Mokymo programos
Lietuvos istorija
Valstybinis kodas: 62105H104
Kodas pagal ISCED: 51222
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Plečiamoji istorijos magistrantūros studijų programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos ir plačios erudicijos, kritiškai mąstančius Lietuvos istorijos specialistus, gebančius dirbti mokslo tiriamąjį darbą Lietuvos istorijos srityje.
Stojantysis turi turėti bakalauro ar jam prilyginamą kvalifikacinį laipsnį ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji Lietuvos istorikai studijuoja plečiamojo lygio dalykus: Lietuvos visuomenę tarp Romos ir Bizantijos, LDK miestų istoriją, Lietuvos visuomenę XIX amžiuje, Lietuvos visuomenę 1918 – 1940 metais, Lietuvos visuomenę 1940 – 1990 metais: pasipriešinimas ir/ar prisitaikymas, Pasaulį ir Lietuvą XX amžiuje bei specialų kursą „Kauno miesto ir regiono istorija“ ir taikomuosius studijų dalykus: LDK XVIII amžiuje: valstybė, visuomenė, individas, Europos regionus, istoriografinę sampratą, politinių ir socialinių teorijų raidą Lietuvoje, istorijos filosofiją, Tautinius sąjūdžius Vidurio Rytų Europoje, reformaciją ir kultūros raidą Lietuvoje ir kt.
Praktinių studijų metu vyksta mokslinio darbo rengimo praktika.
Istorijos magistrantūros studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas istorijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus istorijos magistrantūros, Lietuvos istorijos studijų programą mokymąsi galima tęsti humanitarinių ir socialinių mokslų srities doktorantūroje.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Istorijos magistro, istoriko kvalifikacija reikalinga norint dirbti istoriku.
Asmuo, įgijęs istorijos magistro kvalifikaciją, turi:
- gebėti savarankiškai vykdyti mokslinius tyrimus: rasti ir studijuoti istorinius šaltinius, vertinti šaltinių tendencijas, patikimumą, savarankiškai skaityti, nagrinėti ir vertinti įvairių epochų istoriografinius tekstus, suvokti juos istoriškai, t. y. turėti patirties, kaip skaityti skirtingose aplinkybėse ir skirtingose epochose atsiradusius istoriografinius kūrinius, analizuoti atskiras epochas, įvardinant jų prielaidas, raidą ir pasekmes, suvokti atskirą reiškinį bendrame epochos kontekste, atpažinti įvairiakalbių šaltinių sąvokas ir terminus, rinkti istorinę medžiagą, ją tvarkyti ir parengti saugojimui ir publikavimui, rašyti istorinius tekstus, juos nagrinėti ir recenzuoti
- žinoti istorinės raidos bendrąsias tendencijas, atskirų laikotarpių specifiką
mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir greitai, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis
Istorijos magistro, istoriko kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal istorijos studijų programą.
Norintiems siekti istorijos magistro kvalifikacinio laipsnio, istoriko kvalifikacijos reikia turėti humanitarinių ar socialinių mokslų bakalauro ar jam prilygintą kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti istoriku nėra pripažįstami.
Įgiję istorijos magistro, istoriko kvalifikaciją asmenys gali dirbti mokslo ir studijų institucijose, muziejuose, žiniasklaidoje, leidyklose, valstybės ir municipalinio valdymo įstaigose, paminklosaugos sistemoje (kultūros vertybių apsaugos departamento padaliniuose, savivaldybių paminklotvarkos skyriuose).

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju