Mokymo programos
Lietuvių filologija ir prancūzų kalba
Valstybinis kodas: 612X13028
Kodas pagal ISCED: 51114
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 5 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Lietuvių filologijos ir prancūzų kalbos studijų programa skirta rengti lietuvių filologus, lietuvių ir prancūzų kalbų mokytojus, išmanančius abiejų kalbų dėsningumus, struktūrą ir funkcijas, lietuvių ir prancūzų kalbomis sukurtos literatūros bruožus; gebančius savarankiškai atlikti filologinius tyrimus ir laisvai bendrauti lietuviškai ir prancūzų įvairiose komunikacinėse situacijose; mokyti lietuvių kalbos ir literatūros bei prancūzų kalbos.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji dalyko pedagogikos, lietuvių filologijos, prancūzų kalbos bakalaurai, mokytojai studijuoja bendrojo lavinimo dalykus (pvz., kultūros istoriją, lotynų kalbą, filosofijos pagrindus), studijų krypties pagrindų dalykus (pvz., edukologijos pagrindus, didaktiką, hodegetiką, kalbotyros įvadą, literatūros mokslo įvadą, visuotinę literatūrą, mokslinio darbo metodiką, vertimo teoriją ir praktiką) ir specialiuosius (profesinius) dalykus (pvz., dabartinę lietuvių kalbą, praktinį prancūzų kalbos kursą) ir kt. Studentai rašo 2 kursinius darbus (vienas iš lituanistinių dalykų, o kitas rašomas prancūzų kalba iš prancūzų kalbos ar literatūros dalykų). Studentai atlieka dalyko pedagoginę, stebėjimo, auklėjamojo darbo ir ugdomosios veiklos praktiką.
Praktikos trukmė - 800 val.
Studijų programa baigiama pedagoginių studijų baigiamuoju darbu ir lietuvių filologijos baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas dalyko pedagogikos, lietuvių filologijos, prancūzų kalbos bakalauro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija.
Baigus lietuvių filologijos ir prancūzų kalbos studijų programą, mokymąsi galima tęsti kalbotyros, literatūrologijos, vertimo ir kt. humanitarinių ir socialinių mokslų srities magistrantūros programose.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Dalyko pedagogikos, lietuvių filologijos, prancūzų kalbos bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti švietimo, kultūros, leidybos, žiniasklaidos institucijose ir kitose srityse, kur reikalingas lietuvių ir prancūzų kalbų mokėjimas bei humanitarinis išsilavinimas. Baigę lietuvių filologijos ir prancūzų kalbos studijų programą absolventai gali dirbti lietuvių kalbos ir literatūros mokytojais ir antrosios užsienio kalbos (prancūzų) mokytojais, kalbos tvarkytojais, redaktoriais, korektoriais, spaudos atstovais, vertėjais, tarptautinių įstaigų atstovais.
Asmuo, įgijęs dalyko pedagogikos, lietuvių filologijos, prancūzų kalbos bakalauro kvalifikaciją, turi:
- gebėti laisvai žodžiu ir raštu bendrauti lietuvių ir prancūzų kalba įvairiose komunikacinėse situacijose; analizuoti lietuvių kalbos ir literatūros reiškinius įvairiais aspektais; suvokti dviejų skirtingų kultūrų politinius, ekonominius, socialinius reiškinius; žodžiu ir raštu kurti įvairių tipų tekstus; matyti ir formuluoti problemą, numatyti jos sprendimo eigą, ją spręsti pasitelkiant mokslo patirtį ir savarankiškai atliekant filologinius tyrimus; taikant įvairius ugdymo(si) modelius ir technologijas, modernius gimtosios ir užsienio kalbų mokymo metodus, dėstyti lietuvių ir prancūzų kalbas bendrojo lavinimo mokyklose.
- žinoti baltų ir romanų kalbų kilmę, raidą, istorijos periodus; visuotinės, lietuvių ir prancūzų literatūrų raidos ypatumus; lietuvių kalbos fonetikos ir fonologijos, morfologijos, leksikologijos, sintaksės bei stiliaus ypatumus; žodynų ir tekstynų sudarymo principus; mokslinio darbo rengimo principus; vertimo teorijos aspektus, vertimo rūšis ir metodikas; prancūzų kalbos sistemos pagrindinius bruožus; gimtosios ir prancūzų kalbų struktūrų panašumus ir skirtumus; šalių, kuriose kalbama prancūzų, kultūrą, tradicijas, politinį ir ekonominį kontekstą; ugdymo tikslus, turinį, pedagoginės sąveikos principus, ugdymo(si) proceso ypatumus, vaiko raidos ir individualius ypatumus; esmines ugdymo, švietimo raidos bei mokslo tendencijas ir vertybes; šiuolaikinius metodologinius ugdymo pagrindus bei edukacinių reiškinių ir procesų esmę; modernius gimtosios ir užsienio kalbų mokymo metodus; psichologijos pagrindus.
- mokėti dirbti atsakingai, savarankiškai, planuoti, organizuoti ir vertinti savo darbą, efektyviai empatiškai bendrauti su kolegomis ir klientais; įgytus gebėjimus ir žinias taikyti praktinėje profesinėje filologinėje ir pedagoginėje veikloje.
Dalyko pedagogikos, lietuvių filologijos, prancūzų kalbos bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal lietuvių filologijos ir prancūzų kalbos studijų programą.
Norintiems siekti lietuvių filologo ir mokytojo kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti lietuvių filologais (lietuvių ir prancūzų kalbų mokytojais) nėra pripažįstami.
Įgiję dalyko pedagogikos, lietuvių filologijos, prancūzų kalbos bakalauro kvalifikaciją asmenys gali dirbti švietimo, kultūros, leidybos, žiniasklaidos institucijose ir kitose srityse, kur reikalingas lietuvių ir prancūzų kalbų mokėjimas bei humanitarinis išsilavinimas. Baigę lietuvių filologijos ir prancūzų kalbos studijų programą absolventai gali dirbti lietuvių kalbos ir literatūros mokytojais bei antrosios užsienio kalbos (prancūzų) mokytojais, kalbos tvarkytojais, redaktoriais, korektoriais, spaudos atstovais, vertėjais, tarptautinių įstaigų atstovais.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju