juo konstruktyvų ryšį, teisėjaudamas ar atlikdamas nepriklausomo arbitro vaidmenį spręsti ginčus tarp šalių nepažeisdamas humaniškumo ir teisingumo principų, lengvai persiorientuoti dirbti kontinentinėje ir bendrojoje teisės sistemose, transnacionalinių organizacijų institucijose bei tarptautinėse įmonėse, perimti pažangią patirtį teisinio reguliavimo ir teisinės praktikos organizavimo srityje, bendrąsias teisės normas ir teisinius principus efektyviai taikyti faktams, naudotis moderniomis nacionalinėmis ir tarptautinėmis duomenų bazėmis bei advokatų darbui pritaikytomis programomis, greitai ir taisyklingai rengti procesinius ir kitus teisinio pobūdžio dokumentus (teismų rezoliucinius dokumentus, ieškinius, skundus, sutartis, testamentus ir kt.);
- žinoti esminius (civilinės, baudžiamosios ir administracinės teisės) ir specifinius (mokesčių, darbo, draudimo, bankroto, intelektualinės nuosavybės teisės ir kt.) Lietuvos teisės sistemos elementus, būti pakankamai išsamiai susipažinęs su kontinentinės ir bendrosios teisės sistemų, Europos Sąjungos teisės sistemos ypatybėmis, taip pat tarptautinės teisės principais;
- gebėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir greitai, efektyviai organizuoti savo darbą, etiškai ir efektyviai bendrauti su klientais ir kolegomis.
Teisininko kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal teisės studijų programas.
Norintiems siekti teisininko kvalifikacijos reikia turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą. Teisininko kvalifikacijos taip pat gali siekti asmenys, turintys aukštąjį išsilavinimą, kurie, priklausomai nuo išklausytų dalykų ir jų apimties kreditais, gali būti priimami į aukštesnįjį kursą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti teisės specialistu nėra pripažįstami.
Baigę šią programą gali dirbti bet kurį teisinį darbą (teisėjo, advokato, prokuroro, notaro ir pan.), taip pat turi geras galimybes dirbti viešosiose institucijose ar privačiame sektoriuje Lietuvoje ir už jos ribų, taip pat studijas gali tęsti visose socialinių bei kai kuriose humanitarinių mokslų srities doktorantūrose.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju