Mokymo programos
Vokiečių filologija
Valstybinis kodas: 612R20005
Kodas pagal ISCED: 51122
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.
Vakarinė: 5 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Vokiečių filologijos studijų programa skirta rengti filologus, išmanančius vokiečių ir kitų germanų kalbų dėsningumus, struktūrą ir funkcijas, vokiečių kalba sukurtos literatūros bruožus; gebančius analizuoti vokiečių kalbos ir literatūros reiškinius įvairiais aspektais, kurti įvairių tipų tekstus žodžiu ir raštu, savarankiškai atlikti filologinius tyrimus ir laisvai bendrauti įvairiose komunikacinėse situacijose raštu ir žodžiu aktualiomis ekonomikos (finansų, verslo, vadybos) ir teisės temomis (pasirinkusiems dalykinės vokiečių kalbos specializaciją); versti įvairaus stiliaus ir žanro tekstus raštu (pasirinkusiems vertimo raštu specializaciją).
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji vokiečių filologijos bakalaurai studijuoja bendrojo lavinimo dalykus: kultūros istoriją, informacijos valdymą ir kt.; studijų pagrindų dalykus: kalbotyros įvadą, visuotinę literatūrą, vertimo teorijos pagrindus ir kt.; specialiuosius (profesinius) dalykus dabartinę vokiečių kalbą (leksiką, fonetiką, gramatiką, leksikologiją, stilistiką), teksto analizę, vokiečių literatūros istoriją ir kt.
Nuo 5 semestro studentai rengasi specializacijas: dalykinė vokiečių kalba arba vertimas raštu. Pasirinkę dalykinės vokiečių kalbos specializaciją studijuoja: dalykinės vokiečių kalbos ypatumus, dalykinės vokiečių kalbos terminologiją. Pasirinkę vertimo raštu specializaciją studijuoja: vertimo raštu metodiką, ekonominių ir teisės bei technikos sričių tekstų vertimą.
Praktinės studijos vyksta 2 etapais: paskaitos ir filologinė praktika (darbas švietimo ir kultūros įstaigose, įmonėse, vertimų biuruose, leidyklose ir kt.).
Praktinių studijų trukmė - 400 val.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas Vokiečių filologijos bakalauro laipsnis.
Baigus vokiečių filologijos studijų programą studijas galima tęsti kalbotyros, literatūrologijos, vertimo ir kt. Humanitarinių ir socialinių mokslų srities magistrantūros programose.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Vokiečių filologijos bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti vertėjais, referentais, spaudos atstovais, užsienio ar Lietuvos įmonių importo/eksporto atstovais, tarptautinių įstaigų darbuotojais, korektoriais, o baigę dalyko didaktikos laipsnio nesuteikiančias studijas - vokiečių kalbos mokytojais bendrojo lavinimo mokyklose.
Asmuo, įgijęs vokiečių filologijos bakalauro kvalifikaciją, turi:
- gebėti laisvai žodžiu ir raštu bendrauti vokiečių kalba įvairiose komunikacinėse situacijose; nagrinėti, lyginti ir apibendrinti skirtingų germanų kalbų raidos ypatumus, vokiečių kalbos istorinius periodus kalbos ypatumų aspektu; analizuoti, interpretuoti ir versti įvairaus stiliaus ir žanro tekstus; kūrybiškai taikyti žinias apie svarbiausias vokiečių kalbos sistemos ypatumus klausant, skaitant ir kuriant tekstus vokiečių kalba; savarankiškai atlikti filologinius tyrimus; bendrauti raštu ir žodžiu aktualiomis ekonomikos (finansų, verslo, vadybos) ir teisės temomis (pasirinkusiems dalykinės vokiečių kalbos specializaciją); versti įvairaus stiliaus ir žanro tekstus raštu (pasirinkusiems vertimo raštu specializaciją).
- žinoti vokiečių ir kitų germanų kalbų kilmę, raidą, istorijos periodus; visuotinės ir vokiečių kalba sukurtos literatūros raidos ypatumus; vokiečių kalbos fonetikos ir fonologijos, morfologijos, sintaksės, leksikologijos ir stiliaus ypatumus; žodynų ir tekstynų sudarymo principus; mokslinio darbo rengimo principus; šalių, kuriose kalbama vokiškai, kultūros, tradicijų, politinio ir ekonominio gyvenimo ypatumus; dalykinės (ekonomikos, teisės) vokiečių kalbos leksikos ir stiliaus ypatumus (pasirinkusiems dalykinės vokiečių kalbos specializaciją); vertimo teorijos aspektus, vertimo rūšis ir metodikas; vertimo raštu ypatumus (pasirinkusiems vertimo raštu specializaciją).
- mokėti dirbti atsakingai, savarankiškai, planuoti, organizuoti ir vertinti savo darbą, efektyviai empatiškai bendrauti su kolegomis ir klientais; įgytus gebėjimus ir žinias taikyti praktinėje profesinėje filologinėje veikloje.
Vokiečių filologijos bakalauro kvalifikacija galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal vokiečių filologijos studijų programą.
Norintiems siekti vokiečių filologijos bakalauro kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti vokiečių kalbos specialistais nėra pripažįstama.
Įgiję vokiečių filologijos bakalauro kvalifikaciją asmenys gali dirbti kultūros ir švietimo institucijose ir kitose srityse, kur reikalingas vokiečių kalbos mokėjimas, ją vartojančių šalių ekonominio, politinio ir kultūrinio gyvenimo žinojimas bei humanitarinis filologinis išsilavinimas (verslo ir kt. Įmonėse, vertimų biuruose, redakcijose, leidyklose, kelionių agentūrose), vertėjais, referentais, spaudos atstovais, užsienio ar Lietuvos įmonių importo/eksporto atstovais, tarptautinių įstaigų darbuotojais, korektoriais), o baigę dalyko didaktikos laipsnio nesuteikiančias studijas - vokiečių kalbos mokytojais bendrojo lavinimo mokyklose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Šiaulių universitetas Šiauliai Vilniaus g. 88
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju