Mokymo programos
Transporto priemonių inžinerija Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612E20001
Kodas pagal ISCED: 51152
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.
Neakivaizdinė: 6 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Pagrindinių studijų programa skirta rengti bakalaurus, turinčius teorinių ir praktinių taikomosios mechanikos žinių, susipažinusius su transporto inžinerijos sąvokomis, jos esminiais reiškiniais ir principais, gebančius analizuoti, formuluoti ir spręsti konkrečius transporto inžinerijos uždavinius bei dirbti projektavimo ar kitą inžinerinį darbą įmonėse ir organizacijose, susijusiose su transporto inžinerijos veikla.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji transporto inžinerijos bakalaurai studijuoja bendrojo lavinimo dalykus: filosofiją, profesinio (inžinerinio) bendravimo pagrindus, kalbas; studijų pagrindų dalykus: informacinių technologijų pagrindus, inžinerinę grafiką, kompiuterinę braižybą, statiką, kinematiką ir dinamiką, medžiagų mechaniką, elektros ir elektronikos grandines, žmogaus saugą, matematiką, tikimybių teoriją ir statistiką, chemiją, fiziką, mikro- ir makroekonomiką, vadybos ir teisės pagrindus, medžiagų inžineriją, konstrukcinių elementų atsparumą, mašinų elementus; bei specialaus lavinimo dalykus: transporto priemonių medžiagas, transporto priemonių gamybos ir remonto technologijas, transporto priemonių diagnostiką, transporto technologijas, transporto konstrukcijų skaitinę inžineriją, ir kt. dalykus, priklausomai nuo pasirenkamos specializacijos:
1. Automobilių eksploatacijos ir vadybos (automobilių mechanizmų konstrukcijas, transporto vadybą, eismo saugumą).
2. Aviacijos inžinerijos (aviacines konstrukcijas, skraidymo aparatų eksploataciją ir remontą, skraidymo aparatų dinamiką).
3. Geležinkelio transporto inžinerijos ir vadybos (marketingo principus, eismo organizavimą, transporto logistiką).
4. Geležinkelio transporto priemonių inžinerijos (transporto priemonių variklius, geležinkelio riedmenų naudojimą ir remontą, transporto sistemų įrangą).
5. Kelių transporto priemonių inžinerijos (automobilius ir traktorius, transporto priemonių variklius, transporto priemonių priežiūrą ir remontą).
Iš viso studijuojami 49 dalykai.
Praktika atliekama gamybinėse įmonėse ir organizacijose. Bendra praktikos trukmė - 10 savaičių. Jos metu susipažįstama su bendra įmonės charakteristika, įmonėje taikomais technologiniais ir eksploataciniais procesais, transporto priemonėmis, jų priežiūros bei remonto įranga, gamybos įrenginiais, įrankiais, diagnostikos priemonėmis, darbo sauga ir gamybos ekologija, naujausių transporto priemonių ir sistemų remonto bei priežiūros technologijų realizavimo praktika, gilinamos įgytos bendrosios bei specialiosios teorinės žinios ir taikomos praktikoje, analizuojami projektavimo, gamybos, eksploatacijos procesai, renkama informacija ir duomenys baigiamojo darbo parengimui, įtvirtinami ir tobulinami mokslinio darbo įgūdžiai, praktiškai patikrinami bakalauro baigiamojo darbo eksperimentiniai rezultatai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas transporto inžinerijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus Transporto priemonių inžinerijos studijų programą, studijas galima tęsti transporto inžinerijos ar artimos technologijos mokslų studijų krypties gilinamojo tipo magistrantūros studijų programose.
Transporto priemonių inžinerijos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems įgyti transporto inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Transporto inžinerijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti projektavimo ar kitą inžinerinį darbą įmonėse ar organizacijose, susijusiose su transporto inžinerijos veikla.
Asmuo, įgijęs transporto inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį:

funkcinės kompetencijos -

  • gebės atpažinti ir analizuoti aktualias problemas, planuoti jų sprendimo strategijas ir suprasti naujas technologijas; taikyti dalykines žinias, sprendžiant transporto inžinerijos kokybinio ir kiekybinio pobūdžio uždavinius; koreguoti veiklą, atsižvelgiant į veiklos rezultatų analizę ir specialistų rekomendacijas; vykdyti su transporto inžinerija susijusią projektinę veiklą;
  • gebės valdyti ir pritaikyti įgytus pažintinius gebėjimus transporto priemonių ir sistemų kūrimui; ieškoti, kaupti, sisteminti ir analizuoti konkrečių transporto priemonių bandymų metodus; atlikti praktinius tyrimus ir eksperimentus bei spręsti kuro ir medžiagų taupymo, racionalaus nadojimo uždavinius, įvertinant socialines ir etines problemas;
  • gebės numatyti transporto priemonių konstrukcijų projektavimo ir gamybos būdus ir metodus, įvertinant naujas technologijas; standartinius sprendimus įgyvendinti žinomoje ir naujoje aplinkoje;

pažintinės kompetencijos -
  • gebės panaudoti teorines arba praktines žinias priimant sprendimus;
  • gebės taikyti dalykines žinias, pagrįstas naujomis technologijomis ir naujausių mokslinių tyrimų rezultatais; taip pat taikyti įgytas žinias, būtinas sėkmingam konkurencinių technologijų sukūrimui ir įsisavinimui;
  • gebės taikyti naujausias laboratorinių stebėjimų ir matavimų pagrindu sukurtas teorines žinias, sprendžiant veiklos kintamumo keliamas problemas; pagilinti ir praplėsti transporto inžinerijos žinias, įvertinus savo veiklos rezultatus;

bendrosios kompetencijos -
  • turės analitinio mąstymo, problemų sprendimo gebėjimų, savarankiškumo, gebėjimo susikoncentruoti, bendravimo ir darbo grupėje gebėjimų, mokymosi mokytis gebėjimo;
  • gebės bendrauti ir bendradarbiauti su atitinkamos profesinės srities specialistais; kritiškai vertinti savo darbo rezultatus;
  • turės bendrųjų kompetencijų, leidžiančių prisitaikyti prie nuolatinių pokyčių profesinės veiklos srityje ir veiklos turinio kaitos; gebėjimo nusistatyti mokymosi poreikius ir savarankiškai mokytis, siekiant tobulinti profesinę kvalifikaciją.

Transporto inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal transporto inžinerijos krypties studijų programas.
Norintiems siekti transporto inžinerijos bakalauro kvalifikacinio laipsnio, reikia vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti transporto inžinerijos srityje nėra pripažįstami.
Įgiję transporto inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį, asmenys gali dirbti projektavimo ar kitą inžinerinį darbą įmonėse ar organizacijose, susijusiose su transporto inžinerijos veikla.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju