Mokymo programos
Technikos kalbos vertimas ir redagavimas Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612U60001
Kodas pagal ISCED: 51122
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.
Neakivaizdinė: 6 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti bakalaurus, turinčius bazinių filologijos mokslo žinių, išmanančius lingvistikos principus ir metodus bei jų ryšius su filosofijos, psichologijos, vadybos ir technologijos mokslų pagrindais, įgijusius automatizuoto vertimo priemonių taikymo, meta-mokymosi, komunikavimo, komandinio darbo, laiko planavimo įgūdžių, gebančius kritiškai mąstyti ir įgytas žinias bei supratimą taikyti verčiant ir redaguojant techninę literatūrą bei dokumentaciją, atlikti įvairių informacijos šaltinių paiešką ir analizę, gautus rezultatus taikyti skirtinguose kontekstuose, siekti profesinės karjeros vertimo, leidybos, kalbos tvarkybos, informacijos analizės ir apdorojimo srityse.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji filologijos bakalaurai, operatoriai studijuoja bendrojo lavinimo dalykus: filosofiją, kultūrą ir visuomenę, logiką,; studijų pagrindų dalykus: užsienio kalbas, lietuvių kalbos normas, leksikologiją, fonetiką, gramatiką, teksto stilistiką, informacinių technologijų pagrindus; bei specialaus lavinimo dalykus: diskurso pagrindus, mokslinio teksto redagavimą, vertimo teoriją, vertimo technologijas, mokslinio teksto analizę ir vertimą raštu ir žodžiu, verslo kalbą, ir kt. Iš viso studijuojami 47 dalykai.
Praktika atliekama mokymo arba mokslo institucijose bei įmonėse ir organizacijose. Bendra praktikos trukmė - 10 savaičių. Jų metu praktiškai pritaikomi, įtvirtinami ir tobulinami vertimo žodžiu ir raštu įgūdžiai ir teorinės žinios realioje profesinėje veikloje.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas filologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus Technikos kalbos vertimo ir redagavimo studijų programą, studijas galima tęsti filologijos studijų krypties gilinamojo ir plečiamojo tipo magistrantūros studijų programose.
Technikos kalbos vertimo ir redagavimo studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems įgyti filologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Filologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint siekti profesinės karjeros leidybos, vertimo, terminijos kūrimo, informacijos analizės ir apdorojimo srityse.
Asmuo, įgijęs filologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį:

funkcinės kompetencijos -

  • gebės planuoti veiklą, atsižvelgiant į numatytus tikslus; analizuoti ir fiksuoti savo veiklos rezultatus ir teikti ataskaitas atitinkamą veiklą koordinuojantiems asmenims; koreguoti veiklą, atsižvelgiant į veiklos rezultatų analizę ir specialistų rekomendacijas; vykdyti atitinkamą projektinę veiklą;
  • gebės valdyti ir pritaikyti sudėtingas veiklos atlikimo technologijas; ieškoti, kaupti, sisteminti ir analizuoti veiklai atlikti reikalingą informaciją; atlikti užduotis, įvertinant socialines ir etines problemas;
  • gebės numatyti veiklos atlikimo būdus ir metodus konkrečioje profesinėje srityje, įvertinant naujai atsirandančius veiklos elementus ir nuolat kintantį veiklos turinį; standartinius sprendimus įgyvendinti žinomoje ir naujoje aplinkoje;

pažintinės kompetencijos -
  • gebės panaudoti teorines arba praktines žinias priimant sprendimus;
  • gebės taikyti veikloje plačias teorines žinias, pagrįstas naujų fundamentaliųjų ir taikomųjų tyrimų rezultatais; taip pat taikyti plačias teorines žinias, būtinas naujų technologijų įsisavinimui;
  • gebės taikyti naujausias profesinės veiklos srities arba mokslinių tyrimų sukurtas teorines žinias sprendžiant veiklos kintamumo keliamas problemas; pagilinti ir praplėsti profesinės srities žinias mokantis savarankiškai, įvertinus savo veiklos rezultatus;

bendrosios kompetencijos -
  • turės analitinio mąstymo, problemų sprendimo gebėjimų, savarankiškumo, gebėjimo susikoncentruoti, bendravimo ir darbo grupėje gebėjimų, mokymosi mokytis gebėjimo;
  • gebės bendrauti ir bendradarbiauti su atitinkamos profesinės srities specialistais; kritiškai vertinti savo darbo rezultatus;
  • turės bendrųjų kompetencijų, leidžiančių prisitaikyti prie nuolatinių pokyčių profesinės veiklos srityje ir veiklos turinio kaitos; gebėjimo nusistatyti mokymosi poreikius ir savarankiškai mokytis, siekiant tobulinti profesinę kvalifikaciją.

Filologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal filologijos krypties studijų programas.
Norintiems siekti filologijos bakalauro kvalifikacinio laipsnio, reikia vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti filologijos srityje nėra pripažįstami.
Įgiję filologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį, asmenys gali dirbti leidybos, vertimo, terminijos kūrimo, informacijos analizės ir apdorojimo srityse.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju