Mokymo programos
Taikomoji fizika
Valstybinis kodas: 621F30005
Kodas pagal ISCED: 51244
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Fizinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Vakarinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti magistrus, išmanančius fundamentalius fizikos dėsnius, procesus vakuume ir plazmoje, joninę, lazerinę ir plazmocheminę technologijas, fizikinius jutiklius ir optines sistemas, medžiagų sandarą ir savybes bei jų tyrimo metodus, gebančius planuoti ir atlikti fizikinius tyrimus, kurti naujas mikro- ir nanotechnologijas, turinčius praktinių įgūdžių dirbti su vakuuminiais, medžiagų sandaros ir savybių tyrimo įrenginiais, taikyti fizikos žinias technologijoms kurti, bei gebančius dirbti tiriamąjį, inžinerinį, ekspertinį ar kitą darbą įmonių ir organizacijų gamybiniuose padaliniuose bei laboratorijose, sprendžiančiose fundamentalias ir taikomąsias fizikos, šiuolaikinės medžiagotyros, mechanikos, energetikos, elektronikos problemas.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji fizikos magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: radijo bangų fiziką, fizikines technologijas, paviršiaus analizės metodus, nanotechnologijas alternatyvaus kuro energetikoje, matematinę inžinerinio eksperimento teoriją, netiesinių nanosistemų dinamiką, fizikinius jutiklių pagrindus, atominių dalelių sąveiką su medžiaga, plonų dangų fiziką ir nanotechnologijas, ir taikomuosius studijų dalykus: projektų valdymą, ir kt. dalykus.
Iš viso studijuojama 17 dalykų.
Studijų programoje praktika nenumatyta.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas fizikos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus Taikomosios fizikos studijų programą, studijas galima tęsti fizinių mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Taikomosios fizikos studijų programa skirta asmenims, turintiems fizikos studijų krypties bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją bei siekiantiems tapti fizikos magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Fizikos magistro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti tiriamąjį, inžinerinį, ekspertinį ar kitą darbą įmonių ir organizacijų gamybiniuose padaliniuose bei laboratorijose, sprendžiančiose fundamentalias ir taikomąsias fizikos, šiuolaikinės medžiagotyros, mechanikos, energetikos, elektronikos problemas.
Asmuo, įgijęs fizikos magistro kvalifikacinį laipsnį:

funkcinės kompetencijos -
 • gebės savarankiškai atlikti taikomojo ir teorinio pobūdžio tyrimus; teikti konsultacijas taikomosios fizikos srityje; koordinuoti projektus, orientuotus į kitų žmonių profesinės kvalifikacijos tobulinimą ir inovacijų diegimą; analizuoti veiklos rezultatus ir pristatyti juos specialistų ir ne specialistų auditorijai;
 • gebės tirti, organizuoti ir valdyti aukštąsias technologijas ir fizikinius procesus; vertinti daugelį tarpusavyje sąveikaujančių ir kintančių veiksnių, darančių įtaką fizikiniams procesams; nustatyti procesų standartus;
 • gebės priimti inovatyvius sprendimus, paremtus technologinių procesų analizės ir atliktų tyrimų rezultatais, įvertinant alternatyvius sprendimo variantus bei galimas socialines ir etines veiklos pasekmes;

 • pažintinės kompetencijos -
 • gebės taikyti naujausias taikomosios fizikos žinias, taip pat per savarankiškus taikomuosius tyrimus sukurtas žinias;
 • gebės įvertinti naujausias taikomosios fizikos žinias ir jai artimose ar giminingose srityse bei jas pritaikyti; atrasti naujų faktų, atliekant taikomuosius tyrimus profesinės veiklos srityje;
 • gebės kūrybiškai pritaikyti teorines žinias ir mokslinių tyrimų rezultatus nuolat kintančioje profesinėje veikloje; nuolat plėtoti turimas ir vystyti naujas kompetencijas, įvertinant veiklos pokyčių keliamus reikalavimus ir siekiant (artimų profesinės veiklos sričių) funkcinių ir pažintinių kompetencijų kombinacijų įvairovės.

 • bendrosios kompetencijos -
 • turės analitinio, sisteminio ir kritinio mąstymo, iniciatyvumo gebėjimų, gebės spręsti problemas ir dirbti grupėje;
 • gebės bendradarbiauti su kitų organizacijų atstovais, siekiant perimti patirtį, orientuotą į veiklos tobulinimą; kritiškai vertinti naujas idėjas ir socialines normas bei santykius;
 • turės kūrybinio mąstymo gebėjimų; gebės spręsti problemas, net ir turint ribotą informaciją; turės bendrųjų kompetencijų, leidžiančių prisitaikyti prie nuolat besikeičiančių profesinės veiklos situacijų ir veiklos turinio; gebės savarankiškai mokytis pagal paties parengtą mokymosi poreikių tenkinimo planą.

 • Fizikos magistro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal fizikos krypties studijų programas.
  Norintiems siekti fizikos magistro kvalifikacinio laipsnio, reikia turėti fizikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
  Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti fizikos srityje nėra pripažįstami.
  Įgiję fizikos magistro kvalifikacinį laipsnį, asmenys gali dirbti tiriamąjį, inžinerinį, ekspertinį ar kitą darbą įmonių ir organizacijų gamybiniuose padaliniuose bei laboratorijose, sprendžiančiose fundamentalias ir taikomąsias fizikos, šiuolaikinės medžiagotyros, mechanikos, energetikos, elektronikos problemas.
  Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
  Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
  Kauno technologijos universitetas Kaunas K. Donelaičio g. 73
  Komentarai

  Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

  Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju