Mokymo programos
Aplinkos Inžinerija
Valstybinis kodas: 62104T103
Kodas pagal ISCED: 51285
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Vakarinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji aplinkos inžinerijos magistrantūros studijų programa skirta rengti specialistus, gebančius moksliškai analizuoti ir vertinti įvairias globalines, regionines ir lokalines gamtosaugines aplinkos inžinerijos problemas, išmanančius aplinkos inžinerijos teoriją ir praktiką, mokslinių tyrimų metodologiją ir metodus, informacijos rinkimo, duomenų apdorojimo ir analizės metodus, gebančius taikyti praktinius analitinius įgūdžius su aplinkos inžinerija susijusioje darbinėje veikloje, vertinti aplinkosauginės rizikos galimybes, jos grėsmės mastus, kontrolės mechanizmus, prognozuojamo poveikio aplinkai, jos komponentams ir žmogui tikimybę, pasirinkti ir naudotis naujausiomis aplinkos inžinerijoje naudojamomis informacinėmis technologijomis, jų pagalba apdoroti įvairiausią su praktine veikla susijusią informaciją, rengti ir įgyvendinti lokalinio aplinkos monitoringo sistemą, įvertinti aplinkos parametrų kokybės būklę ir jos tendencijas, taikyti bei inžineriškai realizuoti techninius, technologinius bei organizacinius sprendimus įvairiose aplinkos inžinerijos srityse, išlaikyti profesinę kompetenciją per visą gyvenimą trunkantį mokymąsi.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji aplinkos inžinerijos magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: atmosferos kontrolę ir apsaugą, hidrosferos kontrolę ir apsaugą, aplinkos procesų modeliavimą, sausumos hidrologiją, mokslinio tyrimo pagrindus; taikomuosius studijų dalykus: švarias technologijas, atliekų surinkimą ir deponavimą, fizinę aplinkos taršą, jonizuojančiąją spinduliuotę aplinkoje, radiacinę aplinkotyrą ir saugą, radioaktyviųjų atliekų tvarkymo technologijas ir kt.
Studijų programoje numatytos dvi specializacijos: aplinkos apsaugos inžinerija ir aplinkos radiacinės saugos technologijos.
Vykdoma pedagoginė praktika. Praktinių studijų trukmė - 2 savaitės. Praktika skirta tobilinti aplinkos inžinerinio darbo įgūdžius, atpažinti taršalus, jų kenksmingumą, panaudoti įvairius nukenksminimo būdus.
Studijų programa baigiama magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas aplinkos inžinerijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus aplinkos inžinerijos magistrantūros studijų programą studijas galima tęsti technologijos mokslų krypties doktorantūros studijų programose.
Aplinkos inžinerijos studijų programa skirta asmenims, turintiems technologijos mokslų srities bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti aplinkos inžinerijos magistrais.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Aplinkos inžinerijos magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti aplinkos inžinieriaus darbą.
Asmuo, įgijęs aplinkos inžinerijos magistro kvalifikaciją, turi:
- gebėti įvertinti mokslinių tyrimų apimčių poreikį, kvalifikuotai juos suplanuoti, pasirinkti tinkamiausius tyrimų metodus, atlikimo bei matavimo priemones, atlikti tyrimus bei naudojantis informacinėmis technologijomis įvertinti gautus rezultatus, modeliuoti bei skaičiuoti svarbiausius aplinkosauginių įrenginių parametrus, vertinti objektų patikimumą, eksploatacinių savybių kitimo tendencijas bei jų priežastis;
- žinoti aplinkos inžinerijos mokslo tendencijas, problemas, jų sprendimo kryptis, organizacijos intelektualinių ir materialinių išteklių vertinimo kriterijus;
- mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir greitai, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir klientais.
Aplinkos inžinerijos magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal aplinkos inžinerijos studijų programą.
Norintiems siekti aplinkos inžinerijos magistro kvalifikacijos, reikia turėti aplinkos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti aplinkos inžinieriumi nėra pripažįstami.
Įgiję aplinkos inžinerijos magistro kvalifikaciją, asmenys gali dirbti aplinkos apsaugos valstybinėse institucijose, verslo įmonėse, mokslo tyrimo institutuose, universitetuose, kolegijose, aukštesniosiose mokyklose, pramonės ir transporto įmonėse, privačiose aplinkosauginėse ir konsultacinėse bendrovėse.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju