Mokymo programos
Telekomunikacijų sistemos
Valstybinis kodas: 621H64002
Kodas pagal ISCED: 51252
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 1,5 m.
Vakarinė: 1,5 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti magistrus, turinčius išsamių mokslo ir inžinerinių metodų, šiuolaikinių elektroninių sistemų ir tinklų projektavimo, darbo teisės, techninės eksploatacijos ir valdymo organizavimo bei vykdymo žinių, kurios būtinos projektuojant bei eksploatuojant sudėtingas elektronines sistemas ir tinklus, vadovaujant projektavimo organizacijoms ir darbo kolektyvams, gebančius formuluoti šiuolaikinių sudėtingų elektroninių sistemų ir tinklų inžinerinio lygmens uždavinius ir numatyti jų sprendimo būdus, įvertinti tų objektų eksploatacinius kokybės parametrus bei kryptingai veikti susidarius kritinėms situacijoms, operatyviai reaguoti ir persiorientuoti sparčiai kintančioje globalioje rinkoje bei laiku priimti naujus inžinerinius sprendimus, taip pat dirbti tiriamąjį, projektavimo, technologinį, ekspertinį-konsultacinį darbą įmonėse ir organizacijose.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji elektronikos inžinerijos magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: plačiajuosčio bevielio ryšio tinklus, ryšio tinklų valdymo teoriją, telekomunikacijų įmonių valdymą, skaitmeninį telekomunikacijų signalų apdorojimą, ryšio tinklų techninę eksploataciją, elektroninių ryšių teisę ir plėtros strategiją, ir taikomuosius studijų dalykus: naujos kartos IP tinklus ir paslaugas, telekomunikacijų tinklų projektavimą, ir kt. dalykus.
Iš viso studijuojama 12 dalykų.
Praktika atliekama įmonėse ir gamybinėse organizacijose. Bendra praktikos trukmė - 4-6 savaitės. Jos metu susipažįstama su organizacijos struktūra ir valdymu, darbo organizavimu, konkurencine aplinka, analizuojamos veiklos rūšys, gaminių (paslaugų) asortimentas, organizacijos išoriniai ryšiai, įvertinamas organizacijos techninis lygis, inovacijų įgyvendinimas, renkama medžiagą baigiamajam darbui parengti, atliekami eksperimentiniai tyrimai, įtvirtinami ir tobulinami mokslinio darbo įgūdžiai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas elektronikos inžinerijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus Telekomunikacijų sistemų studijų programą, studijas galima tęsti technologijos mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Telekomunikacijų sistemų studijų programa skirta asmenims, turintiems elektronikos inžinerijos ar informatikos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją bei siekiantiems tapti elektronikos inžinerijos magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Elektronikos inžinerijos magistro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti tiriamąjį, projektavimo, technologinį, ekspertinį-konsultacinį darbą įmonėse ir organizacijose.
Asmuo, įgijęs elektronikos inžinerijos magistro kvalifikacinį laipsnį:

funkcinės kompetencijos -
 • gebės atpažinti, klasifikuoti ir analizuoti telekomunikacijų ir telekomunikacijų sistemų šiandienos problemas, planuoti jų sprendimo būdus, parinkti atitinkamus novatoriškus metodus;
 • gebės taikyti sisteminį požiūrį, priimant profesinius sprendimus, grindžiamus skirtingų inžinerijos krypčių jungtinėmis žiniomis, įvertinant sąnaudas, naudą, saugumą, kokybę, patikimumą ir įtaką aplinkai;

 • pažintinės kompetencijos -
 • gebės taikyti įgytas žinias telekomunikacijų uždaviniams spręsti; parinkti, projektuoti, modernizuoti ir eksploatuoti telekomunikacijų įrenginius ir sistemas, vertinti jų efektyvumą ir ekologiškumą;
 • gebės panaudoti bendros ir specializuotos paskirties programinę įrangą praktiniams telekomunikacijų technologijų uždaviniams spręsti;
 • gebės taikyti bandymų metodus, suprojektuoti, parengti ir atlikti bandymus, apdoroti bei įvertinti jų rezultatus;
 • gebės spręsti energijos taupymo, racionalaus išteklių naudojimo uždavinius, atsižvelgiant į gamtosauginius reikalavimus;

 • bendrosios kompetencijos -
 • turės analitinio, sisteminio ir kritinio mąstymo, iniciatyvumo gebėjimų, gebės spręsti problemas ir dirbti grupėje;
 • gebės bendradarbiauti su kitų organizacijų atstovais, siekiant perimti patirtį, orientuotą į veiklos tobulinimą; kritiškai vertinti naujas idėjas ir socialines normas bei santykius;
 • turės kūrybinio mąstymo gebėjimų; gebės spręsti problemas, net ir turint ribotą informaciją; turės bendrųjų kompetencijų, leidžiančių prisitaikyti prie nuolat besikeičiančių profesinės veiklos situacijų ir veiklos turinio; gebės savarankiškai mokytis pagal paties parengtą mokymosi poreikių tenkinimo planą.

 • Elektronikos inžinerijos magistro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal elektronikos inžinerijos krypties studijų programas.
  Norintiems siekti elektronikos inžinerijos magistro kvalifikacinio laipsnio, reikia turėti elektronikos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
  Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti telekomunikacijų sistemų srityje nėra pripažįstami.
  Įgiję elektronikos inžinerijos magistro kvalifikacinį laipsnį, asmenys gali dirbti tiriamąjį, projektavimo, technologinį, ekspertinį-konsultacinį darbą įmonėse ir organizacijose.
  Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
  Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
  Kauno technologijos universitetas Kaunas K. Donelaičio g. 73
  Komentarai

  Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

  Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju