Mokymo programos
Muzikos pedagogika
Valstybinis kodas: 621X14003
Kodas pagal ISCED: 51214
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Meno studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Vakarinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti muzikos pedagogus, gebančius dirbti tiriamąjį darbą muzikinio ugdymo srityse bei taikyti jo rezultatus modeliuojant, organizuojant muzikinio ugdymo procesus, įprasminti savo patirtį šiuolaikinėje sociokultūrinėje erdvėje, pasiruošusius keisti ir keistis, lanksčiai prisitaikyti prie darbo sąlygų įvairiose ugdymo institucijose, kūrybiškai taikyti ir nuolat gilinti įgytas žinias.
Būsimieji muzikos magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: muzikinio ugdymo metodologinius pagrindus, muzikinio ugdymo sistemų raidą mokyklinę muzikos literatūrą ir jos analizės metodus, muzikinio ugdymo turinio planavimą ir programų kūrimą, šiuolaikinės muzikinio ugdymo sistemas ir technologijas, kūrybą ir improvizaciją mokykloje ir taikomuosius studijų dalykus: ugdymo filosofiją ir tyrimų metodologiją, ugdymo psichologijąir pedagogiką, muzikos estetiką, menų istoriją, muzikos atlikimą
Praktinių studijų metu tikrinamas studijuojančiųjų muzikinio ugdymo idėjų veiksmingumas. Praktinių studijų trukmė- 400 val. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami pamokos planavimo ir organizavimo, dainavimo, grojimo kokiu nors muzikos instrumentu ir kt. gebėjimai.
Studijų programa baigiama magistro baigiamuoju darbu. Baigusiajam suteikiamas muzikos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus muzikos pedagogikos studijų programą mokymąsi galima tęsti edukologijos krypties doktorantūroje.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Muzikos magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti muzikos specialisto darbą.
Asmuo, įgijęs muzikos magistro kvalifikaciją, turi:
- gebėti analizuoti ir vertinti Lietuvos bei pasaulio muzikinės kultūros ir edukacinius reiškinius, kaupti, klasifikuoti ir kūrybiškai taikyti naujausią informaciją muzikinio ugdymo tikslams realizuoti, reflektuoti ir rekonstruoti savo pedagoginę veiklą, vertinti muzikinio ugdymo procesų veiksmingumą, įžvelgti trukdžius bei atrasti priemones jiems šalinti, imtis iniciatyvos kuriant ir įgyvendinant naujas idėjas
- žinoti aktualias Lietuvos, Europos ir pasaulio švietimo, kultūros kaitos tendencijas, filosofinius, psichologinius ugdymo pagrindus, tradicines ir šiuolaikines ugdymo (bendrojo ir muzikinio) sistemas, muzikinio ugdymo programų rengimo ir įgyvendinimo esminius principus;
- mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir greitai, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir klientais.
Muzikos magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal muzikos pedagogikos studijų programą.
Norintiems siekti muzikos magistro kvalifikacijos reikia turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti muzikos mokytoju nėra pripažįstami.
Įgiję muzikos magistro kvalifikaciją asmenys gali dirbti muzikos mokytojais ar mokinių muzikinių kolektyvų vadovais gimnazijose, bendrojo lavinimo bei meno mokyklose, ikimokyklinio ugdymo įstaigose, taip pat inicijuoti privačią muzikinio ugdymo veiklą, dalyvauti moksliniuose tyrimuose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Klaipėdos universitetas Klaipėda H. Manto g. 84
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju