Mokymo programos
Gretinamoji kalbotyra
Valstybinis kodas: 621Q10008
Kodas pagal ISCED: 51222
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Neakivaizdinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gretinamosios kalbotyros studijų programa skirta rengti filologijos magistrus, gerai mokančius bent vieną užsienio kalbą, sugebančius profesionaliai suvokti skirtingų kalbų struktūros ypatybes, savarankiškai atlikti mokslinius tyrimus.
Stojantysis turi turėti bakalauro laipsnį ir vykdyti priėmimo į magistrantūrą konkursines sąlygas.
Būsimieji gretinamosios kalbotyros magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: bendrąją kalbotyrą, sociolingvistiką, psicholingvistiką gretinamąją semasiologiją, baltų ir slavų kalbų santykius ir taikomuosius studijų dalykus: vertimo teoriją ir praktiką, mokslinius tyrinėjimus, pasirenkamąsias disciplinas. Pasirenkamąsias disciplinas studentai laisvai pasirenka iš katedrų siūlomo sąrašo. Studentai turi galimybę giliau studijuoti pasirinktą užsienio kalbą. Iš viso studijuojama 15 dalykų.
Daug dėmesio skiriama moksliniams tyrinėjimams. Kiekvieną semestrą studentai atlieka mokslinio darbo užduotis, analizuoja tyrinėjimų rezultatus. Magistro darbas rengiamas iš dviejų ar daugiau kalbų gretinamųjų tyrinėjimų srities - skirtingų kalbų struktūros gretinimą, tam tikro turinio raišką skirtingose kalbose ar vertimo iš vienos kalbos į kitą analizę.
Praktika nenumatyta.
Bendrosios kalbotyros studijų programa skirta asmenims, turintiems bakalauro laipsnį ir gerai mokantiems bent vieną užsienio kalbą.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas lingvistikos magistro laipsnis.
Baigus gretinamosios kalbotyros studijų programą mokymąsi galima tęsti humanitarinių mokslų (kalbotyra) krypties doktorantūroje.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Gretinamosios kalbotyros magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti užsienio kalbos mokytoju gimnazijose, užsienio kalbų kursuose, kur reikalingas gilesnis filologinis išsilavinimas. Magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti dėstytoju kolegijose ar universitetinio lygio aukštosiose mokyklose. Baigę šią programą taip pat gali dirbti verslo įmonėse, vertimų biuruose, redakcijose, leidyklose, kelionių agentūrose.
Asmuo, įgijęs gretinamosios kalbotyros magistro kvalifikaciją, turi:
- gebėti laisvai žodžiu ir raštu bendrauti užsienio kalba įvairiose komunikacinėse situacijose; analizuoti, interpretuoti ir versti įvairaus stiliaus ir žanro tekstus; kūrybiškai taikyti žinias apie svarbiausias užsienio kalbos sistemos ypatybes klausant, skaitant ir kuriant tekstus; analizuoti skirtingų kalbų reiškinius, sugebėti juos lyginti, pastebėti kalbų bendrąsias ypatybes ir skirtumus; savarankiškai atlikti mokslinius tyrimus.
- žinoti lietuvių ir studijuojamos užsienio kalbos kilmę, raidą, istorijos periodus; kalbų fonetikos ir fonologijos, morfologijos, sintaksės, leksikologijos ir stilistikos pagrindus; žodynų ir tekstynų sudarymo principus; mokslinio darbo metodikos principus; žinoti šiuolaikinės kalbotyros kryptis, lingvistinių tyrinėjimų metodologiją; vertimo teorijos aspektus, vertimo rūšis ir metodikas; vertimo raštu ypatumus.
- mokėti dirbti atsakingai, savarankiškai, planuoti, organizuoti ir vertinti savo darbą, efektyviai empatiškai bendrauti su kolegomis ir klientais; įgytus gebėjimus ir žinias taikyti praktinėje profesinėje filologinėje veikloje.
Gretinamosios kalbotyros magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal gretinamosios kalbotyros studijų programą.
Norintiems siekti gretinamosios kalbotyros magistro kvalifikacijos reikia turėti bakalauro laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti filologijos specialistais nėra pripažįstami.
Įgiję gretinamosios kalbotyros magistro kvalifikaciją asmenys gali dirbti užsienio kalbos mokytoju gimnazijose, užsienio kalbų kursuose, kur reikalingas gilesnis filologinis išsilavinimas. Magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti dėstytoju kolegijose ar universitetinio lygio aukštosiose mokyklose. Baigę šią programą taip pat gali dirbti verslo įmonėse, vertimų biuruose, redakcijose, leidyklose, kelionių agentūrose. Dirbdami kolegijose ar universitetuose magistrai rengiasi doktorantūros studijoms ir tolimesnei mokslinei karjerai.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Šiaulių universitetas Šiauliai Vilniaus g. 88
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju