Mokymo programos
Gretinamoji kalbotyra
Valstybinis kodas: 62104H106
Kodas pagal ISCED: 51222
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Neakivaizdinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti filologijos magistrus, gerai mokančius bent vieną užsienio kalbą, sugebančius profesionaliai suvokti skirtingų kalbų struktūros ypatybes, savarankiškai atlikti mokslinius tyrimus.
Stojantysis turi priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji gretinamosios kalbotyros magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: bendrąją kalbotyrą, sociolingvistiką, psicholingvistiką gretinamąją semasiologiją, baltų ir slavų kalbų santykius; taikomuosius studijų dalykus: vertimo teoriją ir praktiką, mokslinius tyrinėjimus, pasirenkamąsias disciplinas.
Praktinės studijos nenumatytos.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas filologijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus gretinamosios kalbotyros studijų programą, studijas galima tęsti humanitarinių mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Gretinamosios kalbotyros studijų programa skirta asmenims, turintiems bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti filologijos magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Gretinamosios kalbotyros magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti filologo darbą.
Asmuo, įgijęs gretinamosios kalbotyros magistro kvalifikaciją, turi:
- gebėti laisvai žodžiu ir raštu bendrauti užsienio kalba, analizuoti, interpretuoti ir versti įvairaus stiliaus ir žanro tekstus, kūrybiškai taikyti žinias apie svarbiausias užsienio kalbos sistemos ypatybes klausant, skaitant ir kuriant tekstus, analizuoti skirtingų kalbų reiškinius, sugebėti juos lyginti, pastebėti kalbų bendrąsias ypatybes ir skirtumus, savarankiškai atlikti mokslinius tyrimus;
- žinoti lietuvių ir studijuojamos užsienio kalbos kilmę, raidą, istorijos periodus; kalbų fonetikos ir fonologijos, morfologijos, sintaksės, leksikologijos ir stilistikos pagrindus, žodynų ir tekstynų sudarymo principus, mokslinio darbo metodikos principus, šiuolaikinės kalbotyros kryptis, lingvistinių tyrinėjimų metodologiją, vertimo teorijos aspektus, vertimo rūšis ir metodikas;
- mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, nuosekliai ir aiškiai reikšti savo mintis, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, būti mandagiu, komunikabiliu, tolerantišku, mokėti išlaikyti savitvardą ir efektyviai valdyti konfliktus.
Gretinamosios kalbotyros magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal gretinamosios kalbotyros studijų programą.
Norintiems siekti gretinamosios kalbotyros magistro kvalifikacijos reikia turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti filologais nėra pripažįstami.
Įgiję gretinamosios kalbotyros magistro kvalifikaciją, asmenys gali dirbti užsienio kalbos mokytojais gimnazijose, užsienio kalbų kursuose, kur reikalingas gilesnis filologinis išsilavinimas, taip pat dėstytojais kolegijose ar universitetinio lygio aukštosiose mokyklose, verslo įmonėse, vertimų biuruose, redakcijose, leidyklose, kelionių agentūrose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju