Mokymo programos
Meno istorija ir kritika
Valstybinis kodas: 621U90002
Kodas pagal ISCED: 51221
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Neakivaizdinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programos turinys:
- studijų programos tikslas - parengti aukštos kvalifikacijos dailėtyros ir architektūrologijos specialistus, gebančius organizuoti meno renginius, pristatyti juos visuomenei, vertinti, atpažinti, analizuoti interpretuoti meno kūrinius ir reiškinius bei bendruosius Lietuvos ir Europos kultūros procesus meninės, istorinės ir kultūrinės vertės požiūriais. Studentai turi galimybę pasirinkti Architektūrologijos arba Dailės kuratorystės ir kritikos specializaciją.
- specialieji reikalavimai ir rekomendacijos stojančiajam (Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą sąlygas. Programą studijuoti priimami humanitarinių studijų krypčių bakalaurai bei asmenys, turintys šiose kryptyse jiems prilygstantį universitetinį išsilavinimą)
- pagrindiniai studijų dalykai/moduliai (Būsimieji menotyros magistrai studijuoja kaip vertinti šiuolaikinio meno, architektūros ir dailės kūrinius, reiškinius, kuruoti meno renginius. Architektūrologijos ir Dailės kuratorystės ir kritikos specializacijų studentai klauso bendrus dalykus: Šiuolaikinio meno teorijos ir procesai; Meno projektų valdymas ir specialiuosius dalykus - Dailės kuratorystės ir kritikos specializacijoje: Lietuvos šiuolaikinė dailė ir kritika; Kuratorystės strategijos; Šiuolaikinė muziejininkystė ir meno edukacija;Dailės kūrinių ekspertizės metodai;Dailės ikonografija ir atribucija ir kt.; - Architektūrologijos specializacijoje: Šiuolaikinė architektūra; Architektūros istorijos šaltiniai; Architektūros menotyrinė analizė ir kt.)
- specializacijų apibūdinimas (Dailės kuratorystės ir kritikos specializacija yra skirta asmenims, siekiantiems tapti meno renginių kuratoriais, galerininkais, muziejininkais, šiuolaikinio meno kritikais, dailės istorikais, dailės kūrinių ekspertais. Architektūrologijos specializacija yra skirta asmenims, siekiantiems tapti architektūros istorikais ir tyrėjais, architektūros paveldo žinovais, šiuolaikinės architektūros teoretikais ir kritikais, su interjero, pastatų, kraštovaizdžio bei miestų raidos procesais susijusių konkursų, parodų ir kitų renginių organizatoriais.
- praktika (Vykdoma menotyrinė praktika. Studentai gali rinktis vieną iš keturių siūlomų praktikų: kuratorystės / kritikos / atribucijos / architektūros paveldo tyrimo ekspedicija. Jos metu įtvirtinami ir tobulinami meno renginių kuravimo, kūrybinio ir mokslinio rašymo apie meno kūrinius, reiškinius, meno kūrinių ekspertavimo, architektūros objektų apmatavimo, jos būklės įvertinimo įgūdžiai)
- baigiamasis darbas ir/arba baigiamieji egzaminai (Meno istorijos ir kritikos magistro baigiamasis darbas)
- tolesnių studijų galimybės (baigus Meno istorijos ir kritikos studijų programą studijas galima tęsti humanitarinių mokslų srities doktorantūros studijų programose)
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Kvalifikacijos apibūdinimas:
- Menotyros magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti menotyrininku universitetuose, akademijose, mokslinių tyrimų institutuose, centruose, muziejuose, galerijose, profesinėse organizacijose, žiniasklaidos bei leidybos įstaigose, savivaldybių kultūros skyriuose, ministerijose, fonduose, meno terapijos centruose, aukcionuose, muitinėse ir kt.
- Menotyros magistras turi gebėti:
- vykdyti kuratorinę meno renginių veiklą: organizuoti parodas, aukcionus, festivalius, diskusijas, vertinti meno kūrinius ir reiškinius, planuoti ir vykdyti meno edukacijos strategijas, orientuotas į skirtingų socialinių grupių vartotojus; vertinti, analizuoti ir pristatyti visuomenei įvairių laikotarpių Lietuvos ir kitų šalių meno kūrinius, reiškinius; atributuoti dailės kūrinius, nustatyti jų vertes.
- skirti dailės ir (arba) architektūros stilius, žinoti istorinę jų raidą, šiuolaikinio meno procesus, teorijas ir kritikos problemas, meno kūrinių ir reiškinių analizei taikyti įvairius metodus, išmanyti kultūros vadybos specifiką.
- savarankiškai, iniciatyviai, korektiškai, kūrybiškai organizuoti savo darbą, atsakingai reaguoti į kintančią kultūros ir meno tikrovę, kritiškai, analitiškai ir kūrybiškai mąstyti.
- Menotyros magistro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose ir akademijose, vykdančiose studijas pagal Meno istorijos ir kritikos programą.
- Norintiems siekti menotyros magistro kvalifikacinio laipsnio reikia turėti humanitarinių mokslų srities bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
- Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti menotyrininku nėra pripažįstami.
- Įgiję menotyros magistro laipsnį asmenys gali dirbti menotyrininkais akademinėse institucijose mokslo ir pedagoginiais darbuotojais (meno ir kultūros tyrimo centruose ir institutuose, universitetuose, akademijose); kultūros ir švietimo institucijose (muziejai, galerijos), profesinėse organizacijose; žiniasklaidoje bei leidybos srityje; valstybės institucijose, kurioms reikalingos kultūrinės srities kompetencijos (savivaldybės įstaigos, ministerijos, fondai); kitose įstaigose, kurioms atskirais atvejais reikalingas meno ekspertas (meno terapijos centruose sveikatos priežiūros sistemoje, teisėsaugos įstaigose, muitinėse, aukcionuose).
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vytauto Didžiojo universitetas Kaunas K. Donelaičio g. 58
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju