Mokymo programos
Buhalterinė apskaita Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 653N44004
Kodas pagal ISCED: 52134
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo neuniversitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Profesinio bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Neakivaizdinė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijos vyksta ir Ukmergėje. Studijų programa skirta rengti buhalterinės apskaitos specialistus, kurie gebėtų vertinti ūkinės subjektų veiklos specifikos ir apskaitos reikšmes, pavaizduoti ūkio subjektų ekonominę padėtį apskaitoje, nustatyti ūkio subjektų turto, nuosavybės, ūkinių procesų ir veiklos rezultatus, rengti finansinę, mokestinę bei statistinę atskaitomybę, organizuoti, valdyti ir kontroliuoti apskaitos procesus.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į kolegiją sąlygas.
Būsimieji buhalterinės apskaitos specialistai studijuoja bendruosius profesinius dalykus ir studijų pagrindų dalykus: kalbos kultūrą, filosofiją, psichologiją, teisės pagrindus, specialybinę užsienio kalbą, matematiką, informatiką, mikroekonomiką, makroekonomiką, raštvedybą ir dokumentiką, vadybos pagrindus, marketingą, logistiką, įmonių finansus, finansų rinkas ir institucijas, apskaitos pagrindus, finansinę apskaitą, verslo teisę, įmonių statistiką, verslo ekonomiką. Specialiuosius profesinius dalykus studijuoja priklausomai nuo pasirenkamos specializacijos: prekybinių įmonių apskaitos, biudžetinių įmonių apskaitos ar gamybinių įmonių apskaitos.
Iš viso studijuojami 29 dalykai. Penki procentai studijų programos apimties yra skirti laisvai pasirenkamiems studijų dalykams.
Praktinės studijos vyksta septyniais etapais: informatikos, pažintinė praktika įmonėje, specialybės įgūdžių lavinimo, darbo įmonėje, verslo plano rašymo, finansinės apskaitos ir baigiamoji praktika. Praktinių studijų trukmė – 20 savaičių. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami apskaitos procesų organizavimo, valdymo bei kontrolės, finansinės, mokestinės bei statistinės atskaitomybės rengimo ir kt. gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju egzaminu. Baigusiajam suteikiamas profesijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir buhalterio profesinė kvalifikacija.
Baigus buhalterinės apskaitos studijų programą studijas galima tęsti pagal aukštojo mokslo socialinių mokslų srities, ekonomikos studijų krypties programas.
Buhalterinės apskaitos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti buhalteriais.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Buhalterio kvalifikacija reikalinga norint dirbti buhalteriu.
Asmuo, įgijęs buhalterio kvalifikaciją, turi:
- gebėti identifikuoti ūkinius faktus, juos įkainoti ir klasifikuoti apskaitoje, tvarkyti apskaitą bei didžiosios knygos sąskaitas, parengti darbinę atskaitomybės sudarymo lentelę, bankinių operacijų dokumentavimą ir apskaitą, ilgalaikio turto judėjimo ir atsargų apskaitą, apskaičiuoti darbo užmokestį ir PVM, grynuosius pardavimus ir grynuosius pirkimus, parduotų prekių savikainą ir pavaizduoti operacijas apskaitos registruose, registruoti pardavimų ūkines operacijas sąskaitose ir apskaitos registruose, apskaityti kapitalo formavimo operacijas, įmonės skolas, banko paskolas, apskaičiuoti palūkanas ir pavaizduoti jas apskaitoje, apskaičiuoti apmokestinamąjį pelną ir pelno mokesčio sąnaudas bei pavaizduoti tai apskaitoje ;
- žinoti bendruosius apskaitos principus, ūkio valdymo pagrindus, ūkio subjektų turto ir nuosavybės sudėtį, įmonės finansinės ir statistinės atskaitomybės sudėtį bei turinį, kasos operacijų apskaitą reglamentuojančius norminius aktus, atsiskaitymų užsienio šalių valiuta tvarką, vertybinių popierių rinkos reguliavimo tvarką, ilgalaikio turto apskaitą reglamentuojančius norminius aktus, ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiavimo metodus, atsargų apskaitos būdus ir jų įkainojimo metodus, LR įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius darbo apmokėjimą, socialinio draudimo įmokų reguliavimo ir lėšų naudojimo tvarką;
- gebėti kruopščiai, atsakingai ir atidžiai tvarkyti apskaitos dokumentus, priimti sprendimus ir už juos atsakyti,būti sąžiningu ir tvarkingu.
Buhalterio kvalifikaciją galima įgyti kolegijose, vykdančiose studijas pagal buhalterinės apskaitos studijų programą.
Norintiems siekti buhalterio kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju arba savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti buhalteriu nėra pripažįstami.
Įgiję buhalterio kvalifikaciją asmenys gali dirbti buhalteriais akcinėse bendrovėse, individualiose įmonėse, biudžetinėse organizacijose, įvairiose finansinėse institucijose, finansų skyriuose, galės įkurti savo įmonę ir teikti finansines paslaugas pagal sutartis kitoms įmonėms.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju