Mokymo programos
Karjeros projektavimas
Valstybinis kodas: 621X91001
Kodas pagal ISCED: 51214
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 1,5 m.
Neakivaizdinė: 1,5 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Plečiamoji karjeros projektavimo magistrantūros studijų programa skirta rengti karjeros specialistus, gebančius kurti, taikyti ir tobulinti profesinio konsultavimo ir karjeros projektavimo strategijas, užtikrinančias asmenybės profesinės saviraiškos ir nuolatinio tobulėjimo galimybes švietimo ir darbo rinkos institucijose nuolatinės kaitos sąlygomis.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Edukologijos ir psichologijos nestudijavę studentai turės išklausyti papildomus šių dalykų studijų modulius pirmųjų dviejų semestrų metu.
Būsimieji karjeros projektuotojai studijuoja plečiamojo lygio dalykus: taikomąją švietimo filosofiją, projektinių darbų rengimo metodologiją, šiuolaikines sociologines švietimo problemas, taikomuosius švietimo tyrimus, lyginamąją švietimo politiką; taikomuosius studijų dalykus: karjeros projektavimo sistemas, karjerą amžiaus tarpsniuose, veiklos tyrimų metodologiją, profesinio rengimo tyrimus, profesinės karjeros tyrimų metodologiją, konsultavimo karjerai metodologiją ir metodiką, konsultavimą karjerai organizacijoje. Iš
Praktinės studijos nenumatytos.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro diplominiu darbu. Baigusiajam suteikiamas edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus karjeros projektavimo studijų programą, studijas galima tęsti socialinių mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Karjeros projektavimo studijų programa skirta asmenims, turintiems edukologijos, psichologijos, sociologijos ar vadybos ir humanitarinių mokslų bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti karjeros projektavimo magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti karjeros konsultanto darbą.
Asmuo, įgijęs edukologijos magistro kvalifikacinį laipsnį, turi:
- gebėti integruoti ir įvertinti aprašų, testų, apklausų, skalių bei kitais metodais gautus duomenis, įgalinančius išmatuoti individo gebėjimus, gabumus, suvaržymus, identifikuoti profesinius interesus, asmenybės bruožus, vertybių skalę, pažiūras, pasiekimus išsilavinimo srityje, įgūdžius bei kitą aktualią informaciją, padėti asmenims susidaryti mokymosi planus, pasirinkti kursus, įveikti mokymosi sunkumus ir, įgijus vidurinį išsilavinimą/ rengimą, pasirengti aukštesnei profesinio mokymosi pakopai ar sėkmingam įsitraukimui į darbo rinką, kaupti, sisteminti, atnaujinti ir skleisti informaciją, susijusią su švietimo sistema, profesiniu rengimu, profesijų įvairove, įsidarbinimo galimybėmis
- žinoti socializacijos, vystymosi ir ugdymo(si) sunkumų priežastis, aplinkos veiksnių poveikį klientui, šiuolaikinės edukologijos, psichologijos, karjeros projektavimo problemas, ugdymo funkcijas, šiuolaikines edukacines technologijas ir metodus, švietimo būdus ir formas, individualaus ir grupinio darbo su klientais principus, institucijų bei bendruomenių sąveikos stiprinimo mechanizmus, projektų rengimo metodologiją, socialinio pedagoginio tyrimo metodus, bendruomenės ekonominius, socialinius, švietimo ir užimtumo vystymo(si) planus šalyje ir regione, užimtumo galimybių įvairovę
- mokėti dirbti kūrybingai, atsakingai, savarankiškai, planuoti, organizuoti savo darbą, empatiškai bendrauti su kolegomis ir klientais, kurti demokratiškus, savitarpio pagalba ir pagarba grindžiamus santykius
Edukologijos magistro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal karjeros projektavimo magistratūros studijų programą.
Norintiems siekti edukologijos magistro kvalifikacinio laipsnio reikia turėti socialinių ir humanitarinių mokslų srities bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti karjeros konsultantu nėra pripažįstami.
Įgiję edukologijos magistro kvalifikacinį laipsnį asmenys gali dirbti karjeros konsultantais bendrojo lavinimo mokyklose, profesinėse mokyklose, kolegijose ir universitetuose, profesinio konsultavimo ir karjeros centruose, darbo biržose, darbo rinkos mokymo tarnybose, įmonių, firmų, kompanijų ir kitų organizacijų personalo mokymo ir karjeros centruose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Klaipėdos universitetas Klaipėda H. Manto g. 84
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju