Mokymo programos
Istorija Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612X13016
Kodas pagal ISCED: 51114
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.
Neakivaizdinė: 5,5 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Programa skirta parengti specialistus, galinčius vykdyti istorijos edukaciją mokykloje ir visuomenėje bei ugdyti jos istorinę kultūrą. Programos tikslai - parengti istorijos specialistą turintį istorijos mokslo fundamentalių žinių ir gebantį sėkmingai dirbti švietimo ir mokslo, kultūros įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose; išugdyti nuolat besimokantį, iniciatyvų ir pasirengusį savarankiškai dirbti istorijos mokytoją, praktikų metu įgijusį bendrakultūrinę, profesinę ir bendrąją kompetencijas. Siekiant šių tikslų: 1) sudaroma galimybė įgyti Lietuvos ir Pasaulio istorijos, psichologijos, edukologijos ir istorinio tiriamojo darbo bei istorijos mokymo metodikos žinių; 2) išmokoma taikyti istorijos, psichologijos, edukologijos ir dalyko didaktikos žinias, atliekant archeologinę, etnografinę, kraštotyrinę ir pedagoginę praktikas; 3) skatinama nuolat tobulėti profesinėje srityje, atsakingai dirbti pedagogo darbą, kurti mokymuisi reikalingą aplinką; 4) ugdomas autentiškas mąstymas, orientuotas į ateities perspektyvą turinčią dabarties kultūrą.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Studijų programą sudaro: bendrojo universitetinio lavinimo, studijų programos pagrindų, studijų programos specialaus lavinimo dalykai. Studijų pagrindų dalykai yra privalomi ir pasirenkami. Studijuojami šie privalomi dalykai: Lietuvos istorija, Pasaulio istorija, Istorijos studijų įvadas, Istorijos metodologija, Šaltiniotyra, Istoriografija, Etnologijos įvadas, Specialieji istorijos mokslai ir metodai, Lietuvių etnografija, Lietuvos kultūros istorija. Programoje yra šešios praktikos: archeologinė (2 sav.), etnografinė (2 sav.), stebėjimo (4 sav.), pedagogo asistento (4 sav.), pedagoginė praktika su profesine priežiūra (6 sav.) ir savarankiška refleksyvioji (6 sav.). Praktinių studijų trukmė - 24 savaitės. Jų metu tobulinami ir praktikoje pritaikomi teorinių užsiėmimų metu įgytos žinios ir gebėjimai bei įgyjamos bendrakultūrinė, profesinė ir bendroji kompetencijos.
Bakalauro studijos baigiamos bakalauro bei pedagoginių studijų baigiamaisiais darbais. Baigusiajam suteikiamas istorijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir mokytojo profesinė kvalifikacija.
Baigus istorijos bakalauro studijų programą, studijas galima tęsti istorijos magistrantūroje bei socialinių ir humanitarinių mokslų srities magistrantūrose.
Istorijos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti istorijos bakalaurais, istorijos mokytojais.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Istorijos bakalauro laipsnis ir istorijos mokytojo kvalifikacija reikalinga norint dirbti istorijos mokytojo darbą.
Asmuo, įgijęs istorijos bakalauro laipsnį ir istorijos mokytojo kvalifikaciją, turi:
gebėti taikyti istorijos, psichologines ir edukacines praktines žinias, analizuoti ir vertinti istorinius šaltinius, savarankiškai atlikti istorinius tyrimus, lavinti mokinių gebėjimą surinkti, įvertinti ir pateikti istorinę informaciją, organizuoti papildomus popamokinius istorijos būrelius, vertinti mokinių darbus, organizuoti istorijos konkursus, olimpiadas, renginius istorijos tematika, naudotis kompiuteriais, video aparatūra, skaitmenine technika, galinčia padėti dirbant istorijos pamokų metu;žinoti svarbiausių istorijos epochų faktografijos bazę, istorinių periodų, šaltinių ir istoriografijos žinių pagrindus, reikalingus pakankamoms mokinių istorinėms žinioms ir gebėjimams lavinti, Lietuvos istorijos mokslo naujoves ir pasiekimus, įvairius ugdymo planų, programų rengimo, praktinio darbo principus;mokėti nuolat tobulėti profesinėje srityje, dirbti atsakingai, savarankiškai, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su mokiniais, jų tėvais, kolegomis mokytojais, tinkamai sukurti mokymuisi reikalingą aplinką.
Istorijos bakalauro laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal istorijos studijų programą.
Norintiems siekti istorijos bakalauro laipsnio ir istorijos mokytojo kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti istorijos mokytoju nėra pripažįstami.
Įgiję istorijos bakalauro laipsnį ir istorijos mokytojo kvalifikaciją asmenys gali dirbti istorijos mokytoju bendrojo lavinimo, profesinėse mokyklose, gimnazijose, papildomo ugdymo įstaigose.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju