error code: 1001
Mokymo programos
Bendroji muzikos didaktika
Valstybinis kodas: 612X14001
Kodas pagal ISCED: 51114
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Meno studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.
Neakivaizdinė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta tenkinti augančius jaunų žmonių poreikius įgyti universitetinį ir kartu meninį išsilavinimą, rengti universitetinio išsilavinimo muzikos mokytoją, gebantį programuoti savo veiklą, išugdyti kūrybiškai ir naujai mąstantį komunikabilų mokytoją, gebantį dirbti individualiai ir komandoje, galintį savarankiškai priimti sprendimus ir būti pasiruošusiam atsakyti už savo veiklos rezultatus.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji muzikos mokytojai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus: filosofiją, estetiką, pasaulio kultūros istorijos alternatyvas, kalbos kultūrą, užsienio kalbą, pasirenkamuosius humanitarinių, socialinių mokslų dalykus; studijų pagrindų dalykus: bendrąją pedagoginę psichologiją, pedagogikos istoriją, bendrąją didaktiką; specialybinius dalykus: fortepijoną, dirigavimą, dainavimą, choro studiją, muzikinio ugdymo metodiką, dainavimo pedagogikos pagrindus, pedagoginę praktiką, lietuvių etnomuziką ir etnokultūrą, muzikos teorijos dalykų dėstymo metodiką Praktinės studijos vyksta trimis etapais: pažintinė praktika (studentai stebi muzikos mokytojo ar muzikos atlikėjo darbą), mokymo praktikumai (studentai dirba kaip muzikos mokytojo padėjėjai), praktika mokykloje (studentai dirba savarankiškai, prižiūrint dėstytojui). Praktinių studijų trukmė - 120 val.
Studijų programa baigiama baigiamuoju - bakalauro diplominiu darbu. Baigusiajam suteikiamas muzikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir mokytojo profesinė kvalifikacija.
Baigus bendrosios muzikos didaktikos studijų programą studijas galima tęsti meno studijų ir socialinių mokslų srities magistrantūros studijų programose.
Bendrosios muzikos didaktikos studijų programa skiriama asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti muzikos mokytojais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Muzikos bakalauro, mokytojo kvalifikacija reikalinga norint dirbti muzikos mokytojo darbą.
Asmuo, įgijęs muzikos bakalauro, mokytojo kvalifikaciją, turi:
- gebėti dirbti muzikos mokytojo darbą bendrojo lavinimo mokykloje (gimnazijoje), organizuoti muzikos pamokos ir chorinio dainavimo mokymo procesą, organizuoti atskiras muzikos mokymo veiksenas, reikšti mokslinę mintį, analizuoti didaktikos problemas bei organizuoti pedagoginį tyrimą, integruoti auklėjamąsias ir dorines vertybes į ugdymo turinį
- žinoti, kaip pedagogiškai tikslingai bendrauti su ugdytiniais muzikinėje veikloje, kaip sukurti tinkamą psichologinį klimatą, įveikti stresus, kaip skatinti ugdytinių meninę saviugdą, muzikos mokytojo profesinės veiklos pagrindus, profesinės specializacijos sritis, muzikinio ugdymo specifiškumą atskirose klasėse, muzikos dalyko struktūrą ir ryšius su kitais dalykais, muzikinio ugdymo tikslus ir uždavinius atskirose klasėse, muzikinio lavinimo formas, atskirų veiksenų mokymo principus ir metodus, muzikos mokymo teoriją ir didaktiką, specialiųjų poreikių moksleivių muzikinio ugdymo ypatumus, problemas, dėsningumus
- mokėti dirbti atsakingai, savarankiškai, planuoti, organizuoti savo darbą, bendrauti su klasės, grupės mokiniais, skatinti jų bendravimą ir bendradarbiavimą, bendradarbiauti su mokinių tėvais/globėjais
Muzikos bakalauro, mokytojo kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal bendrosios muzikos didaktikos studijų programą.
Norintiems siekti muzikos bakalauro, mokytojo kvalifikacijos, reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti muzikos mokytoju nėra pripažįstami.
Įgiję muzikos bakalauro, mokytojo kvalifikaciją, asmenys gali dirbti muzikos mokytojais bendrojo lavinimo mokyklose bei gimnazijose, dėstyti muzikos dalykus, vadovauti mokinių saviveikliniams meno kolektyvams, dirbti kitose su švietimu bei menine veikla susijusiose įstaigose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Lietuvos muzikos ir teatro akademija Vilnius Gedimino pr. 42
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju