Mokymo programos
Meno istorija ir kritika
Valstybinis kodas: 62103H104
Kodas pagal ISCED: 51221
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji menotyros magistrantūros studijų programa skirta rengti aukščiausios kvalifikacijos teatrologijos specialistus, gebančius savarankiškai vykdyti tyrimus, sekti ir įvertinti mokslo ir praktikos naujoves, analizuoti, vertinti ir interpretuoti teatro reiškinius ir procesus plačiame kultūriniame kontekste bei galinčius atlikti visapusišką mokslinį tyrimą, naudojantis įvairiomis humanitarinių mokslų metodologijomis.
Menotyros magistrantūros, teatrologijos studijų programa skirta asmenims turintiems bakalauro laipsnį. Teisę dalyvauti konkurse be papildomų sąlygų turi bakalaurai, turintys menotyros gretutinės specialybės sertifikatus.
Būsimieji teatrologai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: profesionalaus Lietuvos teatro raidą, šiuolaikinio teatro teorijas, meno kritikos metodologiją, dramaturgijos interpretaciją, meno projektų vadybą ir kt. ir taikomuosius studijų dalykus: kultūros įstaigų vadybą, teatro istorijos šaltinių tyrimus, teatro dailės teoriją ir istoriją, XX a. meno filosofiją, dramos teksto analizę, kultūros politiką ir kt. Iš viso studijuojama 12 dalykų.
Praktinės studijos yra integruotos į teorinę studijų dalį.
Studijos baigiamos baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas menotyros magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus teatrologijos studijų programą studijas galima tęsti humanitarinių mokslų srities doktorantūroje.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Menotyros magistro, meno istoriko ir kritiko kvalifikacija reikalinga norint dirbti menotyrininku.
Asmuo, įgijęs meno istoriko ir kritiko kvalifikaciją, turi:
gebėti savarankiškai vykdyti tyrimus, moksliškai analizuoti, vertinti, interpretuoti dailės ir architektūros istorijos reiškinius bei šiuolaikinio meno procesus, plėtoti teoriškai ir spręsti praktiškai aktualius dailėtyros ir architektūrologijos mokslų klausimus; taikyti meno faktų atpažinimo, datavimo, interpretavimo ir vertinimo, identifikavimo, ekspertavimo, vertinimo menininės ir istorinės vertės požiūriu įgūdžius; m teoriškai integruoti šiuolaikinio meno reiškinius į humanitarinę kultūrą ir dabartinės visuomenės gyvenimą, kritiškai įvertinti šiuolaikinės dailės ir architektūros procesus bei juos pristatyti visuomenei, suvokti ir vertinti Lietuvos meno istoriją ir šiandieninius jos reiškinius Europos kultūros kontekste; gebėti kūrybiškai panaudoti įgytas žinias sparčiai kintančioje kultūrinėje terpėje
žinoti dailės, architektūros ir kitų meno ir kultūros sričių kontekstą, meno funkcionavimo procesus, dėsnius plačioje kultūros ir civilizacijų istorijos terpėje; esmines menotyros mokslo problemas ir uždavinius; įvairias meno tyrimų metodikas ir instrumentus mokėti dirbti savarankiškai, nuosekliai, kruopščiai ir korektiškai, efektyviai, kūrybiškai organizuoti savo darbą, atsakingai reaguoti į nuolat kintančią kultūros ir meno tikrovę
Meno istoriko ir kritiko kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal menotyros magistrantūros, meno istoriko ir kritiko studijų programą.
Norintiems siekti menotyros magistro kvalifikacinio laipsnio, meno istoriko ir kritiko kvalifikacijos reikia turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti meno istorijos ir kritikos specialistu nėra pripažįstami.
Įgiję menotyros magistro, meno istoriko ir kritiko kvalifikaciją asmenys gali dirbti muziejininkystės, privataus kolekcionavimo, kultūros paveldo, turizmo, žiniasklaidos sferose, švietimo sistemoje.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju