Mokymo programos
Lietuvių filologija
Valstybinis kodas: 612U10012
Kodas pagal ISCED: 51122
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.
Vakarinė: 5 m.
Neakivaizdinė: 5 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Lietuvių filologijos studijų programa skirta filologijos bakalaurams rengti. Absolventas turi gebėti analizuoti lietuvių kalbos ir literatūros reiškinius įvairiais aspektais, suvokti lietuvių literatūrą pasaulinės literatūros ir kultūros kontekste, kurti įvairių tipų tekstus žodžiu ir raštu, gebėti matyti ir formuluoti problemą, numatyti jos sprendimo eigą, ją spręsti pasitelkiant mokslo patirtį bei pačių atrastus būdus, kelti hipotezę, pasirinkti tyrimo metodus.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji lietuvių filologijos bakalaurai studijuoja bendrojo lavinimo dalykus: filosofijos pagrindai, specialybės užsienio kalba, kultūros istorija, informacijos valdymas, žmogus ir aplinka, studijų pagrindų dalykus: kalbotyros įvadas, bendroji kalbotyra, baltų filologijos įvadas, dabartinė lietuvių kalba, mokslinio darbo metodika, lotynų kalba, antikinės ir visuotinės literatūros istorija, literatūros mokslo įvadas ir estetikos pagrindai, lietuvių literatūros istorija, etnokultūros pagrindai, tautosaka, specialiuosius (profesinius) dalykus: akademinis rašymas ir retorika, lietuvių kalbos kultūra, dialektologija, rašomosios lietuvių kalbos istorija, lietuvių kalbos istorinė gramatika, teksto lingvistika ir poetika, latvių filologija, literatūros teorija, literatūros teksto analizė, vaikų literatūra, žanrinė literatūros kūrinių analizė ir kt. Studentai rašo du kursinius darbus, vieną bakalauro darbą, atlieka dvi praktikas (literatūros ir tautosakos kompetencijos praktika, lingvistinės kompetencijos praktika).
Praktinės studijos vyksta šiais būdais: pratybos, praktikos, savarankiškas individualus bei grupinis tiriamasis darbas. Praktinių studijų trukmė - 400 val.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas lietuvių filologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus lietuvių filologijos studijų programą studijas galima tęsti kalbotyros, literatūrologijos, etnologijos gilinamosiose magistrantūros studijose ir kitose humanitarinių bei socialinių mokslų plečiamosiose magistrantūros programose.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Lietuvių filologijos bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti įvairų darbą, kur reikalingas geras valstybinės kalbos mokėjimas, literatūros išmanymas.
Asmuo, įgijęs lietuvių filologijos bakalauro kvalifikaciją, turi:
- gebėti analizuoti lietuvių kalbos ir literatūros reiškinius įvairiais aspektais; suvokti lietuvių literatūrą pasaulinės literatūros kontekste; kurti įvairių tipų tekstus žodžiu ir raštu; gebėti matyti ir formuluoti problemą, numatyti jos sprendimo eigą, ją spręsti pasitelkiant mokslo patirtį bei pačių atrastus būdus; kelti hipotezę, pasirinkti tyrimo metodus.
- žinoti lietuvių kalbos, literatūros bei tautosakos teorijas ir tyrimo metodologijas, lietuvių filologijos objekto sąrangą ir turinį (kalba: dabartinės lietuvių kalbos fonetika, akcentologija, leksikologija, žodžių daryba, morfologija, sintaksė, stilistika, tarmės, rašomosios lietuvių kalbos istorija, kalbotyros mokslų pagrindai, svarbiausios kalbos tyrinėjimų kryptys bei metodai, teksto lingvistika; literatūra ir tautosaka: lietuvių tautosaka, lietuvių ir visuotinės literatūros istorija bei šiandiena, literatūrologijos mokslų pagrindai, svarbiausios literatūros tyrinėjimų kryptys bei metodai, teksto poetika ir kt.).
- mokėti dirbti atsakingai, savarankiškai, planuoti, organizuoti ir vertinti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis, įgytus gebėjimus ir žinias taikyti praktinėje profesinėje filologinėje veikloje.
Lietuvių filologijos bakalauro kvalifikacija galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal lietuvių filologijos studijų programą.
Norintiems siekti lietuvių filologijos bakalauro kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti lietuvių kalbos ir literatūros specialistais nėra pripažįstama.
Įgiję lietuvių filologijos bakalauro kvalifikaciją asmenys gali dirbti įvairų darbą kultūros, švietimo, žiniasklaidos bei kitose srityse, kur reikalingas geras valstybinės kalbos mokėjimas, profesionalūs darbo su įvairių žanrų bei stilių sakytiniu ar rašytiniu tekstu įgūdžiai, specialus literatūrinis ir bendras humanitarinis išprusimas. Baigę studijų programą lietuvių filologija absolventai gali dirbti ir dirba kalbos tvarkytojais, leidyklų ir kitų įstaigų redaktoriais, stilistais, reporteriais, literatūros ir kultūros apžvalgininkais, tyrinėtojais, kritikais.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Šiaulių universitetas Šiauliai Vilniaus g. 88
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju