Mokymo programos
Edukologija
Valstybinis kodas: 62107S135
Kodas pagal ISCED: 51214
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Vakarinė: 2 m.
Neakivaizdinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Plečiamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos edukologijos specialistą, išmanantį žmogaus ugdymo dėsningumus, pajėgiantį valdyti edukacinius procesus, įtakojantį edukacinės kultūros kokybei bei praktiškai atliekantis ugdytojo, švietėjo funkcijas tiesiogiai su švietimo sistema nesusijusiose socialinio gyvenimo srityse, kur žmonės nuolat mokomi ir mokosi.
Stojantys turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji edukologai studijuoja plečiamojo lygio dalykus: androgogikos teorijas, suaugusiųjų švietimo sritis, moderniąją hodegetiką, pedeutologiją, šeimotyrą, pedagoginio bendravimo teoriją, vaikų globą ir rūpybą, suaugusiųjų psichologiją, specialaus ugdymo teoriją, socialinio ugdymo teoriją, bendruomenės edukologiją, socialinę pedagoginę diagnostiką ir korekciją., taikomuosius studijų dalykus: edukologijos tyrimų metodologiją, ugdymo filosofiją, ugdymo sociologiją, moderniąją Lietuvos edukologiją, ugdymo projektų vadybą.
Praktinės studijos nenumatytos.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus edukologijos studijų programą, studijas galima tęsti socialinių mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Edukologijos studijų programa skirta asmenims, turintiems bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti edukologais.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Andragogikos magistro kvalifikacija reikalingas norint dirbti suaugusiųjų ugdytojo darbą.
Asmuo, įgijęs andragogikos magistro kvalifikaciją, turi:
- gebėti rengti integruotas šviečiamosios ir ugdomosios veiklos bei saviugdos programas, panaudojant neformalaus suaugusiųjų švietimo formas ir metodus, pažinti ir interpretuoti gyvenimą kaip ugdymo ugdymosi tikrovę, analizuoti suaugusių ugdytojo asmenybės struktūrą, veiklą ir šią veiklą sąlygojančius politinius, socialinius, ekonominius reiškinius, lavinti mokslo žinių sistemą apie suaugusiųjų ugdymą
- žinoti neformaliojo ir savaiminio mokymosi metodus, suaugusiųjų mokymo/si būdus, ypatybes ir skirtybes nuo vaikų ugdymo, ugdymo tyrimų metodus ir jų panaudojimo galimybes, integruotos šviečiamosios ir ugdomosios veiklos bei saviugdos programas
- mokėti tobulinti suaugusiųjų ugdytojo kompetencijas vykdytinas įvairiose darbo bendruomenėse, formaliose ir neformaliose organizacijose, dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir greitai, organizuoti savo darbą
Andragogikos magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal andragogikos magistrantūros studijų programą.
Norintiems siekti andragogikos magistro kvalifikacijos, reikia turėti edukologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti suaugusiųjų ugdytoju nėra pripažįstami.
Įgiję andragogikos magistro kvalifikaciją, asmenys gali dirbti andragogais saugusiųjų ugdytojo darbą įvairiose švietimo institucijose, karjeros centruose, organizacijų personalo mokymo centruose, valstybinėse ir nevyriausybinėse institucijose ar jų padaliniuose, administruoti, organizuoti, rengti, kurti ir vykdyti įvairius nacionalinius ir valstybinius projektus bei programas.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju