Mokymo programos
Keramika
Valstybinis kodas: 621W10002
Kodas pagal ISCED: 51221
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Meno studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti plataus profilio dailininkus keramikus, savarankiškai mąstančius ir kuriančius dailininkus, sugebančius profesionaliai kurti ir projektuoti, dalyvauti parodose bei formuoti darbus, sąveikaujančius su architektūra.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į Vilniaus dailės akademiją konkursines sąlygas.
Būsimieji dailininkai keramikai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: projektavimą, darbus dirbtuvėse, individualų kūrybinį darbą; taikomuosius studijų dalykus: piešimą, spec. tapybą, spec. skulptūrą, laboratorinius darbus ir kt.
Vykdoma kūrybinė praktika. Praktinių studijų trukmė – 400 val. Jos metu įtvirtinami ir tobulinami keramikos formavimo, dekoravimo, degimo būdus, tapybos, piešimo, skulptūros ir kt. gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu – meno kūriniu ir moksliniu teoriniu darbu. Baigusiajam suteikiamas dailės magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus keramikos magistro studijų programą, studijas galima tęsti humanitarinių mokslų srities doktorantūros ar meno studijų srities aspirantūros studijų programose.
Keramikos studijų programa yra skirta asmenims, turintiems dailės bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti dailės magistrais, dailininkais keramikais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Dailės magistro, dailininko keramiko kvalifikacija reikalinga norint dirbti kūrybinį bei gamybinį darbą keramikos srityje.
Asmuo, įgijęs dailės magistro, dailininko keramiko kvalifikaciją, turi:
gebėti vertinti, sumanyti ir įgyvendinti meno projektus, profesionaliai kurti, projektuoti ir savarankiškai tobulėti, turėti gerų plastinės raiškos įgūdžių, įgyvendinti asmeninius kūrybinius sumanymus, dalyvauti bendruose projektuose ir savarankiškai organizuoti įvairią meninę veiklą, taikyti keramikos technikas ir technologijas, savarankiškai spręsti visus kūrybinius ir technologinius uždavinius;žinoti profesionalaus keramikos meno pagrindus (amatas, medžiagos, tradicijos), plastinės raiškos principus ir specifiką, šiuolaikiniame mene vykstančius pokyčius, keramikos technikas ir technologijas;mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir greitai, organizuoti savo kūrybinį darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir klientais, originaliai, kritiškai ir analitiškai mąstyti.
Dailės magistro, dailininko keramiko kvalifikaciją galima įgyti Vilniaus dailės akademijoje, vykdančioje studijas pagal keramikos studijų programą.
Norintiems siekti dailės magistro, dailininko keramiko kvalifikacijos, reikia turėti dailės bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti dailininku dailininku nėra pripažįstami.
Įgiję dailės magistro, keramiko kvalifikaciją, asmenys gali dirbti kūrybinį darbą keramikos srityje, dalyvauti projektuose, organizuoti įvairius meninius renginius (parodas, simpoziumus ir kt.), dirbti gamybos srityje, dirbti dailės pedagoginį darbą aukštosiose universitetinėse mokyklose, papildomai baigę specialiuosius dailės pedagogikos kursus ir įgiję dailės mokytojo kvalifikaciją, gali mokyti dailės visose mokyklose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus dailės akademija Vilnius Maironio g. 6
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju