Mokymo programos
Kompiuterinė lingvistika Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612Q10002
Kodas pagal ISCED: 51122
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.
Neakivaizdinė: 6 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti bakalaurus, turinčius pagrindinių filologijos (fonetikos, akcentologijos, morfologijos, sintaksės) ir informatikos mokslo, anglų kalbos teorinių žinių bei praktinių įgūdžių, komunikacinių, informacinių ir perkeliamųjų gebėjimų, gebančius atpažinti ir tirti lietuvių kalbą taikant informacines technologijas, modeliuoti ir kurti kalbos technologijas, naudoti ir kurti daugiakalbius informacinius produktus, dirbti kalbos analizės ir apdorojimo, elektroninės leidybos, darbo su informacinėmis kalbos, šnekos ir teksto technologijomis srityse.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji filologijos bakalaurai studijuoja bendrojo lavinimo dalykus: filosofiją, kultūrą ir visuomenę, logiką, kalbas; studijų pagrindų dalykus: taikomąją matematiką, informacinių technologijų pagrindus, kalbotyros įvadą, dabartinės lietuvių kalbos fonetiką, leksikologiją ir leksikografiją, lietuvių kalbos akcentologiją, morfologiją ir sintaksę, hiperteksto įvadą; bei specialaus lavinimo dalykus: kalbos akustikos pagrindus, žiniatinklio sistemų kūrimą, terminologiją, kalbos kodavimą ir sintezę, lingvistiką, kalbos technologijas ir medijas, kalbos signalų apdorojimą ir atpažinimą, ir kt. dalykus. Iš viso studijuojamas 41 dalykas.
Studijų metu atliekama praktika mokymo arba mokslo institucijose, gamybinėse įmonėse ir organizacijose. Bendra praktikos trukmė - 10 savaičių. Jos metu susipažįstama su pagrindiniais kalbos technologijų kūrimo principais ir priemonėmis, išmokstama teorines žinias taikyti praktiškai, sukuriamas kalbos technologijų produktas, įtvirtinami ir tobulinami įgyti įgūdžiai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas filologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus Kompiuterinės lingvistikos studijų programą, studijas galima tęsti filologijos studijų krypties gilinamojo ir plečiamojo tipo magistrantūros studijų programose.
Kompiuterinės lingvistikos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems įgyti filologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Filologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti kalbos analizės ir apdorojimo, elektroninės leidybos, darbo su informacinėmis kalbos, šnekos ir teksto technologijomis srityse.
Asmuo, įgijęs filologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį:

funkcinės kompetencijos -

  • gebės planuoti veiklą, atsižvelgiant į numatytus tikslus; analizuoti ir fiksuoti savo veiklos rezultatus; koreguoti veiklą, atsižvelgiant į veiklos rezultatų analizę ir specialistų rekomendacijas; vykdyti atitinkamą projektinę veiklą;
  • gebės valdyti ir taikyti sudėtingas veiklos atlikimo technologijas; ieškoti, kaupti, sisteminti ir analizuoti veiklai atlikti reikalingą informaciją;
  • gebės numatyti veiklos atlikimo būdus ir metodus konkrečioje profesinėje srityje, įvertinant naujai atsirandančius veiklos elementus ir nuolat kintantį veiklos turinį; standartinius sprendimus įgyvendinti žinomoje ir naujoje aplinkoje;

pažintinės kompetencijos -
  • gebės panaudoti teorines ir praktines žinias priimant sprendimus;
  • gebės taikyti veikloje plačias teorines žinias, pagrįstas naujų fundamentaliųjų ir taikomųjų tyrimų rezultatais; taip pat taikyti plačias teorines žinias, būtinas naujų technologijų įsisavinimui;
  • gebės taikyti naujausias profesinės veiklos srities arba mokslinių tyrimų (fundamentaliųjų ir taikomųjų) sukurtas teorines žinias sprendžiant veiklos kintamumo keliamas problemas; pagilinti ir praplėsti profesinės srities žinias mokantis savarankiškai, įvertinus savo veiklos rezultatus;

bendrosios kompetencijos -
  • turės analitinio mąstymo, problemų sprendimo gebėjimų, savarankiškumo, gebėjimo susikoncentruoti, bendravimo ir darbo grupėje gebėjimų, mokymosi mokytis gebėjimo;
  • gebės bendrauti ir bendradarbiauti su atitinkamos profesinės srities specialistais; kritiškai vertinti savo darbo rezultatus;
  • turės bendrųjų kompetencijų, leidžiančių prisitaikyti prie nuolatinių pokyčių profesinės veiklos srityje ir veiklos turinio kaitos; gebėjimo nusistatyti mokymosi poreikius ir savarankiškai mokytis, siekiant tobulinti profesinę kvalifikaciją.

Filologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal filologijos krypties studijų programas.
Norintiems siekti filologijos bakalauro kvalifikacinio laipsnio, reikia vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti filologijos srityje nėra pripažįstami.
Įgiję filologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį, asmenys gali dirbti kalbos analizės ir apdorojimo, elektroninės leidybos, darbo su informacinėmis kalbos, šnekos ir teksto technologijomis srityse.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju