Mokymo programos
Buhalterinė apskaita Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 653N44009
Kodas pagal ISCED: 52134
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo neuniversitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Profesinio bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 3 m.
Neakivaizdinė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijos vyksta ir Kauno skyriuje (Kaune). Studijų programa skirta rengti buhalterius, gebančius dokumentuoti, analizuoti, vertinti bei apskaityti įmonės ūkinius faktus pagal patvirtintus Verslo apskaitos standartus bei kitus normatyvinius dokumentus, skaičiuoti įmonės mokesčius, analizuoti ir vertinti įmonės veiklą, jos rezultatus, kontroliuoti ir audituoti įmonės ūkinius procesus, panaudojant šiuolaikines kompiuterines buhalterinės apskaitos programas, dirbti komandoje ir organizuoti buhalterijos tarnybų darbą, bendrauti užsienio kalbomis ir bendradarbiauti.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į Vilniaus kooperacijos kolegiją sąlygas. Rekomenduotinos asmeninės savybės: kruopštumas, tikslumas ir kantrybė, atliekant skaičiavimo užduotis, greita orientacija, atvirumas naujovėms.
Būsimieji buhalteriai studijuoja bendrojo lavinimo dalykus: užsienio (anglų arba vokiečių) kalbą, specialybės kalbos kultūrą, saugą ir ekologiją; studijų pagrindų dalykus: taikomąją matematiką, informacines technologijas, vadybą, rinkodarą, statistiką, mikroekonomiką, makroekonomiką, teisę, apskaitos pradmenis, verslo ekonomiką, apskaitos taikomąsias programas, finansus, dokumentų valdymą ir kt.; specialiuosius (profesinius) dalykus: finansinę apskaitą, valdymo apskaitą, mokesčius, auditą, įmonės veiklos analizę ir ūkio statistiką.
Iš viso studijuojami 27 dalykai. 7 procentai studijų programos apimties skiriami laisvai pasirenkamiems studijų dalykams.
Praktinės studijos vyksta keturiais etapais: mokomoji kompleksinė apskaitos praktika, verslo organizavimo praktika (verslo plano rengimas), technologinė ir baigiamoji praktikos verslo įmonėje. Praktinių studijų trukmė - 21 savaitė. Jų metu įtvirtinamos teorinėse paskaitose įgytos žinios, tobulinami praktiniai studentų gebėjimai rengiant ir apdorojant apskaitos dokumentus, registruojant juos apskaitos registruose, tobulinami bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju egzaminu. Jo metu tikrinamos studentų teorinės žinios ir praktiniai įgūdžiai sprendžiant praktinį uždavinį pasirinktos buhalterinės apskaitos programos pagalba. Baigus studijų programą suteikiamas profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir buhalterio profesinė kvalifikacija.
Baigus buhalterinės apskaitos studijų programą studijas galima tęsti pagal aukštojo mokslo socialinių mokslų srities, vadybos ir verslo administravimo studijų krypties programas.
Buhalterinės apskaitos studijų programa skiriama asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą ir siekiantiems tapti buhalteriais.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Buhalterio kvalifikacija reikalinga norint dirbti įmonės buhalteriu arba vyr.buhalteriu, apskaitininku, auditoriaus padėjėju ir jam giminingą darbą.
Asmuo, įgijęs buhalterio kvalifikaciją, turi:
- gebėti organizuoti įmonių apskaitos tarnybos darbą, formuoti apskaitos politiką, tvarkyti įmonės apskaitą, vertinti finansinės informacijos patikimumą, rengti finansinę, mokestinę, statistinę ir kt. atskaitomybę, analizuoti įmonės finansinės atskaitomybės rodiklius, vertinti finansinės būklės, veiklos rezultatus, kontroliuoti ūkinių operacijų ir įvykių pagrindimą apskaitos dokumentais, lyginti faktinius rezultatus su planiniais, užtikrinti finansinę kontrolę, teikti siūlymus įmonės finansavimo, investavimo ir kt. klausimais;
- žinoti profesinės etikos principus ir jais vadovautis, gebėti naudotis informacinėmis technologijomis, kompiuterinėmis apskaitos programomis ir apdoroti jomis buhalterinės apskaitos dokumentus, domėtis naujovėmis, mokėti užsienio kalbas ir dirbti kolektyviai;
- mokėti atsakingai, kritiškai, nuosekliai reikšti mintis, iškelti problemas ir jas spręsti, lanksčiai, nestereotipiškai vertinti reiškinius, siekiant visapusiško pažinimo bei technologinės kultūros, efektyviai ir tolerantiškai bendrauti bei valdyti konfliktus.
Buhalterio kvalifikaciją galima įgyti kolegijose, vykdančiose studijas pagal buhalterinės apskaitos studijų programą.
Norintiems siekti buhalterio kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti buhalteriu nėra pripažįstami.
Įgiję buhalterio kvalifikaciją asmenys gali dirbti buhalteriu arba vyr. buhalteriu, apskaitininku, auditoriaus padėjėju įvairiose įmonėse, įstaigose ir organizacijose.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju