Mokymo programos
Termoinžinerija
Valstybinis kodas: 621E30001
Kodas pagal ISCED: 51252
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Vakarinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti magistrus, turinčius išsamių teorinių termoinžinerijos žinių, įsisavinusius esminius šios srities tyrimų metodus, gebančius analizuoti, modeliuoti ir kurti termoinžinerines sistemas ir optimizuoti jų parametrus, įgijusius būtinus matematinio modeliavimo, sisteminės analizės ir programavimo gebėjimus bei gebančius dirbti mokslinį tiriamąjį, gamybinį, technologinį ir projektavimo bei konsultacinį darbą įvairiose įmonėse bei organizacijose.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą sąlygas.
Būsimieji energetikos magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: termodinamiką, termohidromechaninių procesų modeliavimą, termokinetiką, dvifazių srautų termohidromechaniką, ir taikomuosius studijų dalykus: personalo valdymą, įmonės finansus ir apskaitą, ir kt. dalykus, priklausomai nuo pasirenkamos specializacijos:
1. Atomo energetikos (branduolinių reaktorių teorija ir technologija, avarinių pereinamųjų termohidraulinių procesų modeliavimas, termoenergetinių sistemų optimizavimas).
2. Atsinaujinančių energijos technologijų (atsinaujinančios energijos inžinerija, vietinio kuro energetika, šilumos transformavimo procesai).
3. Kuro inžinerijos (naftos ir dujų sistemų projektavimas, kuro technologinių sistemų būklės monitoringas, matavimai ir kuro kokybės analizė).
4. Šilumos energetikos (termoenergetinių sistemų optimizavimas, degimo proceso optimizavimas, alternatyvūs energijos šaltiniai).
5. Termotechnologijų (šaldymo sistemos, maisto pramonės įmonių termomechaninės sistemos, pakavimo technologijos).
Iš viso studijuojama 16 dalykų.
Asmenys, neturintys energetikos bakalauro kvalifikacinio laipsnio, studijuodami magistrantūroje papildomai dar studijuoja termodinamikos, skysčių ir dujų mechanikos, šilumos masės pernašos specialaus lavinimo dalykus (iš viso papildomi 10 kreditų)
Studijų programoje praktika nenumatyta.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas energetikos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus Termoinžinerijos studijų programą, studijas galima tęsti technologijos mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Termoinžinerijos studijų programa skirta asmenims, turintiems energetikos ar jai artimos technologijos ar fizinių mokslų studijų krypties bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją bei siekiantiems tapti energetikos magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Energetikos magistro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti mokslinį tiriamąjį, gamybinį, technologinį ir projektavimo bei konsultacinį darbą įvairiose įmonėse bei organizacijose.
Asmuo, įgijęs energetikos magistro kvalifikacinį laipsnį:

funkcinės kompetencijos -
 • gebės savarankiškai atlikti įvairaus pobūdžio termoinžinerinių sistemų tyrimus ir rezultatų analizę; teikti jų vertinimo ir tobulinimo konsultacijas; koordinuoti inovacijų diegimo projektus; analizuoti tiriamosios veiklos rezultatus ir pristatyti juos specialistų ir ne specialistų auditorijai;
 • gebės parinkti įrenginius ar suprojektuoti termoinžinerines sistemas, atlikti analitinius, modeliavimo ar eksperimentinius jų tyrimus; vertinti tokiose sistemose pasireiškiančius ir tarpusavyje sąveikaujančius bei kintančius veiksnius; nustatyti jų įtakos sistemų efektyvumui vertinimo kokybės kriterijus;
 • gebės priimti inovatyvius sprendimus, progresyvių savo specializacijos srities technologijų pritaikymo galimybių pagrindu;

 • pažintinės kompetencijos -
 • gebės taikyti naujausias skirtingų sričių žinias, sprendžiant kompleksines termoinžinerijos problemas; taikyti holistinį požiūrį, priimant profesinius sprendimus, subalansuojant sąnaudas, naudą, saugumą, kokybę, patikimumą ir įtaką aplinkai;
 • gebės įvertinti naujausias žinias termoinžinerijos ir jai artimose ar giminingose srityse, jas pritaikyti; atrasti naujų faktų, atliekant taikomuosius tyrimus termoinžinerinės veiklos srityje;
 • gebės spręsti įprastas ir netradicines, ne iki galo bei nevienareikšmiškai apibrėžtas termoinžinerijos problemas panaudojant pažangius metodus;.

 • bendrosios kompetencijos -
 • turės analitinio, sisteminio ir kritinio mąstymo, iniciatyvumo gebėjimų, gebės spręsti problemas ir dirbti grupėje;
 • gebės bendradarbiauti su kitų organizacijų atstovais, siekiant perimti patirtį, orientuotą į veiklos tobulinimą; kritiškai vertinti naujas idėjas ir socialines normas bei santykius;
 • turės kūrybinio mąstymo gebėjimų; gebės spręsti problemas, net ir turint ribotą informaciją; turės bendrųjų kompetencijų, leidžiančių prisitaikyti prie nuolat besikeičiančių profesinės veiklos situacijų ir veiklos turinio; gebės toliau mokytis pagal savarankiškai parengtą mokymosi poreikių tenkinimo planą.

 • Energetikos magistro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal energetikos krypties studijų programas.
  Norintiems siekti energetikos magistro kvalifikacinio laipsnio, reikia turėti energetikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
  Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti energetikos srityje nėra pripažįstami.
  Įgiję energetikos magistro kvalifikacinį laipsnį, asmenys gali dirbti mokslinį tiriamąjį, gamybinį, technologinį ir projektavimo bei konsultacinį darbą įvairiose įmonėse bei organizacijose.
  Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
  Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
  Kauno technologijos universitetas Kaunas K. Donelaičio g. 73
  Komentarai

  Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

  Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju