Mokymo programos
Dalyko didaktika
Valstybinis kodas: 631X10002
Kodas pagal ISCED: 51214
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Fizinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Aukštojo mokslo diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 1 m.
Neakivaizdinė: 1 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Specialiųjų profesinių studijų programa skirta rengti mokytojus, turinčius šiuolaikinės pedagogikos, psichologijos, bendrosios ir matematikos didaktikos, matematikos mokymo programų planavimo ir realizavimo žinių bei gebėjimų, mokslinį požiūrį į matematikos mokymo ir ugdymo proceso problemas, gebančius taikyti šiuolaikines mokymo ir mokymosi teorijas, sistemas ir technologijas, analizuoti, tirti ir tobulinti savo pedagoginę veiklą, atsižvelgiant į gautuosius rezultatus ir į nuolat kintančias sąlygas bei visuomenės poreikius, į savo pedagoginę veiklą integruoti technologinių išteklių galimybes bei dirbti pedagoginį darbą švietimo institucijose.
Stojantysis turi turėti matematikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji mokytojai studijuoja matematikos didaktiką, matematikos ugdymo turinio planavimą ir plėtrą, hodegetiką, didaktiką, rinktinius matematikos skyrius, šiuolaikines mokymo sistemas ir technologijas, ir kt. dalykus.
Iš viso studijuojama 10 dalykų.
Asmenys, neturintys matematikos bakalauro kvalifikacinio laipsnio, papildomai dar studijuoja taikomosios matematikos, diskrečiosios matematikos, skaičių teorijos elementų, kompleksinės analizės, geometrijos teisinės algebros, tikimybių teorijos ir statistikos dalykus (iš viso papildomų 40 kreditų).
Studentai dalį savo savarankiško darbo turi skirti pedagoginei praktikai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju darbu. Baigusiajam suteikiama mokytojo profesinė kvalifikacija.
Baigus Matematikos studijų programą, studijas galima tęsti fizinių mokslų srities magistrantūros studijų programose.
Matematikos studijų programa skirta asmenims, siekiantiems tapti mokytojais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Mokytojo profesinę kvalifikacija reikalinga norint dirbti pedagoginį darbą švietimo institucijose.
Asmuo, įgijęs matematikos krypties mokytojo profesinę kvalifikaciją:

funkcinės kompetencijos -
 • gebės savarankiškai atlikti pedagoginės veiklos tyrimus; teikti konsultacijas matematikos mokymo srityje; koordinuoti mokomąją ir mokymosi veiklą, ją tobulinti ir diegti inovacijas; analizuoti veiklos rezultatus ir pristatyti juos mokiniams, jų tėvams, mokytojams;
 • gebės tirti, organizuoti ir valdyti pedagoginės veiklos procesus; vertinti daugelį pedagoginės sistemos vidinių ir ją veikiančių išorinių veiksnių tarpusavio sąveiką bei jų įtaką veiklos efektyvumui; nustatyti, ar veiklos rezultatas atitinka reikalavimus;
 • gebės priimti inovatyvius sprendimus, paremtus pedagoginės veiklos savianalize ir kitų atliktais tyrimais, įvertinant alternatyvius sprendimo variantus bei galimas socialines ir etines veiklos pasekmes;

 • pažintinės kompetencijos -
 • gebės taikyti naujausias edukologijos, psichologijos ir didaktikos žinias, taip pat pedagoginės veiklos analizės būdu sukurtas žinias;
 • gebės įvertinti naujausias žinias matematikos didaktikos ir jai artimose ar giminingose srityse; atrasti naujus veiklos būdus ir metodus, įgalinančius tobulinti matematikos mokymą;
 • gebės kūrybiškai pritaikyti teorines žinias ir mokslinių tyrimų rezultatus nuolat kintančioje pedagoginėje veikloje; nuolat plėtoti matematikos mokymo kompetencijas, įvertinant pedagoginės veiklos ir visuomenės poreikių keliamus reikalavimus ir siekiant matematikos, pedagogikos, psichologijos, metodikos funkcinių ir pažintinių kompetencijų kombinacijų įvairovės;

 • bendrosios kompetencijos -
 • turės analitinio, sisteminio ir kritinio mąstymo, iniciatyvumo gebėjimų, gebės spręsti problemas ir dirbti grupėje;
 • gebės bendradarbiauti su kitų organizacijų atstovais, siekiant perimti patirtį, orientuotą į veiklos tobulinimą; kritiškai vertinti naujas idėjas ir socialines normas bei santykius;
 • turės kūrybinio mąstymo gebėjimų; gebės spręsti problemas, net ir turint ribotą informaciją; turės bendrųjų kompetencijų, leidžiančių prisitaikyti prie nuolat besikeičiančių profesinės veiklos situacijų ir veiklos turinio; gebės savarankiškai mokytis pagal paties parengtą mokymosi poreikių tenkinimo planą.

 • Matematikos krypties mokytojo profesinę kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal matematikos krypties studijų programas.
  Norintiems siekti mokytojo profesinės kvalifikacijos, reikia turėti matematikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
  Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti matematikos srityje nėra pripažįstami.
  Įgiję matematikos magistro kvalifikacinį laipsnį, asmenys gali dirbti pedagoginį darbą švietimo institucijose.
  Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
  Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
  Kauno technologijos universitetas Kaunas K. Donelaičio g. 73
  Komentarai

  Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

  Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju