error code: 1001
Mokymo programos
Muzikos pedagogika Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612X14003
Kodas pagal ISCED: 51114
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Meno studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.
Neakivaizdinė: 5,5 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Programa skirta rengti muzikos bakalaurus ir muzikos dalyko mokytojus, gebančius dirbti su įvairaus amžiaus ugdytiniais bendrojo lavinimo mokyklose ir neformalaus ugdymo įstaigose.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Studijų programą sudaro: bendrojo lavinimo dalies dalykai: filosofija, ugdymo filosofija, specialybės kalbos kultūra, užsienio kalbos vartosenos tobulinimas, informacinės technologijos; studijų krypties pagrindų dalykai: ugdymo tyrimų pradmenys, meno psichologija, muzikos kalba, muzikos istorija, etninio meno pagrindai, chorvedyba, muzikos instrumentų pažinimas muzikos edukologiniai tyrimai ir kursinis darbas; studijų krypties specialaus lavinimo dalykai: pedagogika, ugdymo sistemos, bendroji ir socialinė psichologija, raidos ir edukacinė psichologija, sveikatos ugdymas, dalyko didaktika, kompiuterinės technologijos muzikiniame ugdyme, muzikinių edukacinių projektų rengimo metodika, muzikos instrumentų pažinimas, fortepijonas, muzikos instrumentų studija, muzikos estetika, pedagoginė praktika, pedagoginių studijų baigiamasis darbas, bakalauro darbas ar projektas; laisvai pasirenkamieji dalykai; kūno kultūra.
Pedagoginė praktika yra integruota specialybės dalyko ir metodikos, psichologijos, pedagogikos ir sveikatos ugdymo dalykų išraiška, jungianti ir susiejanti šiuos dalykus su pedagoginiu darbu. Pedagoginė praktika (20 savaičių) atliekama bendrojo lavinimo ir kitose muzikinio ugdymo įstaigose.
Programa baigiama pedagoginių studijų baigiamuoju darbu ir bakalauro darbu ar projektu. Baigusiajam suteikiamas muzikos bakalauro laipsnis ir mokytojo profesinė kvalifikacija.
Muzikos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti muzikos mokytojais.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Muzikos bakalauro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija reikalinga norint dirbti muzikos mokytojo darbą.
Asmuo, įgijęs muzikos bakalauro laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją, turi:
- gebėti mokyti muzikuoti bei vertinti muzikos kūrinius, ugdyti mokinių muzikinius gebėjimus, muzikinį skonį, muzikos vertybių pagrindu puoselėti dorines nuostatas, naudoti įvairias muzikos mokymo technologijas, organizuoti popamokinės muzikinės veiklos būrelius, šventes ir kitus renginius, lavinti mokinių kūrybinius gebėjimus
- žinoti įvairias muzikinės raiškos priemones, koncertų ir kt. renginių organizavimo principus.Žinoti amžiaus tarpsnių psichologiją ir pedagogiką.
- mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai organizuoti savo darbą
Muzikos bakalauro laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal muzikos studijų programą.
Norintiems siekti muzikos bakalauro laipsnio ir mokytojo kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti muzikos mokytoju nėra pripažįstami.
Įgiję muzikos bakalauro laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją asmenys gali dirbti bendrojo lavinimo, profesinėse mokyklose, gimnazijose ir neformalaus ugdymo įstaigose.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju