error code: 1001
Mokymo programos
Muzika Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612X14008
Kodas pagal ISCED: 51114
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Meno studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.
Neakivaizdinė: 5,5 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Muzikos studijų programa skirta rengti muzikos mokytojus.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji meno pedagogikos, muzikos bakalaurai, mokytojai studijuoja bendrojo lavinimo dalykus (specialybės užsienio kalbą, kultūros istoriją, informacijos valdymą, audiovizualinio meno dalyką, ugdymo filosofijos pagrindus, ergonomiką, specialybės kalbos kultūrą); studijų pagrindų dalykus (psichologiją, hodegetiką, edukologijos pagrindus ir didaktiką, mokinio fiziologiją ir higieną, raidos ir pedagoginę psichologiją, mokslinio darbo rašymo pagrindus, muzikos kalbą, muzikos istoriją, lietuvių liaudies dainas, muzikos didaktiką, praktiką, muzikuoja liaudies instrumentus ir kt.); specialiuosius dalykus (individualias muzikos bei meno kolektyvų studijas ir kt.) ir dalykus, priklausančius pasirenkamai specializacijai (šakai):
1) etninei muzikai (etninę kultūrą, lietuvių kalendorines šventes, lietuvių regioninės etnokultūros studiją, etninį muzikavimą, etnokolektyvų kūrimą ir darbo specifiką, , pasirinktą meno kolektyvo studiją ir kt.);
2) renginių vadybai (verslo ir vadybos įvadą, kultūros rinkodarą, kūrėjų autorines teises, renginių planavimą ir organizavimą, pasirinktą meno kolektyvo studiją bei kt.);
3) popmuzikai (popmuzikos istoriją, muzikinę natografiją bei kompiuterinę aranžuotę, sceninę kultūrą, pasirinktą meno kolektyvo studiją ir kt. );
4) chorvedybai (chorinės muzikos istoriją, lietuvių chorinę kultūrą, šiuolaikinės chorinės muzikos interpretaciją, vokalinį ugdymą moksleivių chore, meno kolektyvų vadybą, pasirinktą meno kolektyvo studiją ir kt.).
Pedagoginė praktika organizuojama trimis etapais: stebimoji praktika, pažintinė-ištisinė praktika, mokomoji-tęstinė praktika.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu arba meniniu projektu. Baigusiajam suteikiama meno pedagogikos, muzikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis, mokytojo profesinė kvalifikacija.
Baigus muzikos studijų programą studijas galima tęsti muzikos edukologijos, menotyros krypčių magistrantūros programose.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Muzikos mokytojo kvalifikacija reikalinga norint dirbti muzikos pedagogo darbą gimnazijose, bendrojo lavinimo bei meno mokyklose, organizuoti popamokinę bei neformalaus ugdymo veiklą: suburti ir vadovauti muzikiniams būreliams, chorams, ansambliams, folkloriniams, jaunimo populiariosios (vokalinės ar instrumentinės) kolektyvams, dirbti neformalaus ugdymo organizatoriais bei vadybininkais mokyklose ar kitose kultūros įstaigose.
Asmuo, įgijęs muzikos mokytojo kvalifikaciją, turi:
- gebėti valdyti pedagoginį procesą - turėti tvirtus muzikologinius ir metodinius pagrindus, kelti tinkamus mokymo tikslus ir uždavinius, numatyti pedagoginio poveikio rezultatus ir mokymo etapus; formuoti tinkamą psichologinę atmosferą pamokoje, skatinančią mokymosi motyvaciją; naudojant šiuolaikinės pedagoginės psichologijos žinias mokėti kurti individualias ugdymo programas, tikslingai taikyti įvairius didaktinius metodus; suteikti žinių apie muziką, plečiančių mokinių meninį akiratį; lavinti kūrybiškumą, skatinantį mokinių meninę saviraišką; analizuoti, projektuoti ir vertinti muzikinių programų veiksmingumą; bendrauti su mokyklos aplinkos bendruomene, telkiant ją moksleivių ugdymo uždaviniams realizuoti;
- žinoti savo tautos ir Europos tradicijas, pripažįstant kitų tautų kultūrinį ir etninį savitumą; dalyvauti kultūriniame visuomenės gyvenime bei jį vertinti moraliniu, socialiniu, politikos, ekonomikos ir religinių reiškinių požiūriais; rekonstruoti ir refleksuoti savo veiklą, siekiant ją tobulinti ir atpažinti savo kompetencijas; etiniu požiūriu kritiškai vertinti prieinamą ir priimtiną informaciją; atpažinti pokyčių poreikį; ugdymo procese taikyti informacines komunikacines technologijas; pažinti mokinio kultūrą bei jo sociokultūrinę aplinką ir atsižvelgti į juos ugdymo procese; įvaldyti įvairius mokslinius ir praktinius muzikos mokymo metodus; įsisavinti pedagoginio darbo metodus bei technologijas, taikyti naująsias muzikos pedagogikos metodologijas; gebėti apibendrinti įgytas žinias, jas kritiškai vertinti bei kūrybiškai taikyti praktiniame darbe;
- mokėti dirbti atsakingai, savarankiškai planuoti, organizuoti ir vertinti savo darbą, efektyviai ir empatiškai bendrauti su ugdytiniais ir kolegomis.
Muzikos mokytojo kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal Muzikos studijų programą.
Norintiems siekti muzikos mokytojo kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti mokytoju nėra pripažįstami.
Įgiję muzikos mokytojo kvalifikaciją asmenys gali dirbti muzikos mokytojais įvairaus tipo švietimo įstaigose (pradinėse ir pagrindinėse bei meno mokyklose, gimnazijose, kolegijose), muzikinių kolektyvų vadovais švietimo ir kultūros institucijose, atlikti mokslinius tyrimus.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju