Mokymo programos
Vandens ūkio inžinerija
Valstybinis kodas: 621H23001
Kodas pagal ISCED: 51285
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Vakarinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Šios inžinerinės studijų programos tikslas yra rengti specialistus, kurie turėtų tokius gebėjimus ir įgūdžius:
- galėtų moksliškai analizuoti ir vertinti globalias, regionines ir lokalias vandens ūkio inžinerijos problemas;
- gerai suprastų vandens ūkio inžinerijos teoriją ir praktiką, mokslinių tyrimų metodologiją ir metodus, informacijos rinkimo, duomenų apdorojimo ir analizės metodus;
- gebėtų analizuoti ir įvertinti vandens bei nuotekų cheminius, biologinius ir kiekybinius rodiklius, atlikti eksperimentinius tyrimus vandens ruošimo ar nuotekų valymo technologijoms parinkti;
- mokėtų pritaikyti įgytas teorines ir praktines žinias sprendžiant sudėtingus vandens ruošimo ir nuotekų valymo technologinius procesus ir vandens apsaugos ir valdymo klausimus;
- gebėtų vertinti vandens telkinių būklę ir žmogaus ūkinės veiklos poveikį vandens kokybei;
- mokėtų rengti ir vykdyti vandens monitoringo sistemą;
- gebėtų rengti ir įgyvendinti vandensaugos ir valdymo projektus, tarp jų ir tarptautinius;
- mokėtų įgytas teorines žinias ir praktinius analitinius įgūdžius taikyti su vandens ūkio inžinerija susijusioje darbinėje veikloje.
Stojantysis turi turėti technologijos mokslų srities vandens inžinerijos arba aplinkos inžinerijos kvalifikacinį laipsnį ir atitikti priėmimo į universiteto magistrantūros studijas konkursines sąlygas. Specialieji reikalavimai: hidraulikos pagrindai, nuotekų valymo žinių pagrindai, žinios apie vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sistemas.
Programoje specializacijų nenumatyta, tačiau studentai renkasi baigiamąjį darbą pagal Vandentvarkos arba Hidraulikos katedrų vykdomų projektų specializacijas, bei atitinkamai pasirenkami keli dalykai, susiję su baigiamųjų darbų temomis.
Studijos vyksta universiteto auditorijose, laboratorijose ir kompiuterinėse klasėse, dalis praktinių darbų gamybinėse institucijose. Jų metu susipažįstama su šiuolaikiniais eksperimentiniais metodais, įtvirtinami ir tobulinami mokslinio darbo įgūdžiai. Magistro darbe turi būti atliekami eksperimentiniai arba analitiniai tyrimai, gauti duomenys viešai pristatomi, rengiamas pranešimas konferencijoje, esant galimybei, magistro darbo metu gauti eksperimentiniai rezultatai tikrinami praktiškai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu, kuris viešai ginamas. Baigusiam asmeniui suteikiamas vandens inžinerijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus studijų programą mokymąsi galima tęsti Aplinkos inžinerijos ir kraštotvarkos arba Statybos inžinerijos mokslo krypties doktorantūroje
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Vandens inžinerijos magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai ir jai pavaldžiose valstybės institucijose, susijusiose su vandens apsauga ir valdymu; vandens ūkio objektus projektuojančiose organizacijose; vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo bendrovėse, pramonės įmonėse, kuriose yra sudėtingi vandens ruošimo ir/arba nuotekų valymo įrenginiai; vandenų būklę ir technologijas tiriančiose įstaigose; savivaldybėse ir nevyriausybinėse organizacijose; regioninėse upių baseinų rajonų institucijose, statinių priežiūros ar konsultacinėse įmonėse, firmose, organizacijose, kurios verčiasi pastatų sanitarijos ir vandentvarkos įrangos pardavimu ir įrengimu.
Asmuo, įgijęs vandens inžinerijos magistro kvalifikaciją, turi gebėti: moksliškai analizuoti ir vertinti globalia, regionines ir lokalias vandens ūkio inžinerijos problemas; suprasti vandens ūkio inžinerijos teoriją ir praktiką, mokslinių tyrimų metodologiją ir metodus, informacijos rinkimo, duomenų apdorojimo ir analizės metodus; analizuoti ir įvertinti vandens bei nuotekų cheminius rodiklius, atlikti eksperimentinius tyrimus vandens ruošimo ar nuotekų valymo technologijoms parinkti; pritaikyti įgytas teorines ir praktines žinias sprendžiant sudėtingus vandens ruošimo ir nuotekų valymo technologinių procesų ir vandens apsaugos ir valdymo klausimus; vertinti vandens telkinių būklę ir žmogaus ūkinės veiklos poveikį vandens kokybei; rengti ir vykdyti vandens monitoringo sistemą; rengti ir įgyvendinti vandenų apsaugos ir valdymo projektus, tarp jų ir tarptautinius; įgytas teorines žinias ir praktinius analitinius įgūdžius taikyti su vandens ūkio inžinerija susijusioje darbinėje veikloje; mokėti dirbti atsakingai, savarankiškai, planuoti, organizuoti ir vertinti savo darbą, konstruktyviai bendrauti su kitų sričių specialistais ir vartotojais, domėtis technologijos mokslų naujovėmis, taikyti jas praktikoje.
Asmuo, įgijęs vandens inžinerijos magistro kvalifikaciją, turi būti komunikabilus, paslaugus, siekiantis žinių, gebantis laisvai bendrauti, turintis lyderio savybių, savarankiškai planuoti, organizuoti ir vertinti savo darbą, mokėti bendrauti su kolegomis ir klientais.
Vandens inžinerijos magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose.
Norintiems siekti Vandens inžinerijos magistro kvalifikacijos reikia turi turėti technologijos mokslų srities vandens inžinerijos arba aplinkos inžinerijos kvalifikacinį laipsnį ir atitikti priėmimo į universiteto magistrantūros studijas konkursines sąlygas. Specialieji reikalavimai: hidraulikos pagrindai, nuotekų valymo žinių pagrindai, žinios apie vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sistemas.
Neformaliuoju ar saviugdos būdu vandens inžinerijos magistro kvalifikacijos įgyti negalima.
Asmenys, baigę šią studijų programą, gali dirbti: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai ir jai pavaldžiose valstybės institucijose, susijusiose su vandens apsauga ir valdymu; vandens ūkio objektus projektuojančiose organizacijose; vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo bendrovėse, pramonės įmonėse, kuriose yra sudėtingi vandens ruošimo ir/arba nuotekų valymo įrenginiai; vandenų būklę ir technologijas tiriančiose įstaigose; savivaldybėse ir nevyriausybinėse organizacijose; regioninėse upių baseinų rajonų institucijose, statinių priežiūros ar konsultacinėse įmonėse, firmose, organizacijose, kurios verčiasi pastatų sanitarijos ir vandentvarkos įrangos pardavimu ir įrengimu.
Baigus studijų programą mokymąsi galima tęsti Aplinkos inžinerijos ir kraštotvarkos arba Statybos inžinerijos mokslo krypties doktorantūroje.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Vilnius Saulėtekio al. 11
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju