Mokymo programos
Aplinkos apsaugos inžinerija Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612H17002
Kodas pagal ISCED: 51185
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.
Neakivaizdinė: 5,5 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti specialistus, kurie gebėtų kritiškai stebėti, analizuoti ir vertinti įvairias globalines, regionines ir lokalines aplinkosaugines priemones, nagrinėti aplinkos taršos problemas, įvertinti aplinkos būklę, taikyti bei realizuoti techninius, technologinius bei organizacinius sprendimus, rinkti ir interpretuoti aplinkosauginio pobūdžio informaciją, apibendrinti statistinę informaciją ir duomenis, planuoti ir įgyvendinti inžinerines priemones aplinkos taršos prevencijai ir aplinkos kokybės būklės stabilizavimui, taikyti praktinius analitinius įgūdžius su aplinkos apsaugos inžinerija susijusioje darbinėje veikloje, numatyti aplinkosauginės rizikos galimybes, jos grėsmės mastus, kontrolės mechanizmus, prognozuoti poveikį aplinkai, jos pagrindiniams komponentams ir žmogui, projektuoti šiuolaikinius aplinkosauginių įrenginių, skirtų aplinkos kokybės gerinimui, mazgus, jų elementus, inžinerines sistemas, modeliuoti jose vykstančius inžinerinio pobūdžio procesus, domėtis technologijos mokslų naujovėmis ir jas taikyti įvairiomis aplinkybėmis, integruoti to taikymo įgūdžius su verslo ir vadybos pagrindais, su humanitarinių ir socialinių mokslų žiniomis, sugebėtų išlaikyti profesinę kompetenciją per visą gyvenimą trunkantį mokymąsi.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji aplinkos apsaugos inžinieriai studijuoja bendruosius universitetinius dalykus: ekonomiką, vadybą, teisę, užsienio kalbą, kūno kultūrą; specialybės dalykus: aplinkos chemiją ir toksikologiją, atmosferos apsaugą, vandenų apsaugą, atliekas ir jų tvarkymą, aplinkos informatiką, dirvožemio ir ekosistemų apsaugą, teritorijų planavimą, inžinerinę hidrologiją ir hidrauliką, vandens tiekimą ir nuotekų šalinimą, inžinerinę geologiją ir hidrogeologiją ir kt.
Studentai gali pasirinkti vieną iš dviejų specializacijų: aplinkos apsaugos technologija arba aplinkos apsaugos vadyba. Specializacija „Aplinkos apsaugos technologija“ orientuota į nuotekų ir dujinių išlakų valymo, įvairių atliekų nukenksminimo technologijas, gebėjimą taikyti šiuolaikinius aplinkosauginius įrenginius. Specializacija „Aplinkos apsaugos vadyba“ orientuota taikyti šiuolaikines inžinerines priemones, atpažinti ir analizuoti esamas ir galimas aplinkosaugines situacijas, vertinti aplinkosauginės rizikos grėsmės mastus.
Praktinės studijos vyksta trimis etapais: pažintinė, mokomoji (geodezijos, inžinerinės geologijos, hidrometrijos) ir gamybinė praktika). Praktinių studijų trukmė - 9 savaitės. Jų metu tobulinami inžinerinio darbo įgūdžiai, susipažįstama su būsimojo darbo aplinka, mokomasi atlikti tyrimus ir jų rezultatus panaudoti praktiškai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju – bakalauro diplominiu darbu. Baigusiajam suteikiamas aplinkos inžinerijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus aplinkos apsaugos inžinerijos studijų programą studijas galima tęsti technologijos mokslų srities magistrantūros studijų programose.
Aplinkos apsaugos inžinerijos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą ir siekiantiems tapti aplinkos inžinerijos bakalaurais.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Aplinkos inžinerijos bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti aplinkos apsaugos inžinieriaus darbą.
Asmuo, įgijęs aplinkos inžinieriaus kvalifikaciją, turi:
- gebėti kritiškai stebėti, analizuoti ir vertinti įvairias globalias, regionines ir lokalias aplinkos apsaugos priemones, nagrinėti aplinkos taršos problemas, vertinti aplinkos būklę, taikyti bei realizuoti techninius, technologinius bei organizacinius sprendimus, rinkti ir interpretuoti aplinkosauginio pobūdžio informaciją, apibendrinti statistinę informaciją ir duomenis, planuoti ir įgyvendinti inžinerines aplinkos taršos prevencijos priemones, stabilizuoti aplinkos kokybės būklę, taikant šiuolaikines inžinerines priemones, atpažinti ir analizuoti esamas ir galimas aplinkosaugines situacijas, vertinti aplinkosauginės rizikos grėsmės mastus, kontrolės mechanizmus, prognozuojamo poveikio aplinkai, jos komponentams ir žmonėms tikimybę, kvalifikuotai spręsti kylančias aplinkosaugines problemas;
- žinoti gyvojoje gamtoje vykstančių procesų mechanizmus, nuotekų ir dujinių ištakų valymą, buitinių ir pramoninių atliekų nukenksminimą bei prevencinių taršos mažinimo metodų taikymą, šiuolaikinę ūkio raidą, tarptautines ir nacionalines aplinkosaugos ir darniojo vystymosi problemas bei priežastis, administracinių gebėjimų evoliuciją, įvairių socialinių ir ekologinių problemų priežasčių paiešką, jų identifikavimą bei veiksmingą inžinerinių sprendimų taikymą;
- mokėti planuoti, organizuoti savo darbą, atsakingai, savarankiškai dirbti.
Aplinkos inžinerijos bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal aplinkos apsaugos inžinerijos studijų programą.
Norintiems siekti aplinkos inžinerijos bakalauro kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti aplinkos apsaugos inžinieriumi nėra pripažįstami.
Įgiję aplinkos inžinerijos bakalauro kvalifikaciją asmenys gali dirbti aplinkos apsaugos inžinieriumi aplinkos apsaugos valstybinėse institucijose, įvairiuose tyrimo ir projektavimo institutuose, pramonės ir transporto įmonėse, atliekų tvarkymo įmonėse, privačiose aplinkosauginėse firmose.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju