Mokymo programos
Lietuvių filologija Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612U10001
Kodas pagal ISCED: 51122
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti lietuvių filologus, gebančius dirbti su įvairiomis informacinėmis technologijomis, formuoti pagrindinius lietuvių kalbos ir literatūros mokslinio-tiriamojo bei profesinio darbo dalykus, semtis žinių apie Lietuvos ir kitų Vakarų tautų literatūrą .
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji lietuvių filologai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus: filosofijos įvadą, kompiuterinės lingvistikos įvadą, retoriką, logiką, Europos kultūros istoriją ir specialybinius dalykus: kalbotyros įvadą, literatūros teorijos įvadą, lotynų kalbą, šiandieninės lietuvių literatūros tendencijas, logiką.
Studijų programoje numatytos specializacijos: lietuvių kalba, baltų kalbos, lietuvių literatūra.
Atliekama profesinė praktika. Praktinių studijų trukmė – 240 val. Jos metu įtvirtinami ir tobulinami darbo su lietuvių kalbos literatūra pagrindai, vertimo ir analizavimo gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiam suteikiamas filologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus lietuvių filologijos studijų programą, studijas galima tęsti humanitarinių mokslų srities magistrantūros studijų programose.
Lietuvių filologijos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti lietuvių filologais.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Filologijos bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti lietuvių filologo darbą.
Asmuo, įgijęs filologijos bakalauro kvalifikaciją, turi:
- gebėti taisyklingai ir tiksliai reikšti mintis žodžiu ir raštu, redaguoti, analizuoti, interpretuoti ir įvertinti tekstus, jungti tarpdalykinių tyrinėjimų išvadas, vertinti kultūros procesus, taikyti kalbos ir literatūros tyrimų metodikas, surasti reikiamą medžiagą įvairiuose informacijos šaltiniuose, gebėti naudotis įvairiomis informacinėmis technologijomis;
- žinoti lietuvių kalbos sistemą ir jos subtilybes, lietuvių literatūros istoriją, lietuvių kalbos ir literatūros vaidmenį Lietuvos kultūros procesuose, lietuvių literatūros vietą Europos ir pasaulio literatūros kontekste, šiuolaikines filologijos moksle taikomas literatūros ir kalbos tyrinėjimų metodikas, lietuvių kalbos ir literatūros procesus ir sieti juos su kultūros raida;
- mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, sklandžiai, nuosekliai ir aiškiai reikšti savo mintis, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, būti mandagiu, komunikabiliu, tolerantišku, mokėti išlaikyti savitvardą ir efektyviai valdyti konfliktus.
Filologijos bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal lietuvių filologijos studijų programas.
Norintiems siekti lietuvių filologijos bakalauro kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti lietuvių filologu nėra pripažįstami
Įgiję filologijos bakalauro kvalifikaciją asmenys gali dirbti vertėju, scenaristu, leksikografu, redaktoriumi įvairiose kultūros, švietimo, leidybos institucijose, žiniasklaidoje, archyvuose, bibliotekose.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju