Mokymo programos
Geografija
Valstybinis kodas: 621F80002
Kodas pagal ISCED: 51214
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Fizinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Vakarinė: 2 m.
Neakivaizdinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji geografijos magistrantūros studijų programa skirta rengti geografijos magistrus, gebančius dirbti pedagoginį ir tiriamąjį darbą gimnazijose, bendrojo lavinimo ir aukštosiose mokyklose ir mokslo institutuose.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą sąlygas.
Būsimieji geografijos mokytojai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: teorinę geografiją, regionalizacijos teorijas ir politiką, geografijos mokslo minties studijas, europines švietimo dimensijas, edukacinę geografiją, gamtinės geografijos strategijas, visuomeninės geografijos strategijas, aplinkos tyrimų metodologiją ir taikomuosius studijų dalykus: GIS edukacines technologijas, karjerą ir rinkodarą, edukacinių projektų rengimą ir vadybą, geografijos edukologinius tyrimus, poveikio aplinkai vertinimo metodologiją.
Asmenys, kurie bakalauro studijų metu nebuvo įgiję mokytojo kvalifikacijos, studijuodami magistrantūroje papildomai dar gali studijuoti pedagogikos, psichologijos, dalyko didaktikos dalykus ir atlikti pedagoginę praktiką (iš viso papildomų 40 kreditų).
Praktinės studijos vyksta dviem etapais: pedagoginė ir tiriamoji praktika mokymo arba mokslo institucijose. Praktinių studijų trukmė ? 21 savaitė. Jų metu susipažįstama su šiuolaikiniais geografijos eksperimentais, įtvirtinami ir tobulinami mokslinio darbo įgūdžiai, praktiškai patikrinami magistro baigiamojo darbo eksperimentiniai rezultatai.
Programa baigiama magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas geografijos magistro kvalifikacinis laipsnis ir, jei buvo papildomai studijuoti pedagoginiai dalykai, mokytojo profesinė kvalifikacija.
Baigus geografijos studijų programą studijas galima tęsti fizinių ir socialinių mokslų krypties doktorantūros studijų programose.
Geografijos studijų programa skirta asmenims, turintiems geografijos arba gamtos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti geografijos mokytojais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Geografijos magistro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija reikalinga norint dirbti geografijos mokytojo, dėstytojo darbą.
Asmuo, įgijęs geografijos magistro laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją, turi:
- gebėti mokyti geografijos įvairaus amžiaus mokinius ir studentus, paaiškinti geografijos dėsnius ir teorijas, organizuoti ir atlikti geografinio tyrimo eksperimentus, atskleisti tiriamojo objekto gamtines ir edukacines savybes, taikyti įvairias teorines ir eksperimentines tyrimo metodikas, gebėti veikti žinių ir informacijos sraute, naudojantis pažangiais tyrimo metodais ir informacinėmis technologijomis, apibendrinti, aprašyti ir skelbti tyrimo rezultatus;
- žinoti geografijos dėsnius ir teorijas, šiuolaikinių tyrimų kryptis, naujus teorijos aprašomus procesus ir reiškinius, išmanyti įvairius tyrimo organizavimo principus, ugdymo teorijas;
- mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, sklandžiai, reikšti savo mintis, logiškai, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, nustatyti problemas ir numatyti jų sprendimo būdus, būti mandagiu, tolerantišku.
Geografijos magistro laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal geografijos magistrantūros studijų programą.
Norintiems siekti geografijos magistro laipsnio ir mokytojo kvalifikacijos, reikia turėti fizinių arba socialinių mokslų srities bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti geografijos mokytoju nėra pripažįstami.
Įgiję geografijos magistro laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją asmenys gali dirbti geografijos mokytojais gimnazijose arba profesinėse mokyklose, dėstytojais kolegijose ir universitetuose bei mokslo darbuotojais universitetų, mokslo institutų ir centrų laboratorijose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Lietuvos edukologijos universitetas Vilnius Studentų g. 39
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju