Mokymo programos
Skulptūra
Valstybinis kodas: 621W10006
Kodas pagal ISCED: 51221
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Meno studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji dailės magistrantūros studijų programa skirta rengti plataus profilio dailininkus skulptūrius, savarankiškai mąstančius ir kuriančius dailininkus, sugebančius profesionaliai panaudoti skulptūros meno galimybes, individualią raišką derinti su visuomenės poreikiais, užsiimančius individualia kūrybine veikla, galinčius dėstyti dailę aukštosiose universitetinio lygio mokyklose.
Stojantieji turi vykdyti priėmimo į Vilniaus dailės akademiją konkursines sąlygas.
Būsimieji skulptūros magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus pagal pasirinktą specializaciją: kamerinės skulptūros specializacijos studijos nagrinėja platų šiuolaikinio grynojo meno spektrą (individualios raiškos parodinę skulptūrą, skulptūrą viešoms erdvėms, specifinės vietos kūrinius, objektus, instaliacijas, konceptualaus meno projektus ir pan.); smulkiosios skulptūros specializacijos studijose rengiami į realistiniais motyvais ir menine tradicija paremtos plastikos i, besiremiantys kūrėjai puoselėtojai (medalių, proginių monetų, interjero ir parodinės skulptūros, kitų mažų, taikomojo pobūdžio kūrinių kūrėjai); monumentaliosios skulptūros specializacijoje rengiami stambių visuomeninės reikšmės paminklų projektų, memorialinių paminklų, plastikos elementų architektūros objektuose kūrėjai. Dailės magistrai studijuoja ir taikomuosius dalykus: specialiąsias technologijas, piešimą ir kt.
Vykdoma specialioji praktika. Praktinių studijų trukmė – 400 val. Jos metu įtvirtinami ir tobulinami meno projektų, specialiųjų technologijų, piešimo, skulptūros ir kt. gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas dailės magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus dailės magistro, skulptūros studijų programą, studijas galima tęsti humanitarinių mokslų srities doktorantūros ar meno studijų srities aspirantūros studijų programose.
Dailės magistrantūros, skulptūros studijų programa skirta asmenims, turintiems dailės bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti dailės magistrais, dailininkais skulptoriais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Dailės magistro kvalifikacinis laipsnis, skulptoriaus kvalifikacija reikalinga norint dirbti kūrybinį bei gamybinį darbą skulptūros plastikos srityje.
Asmuo, įgijęs dailės magistro, skulptoriaus kvalifikaciją, turi:
gebėti analizuoti pasirinktą problematiką ir jos kontekstą, profesionaliai formuluoti kūrinio idėją ir ją originaliai įgyvendinti, savarankiškai tobulėti, turėti gerų plastinės raiškos įgūdžių, vertinti šiuolaikiniame mene vykstančius pokyčius, savarankiškai spręsti, įgyvendinti visus kūrybinius uždavinius, sumanymus;
žinoti profesionalaus skulptūros meno, jo plastinės raiškos principus ir specifiką (amato, medžiagų;mokėti atsakingai organizuoti kūrybinį ar gamybinį darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir klientais, savitai, kritiškai ir analitiškai mąstyti.
Dailės magistro, skulptoriaus kvalifikaciją galima įgyti Vilniaus dailėsakademijoje, vykdančioje studijas pagal skulptūros studijų programą.
Norintiems siekti dailės magistro kvalifikacinio laipsnio, skulptoriaus kvalifikacijos, reikia turėti dailės bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti skulptūros dailininku nėra pripažįstami.
Įgiję dailės magistro, skulptoriaus kvalifikaciją, asmenys gali dirbti individualų kūrybinį darbą, organizuoti kūrybinę ir gamybinę veiklą skulptūros plastikos srityje, dalyvauti projektuose, organizuoti įvairius meninius renginius (parodas, simpoziumus ir kt.), dėstyti dailę aukštosiose universitetinėse mokyklose, papildomai baigę specialiuosius dailės pedagogikos kursus ir įgiję dailės mokytojo kvalifikaciją, gali dirbti dailės mokytojais mokyklose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus dailės akademija Vilnius Maironio g. 6
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju